AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Licenčno vrednotenje

Licenčno vrednotenje

Po kakšnih merilih so ovrednotena strokovna izpopolnjevanja?
(30. člen Pravilnika)

Pri vrednotenju stalnega izpopolnjevanja in določitvi licenčnih točk se upoštevajo naslednja merila:

a) Strokovna srečanja (pasivna udeležba)

 • nacionalni kongresi, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd. 1 ura = 1 licenčna točka
 • mednarodni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd. 1 ura = 1 licenčna točka
 • drugo strokovno usposabljanje 5 licenčnih točk/teden

b) Aktivna udeležba

 • (predavanje/predstavitev/poster) 4 licenčnih točk

c) Znanstvena ali strokovna objava (število licenčnih točk številom avtorjev)

 • članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citation Index 20 licenčnih točk
 • članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji 10 licenčnih točk
 • prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik itd.) 5 licenčnih točk
 • članek v strokovni reviji 2 licenčni točki
 • članek v poljudno-znanstveni reviji 2 licenčni točki

č) Recenzent

 • Recenzent knjige, učbenika, priročnika in drugo s strokovnega področja 5 licenčnih točk
 • Recenzent strokovnega članka 1 licenčna točka

d) Urednik zbornika 5 licenčnih točk

 • V primeru več urednikov, se število licenčnih točk deli s številom urednikov.

e) Ura strokovnega izpopolnjevanja traja 45 minut.

f) Zbornica – Zveza podrobnejša merila za vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj, ki so sprejeti v soglasju z ministrom, objavi na svoji spletni strani.

 

Ali je izvajalec dolžan sam posredovati vlogo za licenčno vrednotenje strokovnega izpopolnjevanja?

ORGANIZATOR:
Organizator strokovnega izpopolnjevanja je tisti, ki naslovi vlogo za dodelitev licenčnih točk organizatorja izpopolnjevanja Vloga za dodelitev licenčnih točk organizatorju izpopolnjevanja najmanj 30 dni pred začetkom strokovnega srečanja.

IZVAJALEC:
Izvajalec lahko zaprosi za dodelitev licenčnih točk za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju, ki ga organizira nepooblaščeni organizator v roku devetdeset (90) dni po zaključenem strokovnem izpopolnjevanju.
Vloga za dodelitev licenčnih točk posamezniku
Vloga za dodelitev licenčnih točk posamezniku za priznavanje obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopoljevanja

V skladu s Pravilnikom o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege morajo oddane vloge za dodelitev licenčnih točk posamezniku obvezno vsebovati:

 • izpolnjeno vlogo za dodelitev licenčnih točk posamezniku,
 • program strokovnega izobraževanja/izpopolnjevanja in
 • potrdilo o udeležbi na strokovnem izpopolnjevanju/izobraževanju.
 • Potrdilu o udeležbi strokovnega izpopolnjevanja, programu strokovnega izpopolnjevanja oziroma drugemu dokazilu (npr. reference predavateljev), ki je v tujem jeziku, se predloži tudi prevod v slovenskem jeziku.

Kakšni so dodatni pogoji za priznavanje obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja?

Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) v 19. členu določa, da se obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju nanašajo na:

 • zakonodajo s področja zdravstva in poklicno etiko, v trajanju najmanj 6 ur;
 • temeljne postopke oživljanja, v trajanju najmanj 6 ur;
 • kakovost in varnost v zdravstvu, v trajanju najmanj 6 ur.

Za obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja se skladno z določili tretjega odstavka 19. člena pravilnika priznavajo zgolj tista izpopolnjevanja, ki izpolnjujejo pogoje, ki so opredeljeni v Navodilu za oceno ustreznosti programa stalnega izpopolnjevanja in določitev licenčnih točk za izvajalce zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: navodilo), ki je objavljeno na tej spletni strani (priponka spodaj).

Potrdilu o udeležbi strokovnega izpopolnjevanja, programu strokovnega izpopolnjevanja oziroma drugemu dokazilu (npr. reference predavateljev), ki je v tujem jeziku, se predloži tudi prevod v slovenskem jeziku.

Navodilo v V. poglavju določa dodatne kriterije za izvedbo obveznih vsebin stalnega izpopolnjevanja, ki so med drugim za posamezno obvezno vsebino naslednji:

a) Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika
Predavatelji ali inštruktorji morajo izpolnjevati tudi vsaj enega od naslednjih pogojev:

 • v bibliografski bazi vpisano delo s področja zakonodaje ali etike v zdravstvu;
 • opravljena izobraževanja s področja zakonodaje ali etike;
 • sodelovanje v komisijah ali delovnih skupinah s področja zakonodaje ali etike.

b) Temeljni postopki oživljanja
Delavnice za pridobivanje znanj in veščin s področja temeljnih postopkov oživljanja morajo biti v skladu s trenutno veljavnimi smernicami oživljanja v svetu. Za področje Evrope izdaja smernice oživljanja Evropski svet za oživljanje (European Resuscitation Council).

Zaradi zagotavljanja kakovosti podanih vsebin in izvedbe mora pooblaščeni organizator usposabljanja zagotoviti naslednje pogoje:

 • predavatelji in inštruktorji morajo biti nosilci licence izvajalca dodatnih postopkov oživljanja (Advanced Life Support Provider), ki jo za Republiko Slovenijo izdaja Svet za reanimacijo v okviru Slovenskega združenja za urgentno medicino;
 • predavatelji in inštruktorji morajo biti aktivno zaposleni oziroma so vključeni v time, ki izvajajo postopke temeljnih ali dodatnih postopkov oživljanja.

Pogoji za izvedbo predavanj in delavnic iz temeljnih postopkov oživljanja:

 • minimalni obseg ur izpopolnjevanja je 6 pedagoških ur,
 • najmanj 50 odstotni delež mora biti namenjen delavnicam v skupinah,
 • praviloma se praktični del izvaja v majhnih skupinah,
 • izpit je sestavni del tečaja, sestavljen je iz pisnega in praktičnega preizkusa.

c) Kakovost in varnost v zdravstvu
Predavatelji ali inštruktorji morajo izpolnjevati tudi vsaj enega od naslednjih pogojev:

 • v bibliografski bazi vpisano delo s področja kakovosti ali varnosti v zdravstvu;
 • opravljena izobraževanja s področja kakovosti ali varnosti v zdravstvu;
 • sodelovanje v komisijah ali delovnih skupinah kakovosti ali varnosti v zdravstvu.

Kam se posreduje vloga?

Izpolnjeno in podpisano vlogo se posreduje preko email-a: licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si ali pošlje oziroma osebno prinese na naslov:
Zbornica – Zveza
Ob železnici 30 A
1000 Ljubljana

Uradne ure in kontaktni podatki Zbornice – Zveze
torek: od 9:00 do 11:00
sreda: od 9:00 do 11:00
četrtek: od 9:00 do 11:00 in od 14:00 do 15:00
Kontaktna oseba: Špela Pavlič
E-pošta: licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si

Zbornica – Zveza

VLOGE

PRAVILNIK IN NAVODILO