Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni  in babiški negi

Predstavitev

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica-Zveza) je leta 1999 imenovala Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni in babiški negi (v nadaljevanju Delovna skupina). Ob ustanovitvi se je delovanju Delovne skupine pridružil tudi Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Delovna skupina je pričela delovati v letu 2000.

Člane Delovne skupine imenuje Upravni odbor Zbornice – Zveze.

Aktualni člani in članice Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi so:

  • Irena Špela Cvetežar – vodja
  • Monika Ažman
  • Urban Bole
  • Darinka Klemenc
  • Sonja Kovač
  • Aljoša Lapanja
  • Vesna Sekelj Rangus
  • Strokovna sodelavka Delovne skupine je Doroteja Lešnik Mugnaioni.

 

Ukrepanje ob zaznavi nasilja

Cilji delovanja Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi

 • Ozaveščanje članic in članov Zbornice-Zveze, drugih strokovnih javnosti na področju zdravstva ter širše javnosti o problematiki nasilja v družbi, posebno o nasilju v zdravstvu, medosebnih odnosih in nasilju na delovnem mestu;
 • Izobraževanje in usposabljanje članic in članov Zbornice-Zveze na področju prepoznavanja, preprečevanja in obravnave nasilja na delovnem mestu;
 • Raziskovanje pojavnosti nasilja na delovnih mestih zaposlenih v zdravstveni in babiški negi;
 • Priprava gradiv, zloženk, publikacij, člankov na tem področju;
 • Nudenje strokovne multiprofesionalne pomoči članicam in članom Zbornice-Zveze, kadar se na delovnih mestih soočijo z nasiljem v obliki pisnega svetovanja;
 • Sodelovanje na domačih in mednarodnih konferencah na temo preprečevanja nasilja v zdravstveni in babiški negi;
 • Sodelovanje z nevladnimi organizacijami, strokovnimi združenji in drugimi ustanovami, ki si prizadevajo za preprečevanja nasilja v medosebnih odnosih in družbi, za enake možnosti in spoštovanje človekovih pravic.

Načela delovanja Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi

 • Kulturo nenasilja v zdravstvu lahko gradimo le, če nam je vsem zaposlenim to skupna vrednota in odgovornost.
 • Nasilno vedenje je nedopustno in je nesprejemljiva oblika medosebne komunikacije.
 • Nasilje je izbira in zato je za nasilno vedenje vedno odgovoren povzročitelj oziroma povzročiteljica nasilja.
 • Oseba, ki ima izkušnjo z nasiljem oziroma je žrtev nasilja, mora biti na delovnem mestu in pri pristojnih ustanovah deležna ustrezne pomoči in zaščite.
 • Pri nasilnem vedenju je treba vedno upoštevati moč vpletenih subjektov oziroma zlorabo moči v medosebnih odnosih.
 • Nasilje poškoduje in destruktivno vpliva na zdravje in kakovost življenja žrtve ter opazovalcev nasilja in negativno vpliva na organizacijsko klimo ter storilnost zaposlenih.
 • Nasilje v medosebnih odnosih praviloma odraža strukturne neenakosti v družbi in je zato družbeni problem.
 • Za preprečevanje nasilja smo odgovorni vsi – tako posameznice in posamezniki kot tudi organizacije in državne institucije.

Dejavnosti Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi

 • Ozaveščanje članic in članov ter širše javnosti o pojavu nasilja v zdravstvu in širše v družbi.
 • Izvajanje izobraževanj, usposabljanj, delavnic na temo preprečevanja nasilnega vedenja, trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu za zaposlene v zdravstveni in babiški negi.
 • Izvajanje predavanj na temo zakonodaje s področja nasilja na delovnem mestu in nasilja v družini, ki zavezuje zaposlene v zdravstveni in babiški negi.
 • Multiprofesionalna obravnava primerov nasilja na delovnem mestu in pisno svetovanje, kadar se članice in člani Zbornice-Zveze obrnejo na Delovno skupino po pomoč.
 • Sodelovanje v projektih in kampanjah nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja v družbi.
 • Raziskovanje pojavnosti, vzrokov, posledic ter dejavnikov tveganja za nasilno komunikacijo v zdravstvu in širše v družbi.
 • Priprava priporočil in smernic za obravnavo posameznih vrst nasilja na delovnem mestu, pri izvajanju zdravstvene in babiške nege in pri obravnavi ranljivih družbenih skupin.
 • Sodelovanje na konferencah, izmenjava znanj in izkušenj z drugimi strokovnimi organizacijami, priprava publikacij in drugih gradiv.
 • Aktualiziranje spletne strani Delovne skupine.

Pomemben vidik delovanja Delovne skupine je tudi vsakoletno aktivno sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami v okviru mednarodnih dni boja zoper nasilje nad ženskami od 25. novembra do 10. decembra. V teh aktivnostih Delovna skupina sodeluje že od leta 2000.
Članice Delovne skupine so 12.5.2005 ob mednarodnem dnevu medicinskih sester prejele tudi zlati znak, ki ga je podelila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
O svojem delovanju članstvo Zbornice-Zveze in širšo javnost Delovna skupina obvešča v Utripu, objavlja tudi članke na temo preprečevanja nasilja in vabi na svoja izobraževanja in usposabljanja.
Delovna skupina je tekom svojega delovanja pripravila več priporočil, protokolov, smernic za preprečevanje in obravnavo različnih vrst nasilja na delovnem mestu v zdravstveni in babiški negi ter ob soočanju zaposlenih v zdravstvu z nasiljem v partnerskih odnosih, družini in nad starejšimi.

Priprava na tretjo raziskavo o nasilju na delovnem mestu v zdravstveni in babiški negi se je pričela v letu 2019 in bo predvidoma zaključena v letu 2020 ob 20-letnici delovanja Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi.