Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujemo se v organizacijo, ki šteje enajst regijskih strokovnih društev ter strokovno delujemo v 32 strokovnih sekcijah.

Z združevanjem v skupno organizacijo Zbornico – Zvezo, ki predstavlja enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, si prizadevamo zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE ZBORNICE – ZVEZE

 

zbornica-zveza

Upravni odbor

1. Predsednica: Monika Ažman
(mandat: 2020 – 2025*)

2. Podpredsednik: mag.  Janez Kramar
(mandat: 2021 – 2026*)

3. Koordinator dejavnosti regijskih strokovnih društev: Metka Plesničar
(mandat: 2021 – 2025)

4. Koordinator dejavnosti strokovnih sekcij: Barbara Luštek
(mandat: 2023 – 2027)

5. Član UO (izvoljen s strani članov odbora regijskih strokovnih društev): Alenka Bijol
(mandat: 2020 – 2024)

6. Član UO (imenovan s strani najštevilčnejšega regijskega strokovnega društva): Peter Požun
(mandat: 2024 – 2028)

7. Član UO (izvoljen s strani članov odbora strokovnih sekcij): Renata Batas
(mandat: 2023 – 2027)

8. Predstavnica medicinskih sester – babic: Gordana Njenjić
(mandat: 2020 – 2024)

9. Predstavnik srednjih medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov/tehnikov zdravstvene nege: Irena Potočar
(mandat: 2021 – 2025)

10. Izvršna direktorica: Anita Prelec

*Mandat zaradi izrednih razmer širjenja nalezljive bolezni covid-19 podaljšan na podlagi 45. člena Statuta Zbornice – Zveze.

Statut (28. 3. 2023)

Poslovnik o delu Upravnega odbora (22.12.2020)

Nadzorni odbor je organ Zbornice – Zveze po statutu (11. in 38. člen). – 34. redna volilna skupščina (Ljubljana, 21. 6. 2021/2025)

Nadzorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje Zbornice-Zveze. Nadzorni odbor sestavlja predsednik in 4 (štirje) člani. Izvoljeni so na skupščini, ki so ji neposredno odgovorni. Predsednik nadzornega odbora je tisti član, ki je na volitvah na skupščini prejel največje število glasov.

Predsednik in člani nadzornega odbora ne smejo biti člani drugih organov Zbornice – Zveze.
Nadzorni odbor je enkrat letno dolžan skupščini podati poročilo o materialno finančnem poslovanju Zbornice – Zveze.

Mandat traja štiri leta z možnostjo enkratne ponovitve. Nadzorni odbor dela po pravilniku, ki ga sprejme skupščina. Zadnja sprememba pravilnika je bila narejena 10. 12. 2007.

Na 34. redni volilni skupščini, ki je bila 21. 6. 2021, so bili za naslednje štiriletno obdobje izvoljeni predsednik in naslednji člani/ce:

 1. Boštjan Viher, predsednik (2021 –  marec 2026, 2. mandat*)
 2. Miha Okrožnik (2021 –  marec 2026, 1. mandat*)
 3. Boja Pahor (2021 – marec 2026, 1. mandat*)
 4. Sabina Vihtelič (2021 – marec 2026, 2. mandat*)
 5. Nataša Piletič (2024 – marec 2028, 1. mandat)

*Mandat zaradi izrednih razmer širjenja nalezljive bolezni covid-19 podaljšan na podlagi 45. člena Statuta Zbornice – Zveze.

Pravilnik o delu nadzornega odbora (10.12.2007)

Častno razsodišče ugotavlja odgovornosti za kršitev Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza) ter druge nepravilnosti pri opravljanju zdravstvene in babiške nege.

Častno razsodišče je samostojen organ Zbornice – Zveze in ima prvostopenjski in drugostopenjski organ. Organizacijo in delovanje Častnega razsodišča določa pravilnik, ki ga sprejme skupščina.

Delo Častnega razsodišča vodi predsednik. Mandat članov razsodišča traja štiri leta z možnostjo enkratne ponovitve. Člane častnega razsodišča veže zaveza molčečnosti.

Častno razsodišče obravnava vse prijave, iz katerih je možno razbrati kršitelja, oškodovanca in vrsto kršitve. V pripravljalnem postopku, ki se prične z vložitvijo prijave se Častno razsodišče I. stopnje, odloči o uvedbi postopka, lahko pa ugotovi, da za obravnavanje zadeve ni pristojno in sprejme sklep o zavrnitvi zadeve. Kršitve v uvedenih postopkih obravnava tri članski senat.

Častno razsodišče lahko kršitelju izreče disciplinske in varstvene ukrepe. Ukrepi so navedeni v pravilniku o organizaciji in delovanju Častnega razsodišča. Če se v postopku ugotovi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, poda Častno razsodišče prijavo pristojnemu organu pregona. Zoper sklep častnega razsodišča I. stopnje je možna pritožba na razsodišče II. stopnje.

Pisne prijave za obravnavo na Častnem razsodišču se lahko odda v zaprti kuverti na naslov:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30 A,
1000 Ljubljana,
z oznako /za Častno razsodišče /.

 1. Darinka Klemenc, predsednica (junij 2021 – marec 2026, 1. mandat*)
 2. Helena Halbwachs (junij 2021 – marec 2026, 1. mandat*)
 3. Darja Pušlar (junij 2021 – marec 2026, 1. mandat*)
 4. Robert Sotler  (junij 2021 – marec 2026, 1. mandat*)
 5. Marta Blažič (marec 2023 – marec 2027, 1. mandat)

*Mandat zaradi izrednih razmer širjenja nalezljive bolezni covid-19 podaljšan na podlagi 45. člena Statuta Zbornice – Zveze.

Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča (28.03.2015)

Častno razsodišče je samostojen in neodvisen organ Zbornice – Zveze. Na zahtevo predsednika Zbornice – Zveze, na predlog posameznega člana Zbornice – Zveze, na zahtevo pacienta ali na zahtevo ministrstva, pristojnega za zdravje ali drugih obravnava kršitve Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije in Statuta Zbornice–Zveze ter druge nepravilnosti pri opravljanju dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter oskrbe in o njih razsoja.

Častno razsodišče ima prvostopenjski in drugostopenjski organ. Organizacijo in delovanje Častnega razsodišča določa pravilnik, ki ga sprejme skupščina.

Častno razsodišče II. stopnje šteje štiri člane. Tri člane imenuje skupščina Zbornice – Zveze na predlog upravnega odbora Zbornice – Zveze, enega člana imenuje na predlog strokovne sekcije medicinskih sester in babic.
Člani častnega razsodišča II. stopnje, ne smejo biti člani častnega razsodišča I. stopnje.

Člani častnega razsodišča II. stopnje so bili izvoljeni na 36. redni skupščini:

 1.  Martina Horvat, (marec 2023 – marec 2027, 1. mandat)
 2.  Karolina Kovač, (marec 2023 – marec 2027, 1. mandat)
 3.  Tjaša Pečnik, (marec 2023 – marec 2027, 1. mandat)
 4.  Marta Smodiš, (marec 2023 – marec 2027, 1. mandat)

Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča (28.03.2015)

Statutarna komisija Zbornice-Zveze je stalno delovno telo, ki tolmači določila statuta in drugih aktov Zbornice–Zveze ter predlaga skupščini dopolnitve in spremembe statuta Zbornice – Zveze.
Statutarna komisija pripravlja predloge drugih aktov in daje mnenje k predlogom pravilnikov in poslovnikov.
Člane statutarne komisije imenuje skupščina Zbornice – Zveze na predlog upravnega odbora. Mandat članov statutarne komisije je štiri leta, z možnostjo enkratne ponovitve.

Na 33. redni Skupščini Zbornice – Zveze, ki je potekala 11. 9. 2020, so bile Suzana Majcen Dvoršak, Tatjana Požarnik, Asja Jaklič in Barbara Možgan imenovane za članice Statutarne komisije Zbornice – Zveze za mandatno obdobje 2020 – 2024.  Rok Hatze je bil za člana statutarne komisije imenovan na 34. redni Skupščini Zbornice – Zveze, dne 21 . 6. 2021.

 1. Suzana Majcen Dvoršak (2020 – marec 2025, 2. mandat*)
 2. Tatjana Požarnik (2020 – marec 2025, 1. mandat*)
 3. Asja Jaklič (2020 – marec 2025, 1. mandat*)
 4. Barbara Možgan (2020 – marec 2025, 1. mandat*)
 5. Rok Hatze (2021 – marec 2026, 1. mandat*)

*Mandat zaradi izrednih razmer širjenja nalezljive bolezni covid-19 podaljšan na podlagi 45. člena Statuta Zbornice – Zveze.

