Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujemo se v organizacijo, ki šteje enajst regijskih strokovnih društev ter strokovno delujemo v 32 strokovnih sekcijah.

Z združevanjem v skupno organizacijo Zbornico – Zvezo, ki predstavlja enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, si prizadevamo zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE ZBORNICE – ZVEZE

 

zbornica-zveza

Upravni odbor

1. Predsednica: Monika Ažman
(mandat:  2020 – 2024)

2. Podpredsednik: mag. Janez Kramar
(mandat: 2021 – 2025)

3. Koordinator dejavnosti regijskih strokovnih društev:
(odbor regijskih društev:)

4. Koordinator dejavnosti strokovnih sekcij: Nataša Piletič
(koordinacijski odbor strokovnih sekcij: april 2019 – april 2023)

5. Član UO (izvoljen s strani članov odbora regijskih strokovnih društev): Alenka Bijol
(mandat: junij 2020- junij 2024)

6. Članica UO (imenovana s strani najštevilčnejšega regijskega strokovnega društva): Gordana Lokajner
(mandat: junij 2020- junij 2024)

7. Član UO (izvoljen s strani članov odbora strokovnih sekcij): Renata Batas
(mandat: junij 2019 – junij 2023)

8. Predstavnica medicinskih sester – babic: Gordana Njenjić
(mandat: julij 2020 – julij 2024)

9. Predstavnik srednjih medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov/tehnikov zdravstvene nege: Irena Potočar
(mandat: januar 2021 – januar 2025)

10. Izvršna direktorica: Anita Prelec

Statut (11.09.2020)

Poslovnik o delu Upravnega odbora (22.12.2020)

Nadzorni odbor je organ Zbornice – Zveze po statutu (11. in 38. člen). – 34. redna volilna skupščina (Ljubljana, 21. 6. 2021/2025)

Nadzorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje Zbornice-Zveze. Nadzorni odbor sestavlja predsednik in 4 (štirje) člani. Izvoljeni so na skupščini, ki so ji neposredno odgovorni. Predsednik nadzornega odbora je tisti član, ki je na volitvah na skupščini prejel največje število glasov.

Predsednik in člani nadzornega odbora ne smejo biti člani drugih organov Zbornice – Zveze.
Nadzorni odbor je enkrat letno dolžan skupščini podati poročilo o materialno finančnem poslovanju Zbornice – Zveze.

Mandat traja štiri leta z možnostjo enkratne ponovitve. Nadzorni odbor dela po pravilniku, ki ga sprejme skupščina. Zadnja sprememba pravilnika je bila narejena 10. 12. 2007.

Na 30. redni volilni skupščini 25. 3. 2017 so bili za naslednje štiriletno obdobje izvoljeni predsednik in naslednji člani/ce:

 1. Boštjan Viher, predsednik ( 2021 –  2025, 2. mandat)
 2. Miha Okrožnik ( 2021 –  2025, 1. mandat)
 3. Boja Pahor ( 2021 – 2025, 1. mandat)
 4. Sabina Vihtelič (2021 – 2025, 2. mandat)
 5. Tanja Pristavec ( 2021 –  2025, 1. mandat)

Pravilnik o delu nadzornega odbora (10.12.2007)

Častno razsodišče ugotavlja odgovornosti za kršitev Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, Statuta Zbornice zdravstvne in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ( v nadaljevanju Zbornica – Zveza ) ter druge nepravilnosti pri opravljanju zdravstvene in babiške nege.

Častno razsodišče je samostojen organ Zbornice – Zveze in ima prvostopenjski in drugostopenjski organ. Organizacijo in delovanje Častnega razsodišča določa pravilnik, ki ga sprejme skupščina.

Delo Častnega razsodišča vodi predsednik. Mandat članov razsodišča traja štiri leta z možnostjo enkratne ponovitve. Člane častnega razsodišča veže zaveza molčečnosti.

