Preizkus znanja slovenskega jezika

PREIZKUSI ZNANJA SLOVENSKEGA STROKOVNEGA JEZIKA ZA IZVAJALCE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Zbornica – Zveza izvaja preizkuse znanja slovenskega strokovnega jezika za izvajalce zdravstvene in babiške nege. Potrdilo o znanju slovenskega strokovnega jezika se izdaja za namen opravljanja strokovnega izpita, vpisa v register oziroma podelitve licence in zaposlitve pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Vsebina in potek preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika je določena v Pravilniku o preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo dejavnosti v zdravstveni in babiški negi, povezava https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0551/pravilnik-o-preizkusu-znanja-slovenskega-strokovnega-jezika-za-zdravstvene-delavce-in-zdravstvene-sodelavce-ki-opravljajo-dejavnosti-v-zdravstveni-in-babiski-negi

Organizacija preizkusov znanj slovenskega strokovnega jezika na ravni zahtevnosti

Zbornica – Zveza organizira preizkuse znanja slovenskega strokovnega jezika:

 • C1 ustno in B2 pisno (za poklic diplomirana medicinska sestra in diplomirana babica)
 • B2 ustno in pisno (za poklic tehnik zdravstvene nege in začasno do 31. 12. 2025 za poklic diplomirana medicinska sestra in diplomirana babica)

Vsebina preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika

Vsebine preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika so določene v dokumentu, ki ga je Zbornica – Zveza pripravila v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru.

Termini preizkusov znanja slovenskega strokovnega jezika v letu 2024:

 • 23. avgust
 • 18. oktober
 • 13. december

Termini preizkusov znanja slovenskega strokovnega jezika v letu 2025:

 • 17. 1. 2025
 • 14. 3. 2025
 • 23. 5. 2025
 • 22. 8. 2025
 • 24. 10. 2025
 • 12. 12. 2025

Kraj in čas opravljanja preizkusa znanja

Preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika je sestavljen iz pisnega in ustnega dela ter poteka praviloma istega dne na sedežu Zbornice – Zveze, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana. Pisni del preizkusa se začne zjutraj na dan preizkusa.
Kandidat bo na svoj elektronski naslov, ki ga je navedel v prijavi na preizkus, obveščen o času preizkusa znanja, o sestavi izpitne komisije ter o drugih informacijah o preizkusu znanja.

Prijava na preizkus znanja

Prijava na preizkus znanja poteka preko spletne prijave. Izpolnite jo lahko tukaj: SPLETNA PRIJAVA.

V aplikaciji spletne prijave so navedena dokazila, ki jih posameznik naloži v spletno prijavo in sicer:

 • dokazilo o zaključenem šolanju ali o zaključenem študijskem programu s področja zdravstvene ali babiške nege
 • overjen prevod v slovenski jezik dokazila o zaključenem šolanju ali o zaključenem študijskem programu s področja zdravstvene ali babiške nege
 • potrdilo o plačilu stroškov preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika ali izjavo delodajalca o kritju stroškov preizkusa.

Navedena dokazila v prijavi naložite v .pdf obliki in primerne velikosti, da so čitljiva.

Za vprašanja o spletni prijavi pišite na e-naslov: preizkus@zbornica-zveza.si

Pristojna oseba za izvajanje preizkusov je: Dragica Štromajer, dipl. m. s.

Prijava in odjava na preizkus znanja

Kandidat se na preizkus znanja prijavi do 15. v mesecu za naslednji mesec. Zbornica – Zveza najpozneje 14 dni pred izpitnim rokom kandidata, ki je vložil popolno prijavo, pisno po elektronski pošti obvesti o času opravljanja preizkusa znanja ter o sestavi izpitne komisije.

Kandidat se lahko odjavi od preizkusa znanja najpozneje deset dni pred izpitnim rokom.

Stroški preizkusa

Stroške preizkusa v višini 300 € se nakaže na račun Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze, Ob Železnici 30 A, 1000 Ljubljana, številka računa: SI56 0201 5025 8761 480, sklic 00 0601 – 117. Pristop k preizkusu je mogoč po prejemu potrdila o plačilu stroškov preizkusa.

Sklep UO Zbornice – Zveze

Zahteve glede znanja slovenskega jezika za izvajalce zdravstvene in babiške nege

Zakon o zdravstveni dejavnosti v 63. členu določa, da zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, uporablja slovenski jezik. Najnižja stopnja znanja slovenskega jezika za zdravstvene delavce je raven B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO).

Ne glede na splošno določilo o najnižji stopnji znanja slovenskega jezika na ravni B2 SEJO se za diplomirano medicinsko sestro in diplomirano babico, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, zahteva znanje slovenskega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce na ravni C1 za ustno sporazumevanje in na ravni B2 za pisno sporazumevanje (po merilih SEJO).

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23, v nadaljnjem besedilu ZIUZDS) v 17. členu podaljšuje veljavnost začasnega ukrepa zahtevanega znanja slovenskega jezika za diplomirano medicinsko sestro in diplomirano babico, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira do 31. 12. 2025.

Kandidati, ki so izobrazbo pridobili v državah nekdanje SFR Jugoslavije ali v tretji državi dokazilo o znanju slovenskega jezika predložijo ob prijavi na strokovni izpit pri Ministrstvu za zdravje.

Zbornica – Zveza opozarja diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice, ki so izobrazbo pridobili v državah nekdanje SFR Jugoslavije ali v tretji državi na potek navedenega roka. Kandidati morajo namreč v času veljavnosti 17. člena ZIUZDS opraviti tako preizkus znanja slovenskega jezika in oddati prijavo na strokovni izpit pri Ministrstvu za zdravje.

Dokazovanje znanja slovenskega jezika

V skladu s 63. členom ZZDej se znanje slovenskega jezika dokazuje:

 • z dokazilom o zaključeni najmanj srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji,
 • s potrdilom Zbornice – Zveze o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce v dejavnosti zdravstvene in babiške nege,
 • z dokazilom javne visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji ali tujini, ki poučuje in izvaja izpit iz slovenskega jezika kot drugi oziroma tuj jezik, o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika.

Zbornica – Zveza je objavila tudi posebno obvestilo o novostih o preizkusu znanja slovenskega jezika.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo na voljo na e-naslovu: preizkus@zbornica-zveza.si ali v času uradnih ur po telefonu 01 544 54 80.

Priporočeno dodatno gradivo