Statut (28. 3. 2023)

Komisije

Komisija za izpopolnjevanja in izobraževanja

Komisija za izpopolnjevanje in izobraževanje Zbornice – Zveze je delovno telo, ki koordinira delo strokovnih služb Zbornice – Zveze, ki izvajajo postopke vpisa strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze ter vodenje osebne mape strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj članov Zbornice – Zveze.

Komisija opravi dokončno presojo ali je mogoče strokovno srečanje oz. dogodek šteti med strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Komisija lahko zavrne vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze oz. zavrne vpis pedagoških točk v osebno mapo izpopolnjevanja in izobraževanja, če presodi, da izvedeno strokovno srečanje oz. dogodek ni mogoče šteti med strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Komisijo sestavljajo štirje člani: koordinator dejavnosti regijskih strokovnih društev, koordinator dejavnosti strokovnih sekcij ter predstavnika babic in zdravstvenih tehnikov v Upravnem odboru Zbornice – Zveze.

Člani komisije:

 1. Ksenija Pirš
 2. mag. Tamara Štemberger Kolnik
 3. Anita Prelec
 4. Miha Okrožnik

Priznanja Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza) se podeljujejo posamezniku ali skupini za dosežke in pomembne prispevke na področju zdravstvene in babiške nege.

Priznanja Zbornice – Zveze so:

 1. priznanje za življenjsko delo na področju zdravstvene in babiške nege,
 2. zlati znak,
 3. srebrni znak,
 4. priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju,
 5. spominska, jubilejna in druga priznanja.
 6. Priznanje za življenjsko delo in zlati znak podeljuje Zbornica – Zveza ob 12. maju – mednarodnem dnevu medicinskih sester.

Ob jubilejih in drugih slovesnih dogodkih Zbornice – Zveze le – ta podeljuje spominska, jubilejna in druga priznanja.

Priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju podeljujejo strokovne sekcije Zbornice – Zveze na svojih strokovnih srečanjih enkrat na leto.

Regijska strokovna društva podeljujejo srebrne znake v skladu s sprejetimi pravilniki.

Komisija za priznanja

Mandatno obdobje: 2022 – 2026

 1. Marina Čok
 2. mag. Janez Kramar

Mandatno obdobje: 2024 – 2028 (II. mandat)

 1. Petra Štigl
 2. Marjana Adamič
 3. Jože Prestor

Pravilnik o priznanjih (18.11.2015)

V skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005 – UPB2) je mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja določeno kot pogoj, da lahko zasebni zdravstveni delavec opravlja zasebno zdravstveno dejavnost (35. člen), omenjeno mnenje pa mora pridobiti tudi občinski oziroma mestni upravni organ, pristojen za zdravstvo, ko podeljuje koncesijo za opravljanje javne službe in ministrstvo, pristojno za zdravje, ko podeljuje koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti (42. člen).

Mnenje Zbornice – Zveze kot pristojne zbornice ali strokovnega združenja oblikuje Komisija za zasebno dejavnost, ki v postopku izdaje mnenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti in v postopku podelitve koncesije, presoja strokovno usposobljenost zdravstvenih delavcev s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Delovanje Komisije za zasebno dejavnost ureja Pravilnik o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe in v postopku podelitve koncesije.

Komisija za zasebno dejavnost

Sklep UO 350/23 (mandatno obdobje: 2019 – 2023):

 1. Liljana Klančnik, predsednica
 2. Rok Janežič
 3. Miha Okrožnik
 4. Zlatka Napast, nadomestni član
 5. Danica Sirk, nadomestni član

Pravilnik o izdaji mnenj v postopku podaljšanja koncesije opravljanje javne zdr. službe v dejavnosti ZN ali BN ter oskrbe (14.4.2021)

Komisija za specialna znanja

Sklep UO 336/36 (II. mandatno obdobje: februar 2024 – februar 2028):

 1. Tanja Žontar, predsednica komisije
 2. Draga Štromajer
 3. Nataša Piletič
 4. Renata Batas
 5. Irena Potočar

Pravilnik o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Je stalno delovno telo Zbornice – Zveze, katere člane na predlog odbora regijskih strokovnih društev, odbora strokovnih sekcij ali na lastno pobudo imenuje upravni odbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Mandat članov traja 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve.