Častno razsodišče obravnava vse prijave, iz katerih je možno razbrati kršitelja, oškodovanca in vrsto kršitve. V pripravljalnem postopku, ki se prične z vložitvijo prijave se Častno razsodišče I. stopnje, odloči o uvedbi postopka, lahko pa ugotovi, da za obravnavanje zadeve ni pristojno in sprejme sklep o zavrnitvi zadeve. Kršitve v uvedenih postopkih obravnava tri članski senat.

Častno razsodišče lahko kršitelju izreče disciplinske in varstvene ukrepe. Ukrepi so navedeni v pravilniku o organizaciji in delovanju Častnega razsodišča. Če se v postopku ugotovi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, poda Častno razsodišče prijavo pristojnemu organu pregona. Zoper sklep častnega razsodišča I. stopnje je možna pritožba na razsodišče II. stopnje.

Pisne prijave za obravnavo na Častnem razsodišču se lahko odda v zaprti kuverti na naslov:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza strokovnih društev madicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30 A,
1000 Ljubljana,
z oznako /za Častno razsodišče /.

 1. Helena Halbwachs (mandat junij 2021 – junij 2025, 1. mandat)
 2. Darinka Klemenc (mandat junij 2021 – junij 2025, 1. mandat)
 3. Darja Pušlar (mandat junij 2021 – junij 2025, 1. mandat)
 4. Robert Sotler  (mandat junij 2021 – junij 2025, 1. mandat)
 5. Bojana Zemljič (mandat junij 2021 – junij 2025, 1. mandat)

Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča (28.03.2015)

 

Častno razsodišče je samostojen in neodvisen organ Zbornice – Zveze. Na zahtevo predsednika Zbornice – Zveze, na predlog posameznega člana Zbornice – Zveze, na zahtevo pacienta ali na zahtevo ministrstva, pristojnega za zdravje ali drugih obravnava kršitve Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,Kodeks etike za babice Slovenije in Statuta Zbornice–Zveze ter druge nepravilnosti pri opravljanju dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter oskrbe in o njih razsoja.

Častno razsodišče ima prvostopenjski in drugostopenjski organ. Organizacijo in delovanje Častnega razsodišča določa pravilnik, ki ga sprejme skupščina.

Častno razsodišče II. stopnje šteje štiri člane. Tri člane imenuje skupščina Zbornice – Zveze na predlog upravnega odbora Zbornice – Zveze, enega člana imenuje na predlog strokovne sekcije medicinskih sester in babic.
Člani častnega razsodišča II. stopnje, ne smejo biti člani častnega razsodišča I. stopnje.

Člani častnega razsodišča II. stopnje so bili izvoljeni na 32. redni skupščini z mandatom marec 2019-  marec 2023:

 1.  Marina Velepič, predsednica
 2.  doc. dr. Danica Železnik, 2. mandat
 3.  Zdenka Mrak, 2. mandat
 4.  Mateja Pogorelc, 2. mandat

Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča (28.03.2015)

Statutarna komisija Zbornice-Zveze je stalno delovno telo, ki tolmači določila statuta in drugih aktov Zbornice–Zveze ter predlaga skupščini dopolnitve in spremembe statuta Zbornice – Zveze.
Statutarna komisija pripravlja predloge drugih aktov in daje mnenje k predlogom pravilnikov in poslovnikov.
Člane statutarne komisije imenuje skupščina Zbornice – Zveze na predlog upravnega odbora. Mandat članov statutarne komisije je štiri leta, z možnostjo enkratne ponovitve.

Na 33. redni Skupščini Zbornice – Zveze, ki je potekala 11. 9. 2020, so bile Suzana Majcen Dvoršak, Tatjana Požarnik, Asja Jaklič in Barbara Možgan imenovane za članice Statutarne komisije Zbornice – Zveze za mandatno obdobje 2020 – 2024.  Rok Hatze je bil za člana statutarne komisije imenovan na 34. redni Skupščini Zbornice – Zveze, dne 21 . 6. 2021.