Sklad za izobraževanje se v skladu s 46. členom Statuta Zbornice – Zveze od 28. 3. 2008 financira iz članarine članov regijskih strokovnih društev in fizičnih članov Zbornice – Zveze.

Vloge prosilcev komisija obravnava in sredstva dodeljuje v skladu s Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje (12.02.2015) ter v skladu z dodatnimi pogoji, ki jih po zaključnem računu za tekoče leto določi Upravni odbor Zbornice – Zveze.

Za ugodno rešitev morajo prosilci v osebno napisani vlogi obvezno navesti:

 1. ime in priimek
 2. naslov
 3. številko članske izkaznice
 4. datum vloge
 5. izobrazbo, delovno mesto, delodajalca, delovne izkušnje
 6. priloge (program izobraževanja, vpisnise, kopijo indeksa)
 7. višino zaprošenih sredstev
 8. aktivnosti člana v Zbornici – Zvezi.
 9. Poleg navedenega morajo prosilci v vlogi utemeljiti pomen svojega izobraževanja z vidika koristnosti za zdravstveno in babiško nego.
 10. Za sredstva iz sklada lahko 1 krat letno zaprosijo vsi, ki imajo izpolnjen 5 letni neprekinjeni status člana Zbornice – Zveze.
 11. Vloge, ki niso napisane v skladu s pravilnikom oziroma nepopolne vloge komisija ne bo obravnavala.

Člani Komisije za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje:

 1. Vida Bračko – predsednica
 2. Irena Potočar
 3. Sonja Dobrovc
 4. Veronika Jagodic Bašič
 5. Majda Čauševič

E-naslov: clanarina@zbornica-zveza.si

Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje (12.02.2015)

Vloga za dodelitev sredstev iz sklada za izobraževanje Zbornice – Zveze (Obrazec)

Uredništvo UTRIP

Sklep UO 178/18 (mandatno obdobje: 2022 – 2026):

Glavna urednica:
Monika Ažman

Odgovorna urednica:
Ksenija Pirš

Uredniški odbor:
Andreja Kranjc
Zala Marn
Tea Bevk
Nataša Radovanovič
Tadeja Drenovec
Marjeta Berkopec

Pravilnik o delovanju uredništev strokovnih in informativnih publikacij (15.1.2020)

Glavna in odgovorna urednica:
izr. prof. dr. Mateja Lorber

Urednik, izvršni urednik:
doc. dr. Mirko Prosen

Urednica, spletna urednica:
Martina Kocbek Gajšt

Uredniški odbor:
doc. dr. Branko Bregar, Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenija

prof. dr. Nada Gosić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija in Medicinski fakultet, Hrvaška

doc. dr. Sonja Kalauz, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška

izr. prof. dr. Vladimír Kališ, Karlova Univerza, Univerzitetna bolnišnica Plzen, Oddelek za ginekologijo in porodništvo, Češka

doc. dr. Igor Karnjuš, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

asist. Petra Klanjšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

pred. mag. Klavdija Kobal Straus, Ministrsvo za zdravje Republike Slovenije, Slovenija

Martina Kocbek Gajšt, Karlova Univerza, Inštitut za zgodovino Karlove Univerze in Arhiv Karlove Univerze, Češka

doc. dr. Andreja Kvas, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

doc. dr. Sabina Ličen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

izr. prof. dr. Miha Lučovnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Slovenija

izr. prof. dr. Mateja Lorber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

izr. prof. dr. Fiona Murphy, Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika Britanija

izr. prof. dr. Alvisa Palese, Udine University, School of Nursing, Italija

asist. Petra Petročnik, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

doc. dr. Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

prof. dr. Árún K. Sigurdardottir, University of Akureyri, School of Health Sciences, Islandija

red. prof. dr. Brigita Skela – Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija

doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju in Obalni dom upokojencev Koper, Slovenija

prof. dr. Debbie Tolson, University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika Britanija

doc. dr. Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

Lektorica za slovenščino:
Simona Gregorčič

Lektorica za angleščino:
lekt. mag. Nina Bostič Bishop
lekt. dr. Martina Paradiž

Pravilnik o delovanju uredništev strokovnih in informativnih publikacij (15.1.2020)