 1. Suzana Majcen Dvoršak (mandat 2020 – 2024 2. mandat)
 2. Tatjana Požarnik (mandat 2020 – 2024, 1. mandat)
 3. Asja Jaklič (mandat 2020 – 2024, 1. mandat)
 4. Barbara Možgan (mandat 2020 – 2024, 1. mandat)
 5. Rok Hatze (mandat 2021 – 2025, 1. mandat)

Statut (11.09.2021)

Komisije

Komisija za izpopolnjevanja in izobraževanje

Komisija za izpopolnjevanje in izobraževanje Zbornice – Zveze je delovno telo, ki koordinira delo strokovnih služb Zbornice – Zveze, ki izvajajo postopke vpisa strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze ter vodenje osebne mape strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj članov Zbornice – Zveze.

Komisija opravi dokončno presojo ali je mogoče strokovno srečanje oz. dogodek šteti med strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Komisija lahko zavrne vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze oz. zavrne vpis pedagoških točk v osebno mapo izpopolnjevanja in izobraževanja, če presodi, da izvedeno strokovno srečanje oz. dogodek ni mogoče šteti med strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Komisijo sestavljajo štirje člani: koordinator dejavnosti regijskih strokovnih društev, koordinator dejavnosti strokovnih sekcij ter predstavnika babic in zdravstvenih tehnikov v Upravnem odboru Zbornice – Zveze.

Člani komisije:

 1. Ksenija Pirš
 2. mag. Tamara Štemberger Kolnik
 3. Anita Prelec
 4. Miha Okrožnik

Priznanja Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza) se podeljujejo posamezniku ali skupini za dosežke in pomembne prispevke na področju zdravstvene in babiške nege.

Priznanja Zbornice – Zveze so:

 1. priznanje za življenjsko delo na področju zdravstvene in babiške nege,
 2. zlati znak,
 3. srebrni znak,
 4. priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju,
 5. spominska, jubilejna in druga priznanja.
 6. Priznanje za življenjsko delo in zlati znak podeljuje Zbornica – Zveza ob 12. maju – mednarodnem dnevu medicinskih sester.

Ob jubilejih in drugih slovesnih dogodkih Zbornice – Zveze le – ta podeljuje spominska, jubilejna in druga priznanja.

Priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju podeljujejo strokovne sekcije Zbornice – Zveze na svojih strokovnih srečanjih enkrat na leto.

Regijska strokovna društva podeljujejo srebrne znake v skladu s sprejetimi pravilniki.

Komisija za priznanja

Mandatno obdobje: 2017 – 2021

 1. Marina Čok
 2. Aleksandra Skornšek

Mandatno obdobje: 2019 – 2023

 1. Petra Štigl
 2. Marjana Adamič
 3. Jože Prestor

Pravilnik o priznanjih (18.11.2015)

V skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005 – UPB2) je mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja določeno kot pogoj, da lahko zasebni zdravstveni delavec opravlja zasebno zdravstveno dejavnost (35. člen), omenjeno mnenje pa mora pridobiti tudi občinski oziroma mestni upravni organ, pristojen za zdravstvo, ko podeljuje koncesijo za opravljanje javne službe in ministrstvo, pristojno za zdravje, ko podeljuje koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti (42. člen).

Mnenje Zbornice – Zveze kot pristojne zbornice ali strokovnega združenja oblikuje Komisija za zasebno dejavnost, ki v postopku izdaje mnenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti in v postopku podelitve koncesije, presoja strokovno usposobljenost zdravstvenih delavcev s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Delovanje Komisije za zasebno dejavnost ureja Pravilnik o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe in v postopku podelitve koncesije.

Komisija za zasebno dejavnost

Sklep UO 350/23 (mandatno obdobje: 2018 – 2022):

 1. Liljana Klančnik, predsednica
 2. Rok Janežič
 3. Miha Okrožnik
 4. Zlatka Napast, nadomestni član
 5. Danica Sirk, nadomestni član

Pravilnik o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdr. dej. na področju ZN ali BN ter oskrbe in v postopku koncesije (06.05.2015)

Je stalno delovno telo Zbornice – Zveze, katere člane na predlog odbora regijskih strokovnih društev, odbora strokovnih sekcij ali na lastno pobudo imenuje upravni odbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Mandat članov traja 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve.

Sklad za izobraževanje se v skladu s 46. členom Statuta Zbornice – Zveze od 28. 3. 2008 financira iz članarine članov regijskih strokovnih društev in fizičnih članov Zbornice – Zveze.

Vloge prosilcev komisija obravnava in sredstva dodeljuje v skladu s Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje (12.02.2015) ter v skladu z dodatnimi pogoji, ki jih po zaključnem računu za tekoče leto določi Upravni odbor Zbornice – Zveze.

Za ugodno rešitev morajo prosilci v osebno napisani vlogi obvezno navesti:

 1. ime in priimek
 2. naslov
 3. številko članske izkaznice
 4. datum vloge
 5. izobrazbo, delovno mesto, delodajalca, delovne izkušnje
 6. priloge (program izobraževanja, vpisnise, kopijo indeksa)
 7. višino zaprošenih sredstev
 8. aktivnosti člana v Zbornici – Zvezi.
 9. Poleg navedenega morajo prosilci v vlogi utemeljiti pomen svojega izobraževanja z vidika koristnosti za zdravstveno in babiško nego.
 10. Za sredstva iz sklada lahko 1 krat letno zaprosijo vsi, ki imajo izpolnjen 5 letni neprekinjeni status člana Zbornice – Zveze.
 11. Vloge, ki niso napisane v skladu s pravilnikom oziroma nepopolne vloge komisija ne bo obravnavala.

Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje

Sklep UO 351/23 (mandatno obdobje: 2018 – 2022):

 1. Vida Bračko – predsednica
 2. Draga Štromajer
 3. Irena Potočar
 4. Suzana Majcen Dvoršak
 5. Sonja Dobrovc

E-naslov: clanarina@zbornica-zveza.si

Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje (12.02.2015)

Vloga za dodelitev sredstev iz sklada za izobraževanje Zbornice – Zveze (Obrazec)

Uredništvo UTRIP

Sklep UO 44/4 (mandatno obdobje: 2016 – 2020):

Glavna urednica:
Monika Ažman

Odgovorna urednica:
Ksenija Pirš

Uredniški odbor:
Anita Prelec
Tatjana Nendl
Irena Keršič
Suzana Habot
Andreja Krajnc

Pravilnik o delovanju uredništev strokovnih in informativnih publikacij (09.04.2014)

Glavna in odgovorna urednica:
doc. dr. Mateja Lorber

Urednik, izvršni urednik:
doc. dr. Mirko Prosen

Urednica, spletna urednica:
Martina Kocbek Gajšt

Uredniški odbor:
doc. dr. Branko Bregar, Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenija

prof. dr. Nada Gosić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija in Medicinski fakultet, Hrvaška

doc. dr. Sonja Kalauz, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška

izr. prof. dr. Vladimír Kališ, Karlova Univerza, Univerzitetna bolnišnica Plzen, Oddelek za ginekologijo in porodništvo, Češka

viš. pred. dr. Igor Karnjuš, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

asist. Petra Klanjšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

pred. mag. Klavdija Kobal Straus, Ministrsvo za zdravje Republike Slovenije, Slovenija

Martina Kocbek Gajšt, Karlova Univerza, Inštitut za zgodovino Karlove Univerze in Arhiv Karlove Univerze, Češka

doc. dr. Andreja Kvas, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

doc. dr. Sabina Ličen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

doc. dr. Miha Lučovnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Slovenija

asist. Petra Petročnik, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

izr. prof. dr. Fiona Murphy, Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika Britanija

izr. prof. dr. Alvisa Palese, Udine University, School of Nursing, Italija

doc. dr. Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

prof. dr. Árún K. Sigurdardottir, University of Akureyri, School of Health Sciences, Islandija

izr. prof. dr. Brigita Skela – Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija

viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju in Obalni dom upokojencev Koper, Slovenija

prof. dr. Debbie Tolson, University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika Britanija

asist. dr. Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

Lektorica za slovenščino:
Simona Jeretina
Tanja Svenšek

Lektorica za angleščino:
lekt. mag. Nina Bostič Bishop
mag. Breda Vrhunec

Pravilnik o delovanju uredništev strokovnih in informativnih publikacij (09.04.2014)