Licenčno vrednotenje

Licenčno vrednotenje

PO KAKŠNIH MERILIH SO OVREDNOTENA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA?
(30. ČLEN PRAVILNIKA)

Merila za vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj so določena v Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstven ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20, pravilnik) in v Navodilu za oceno ustreznosti programa stalnega strokovnega izpopolnjevanja in določitev licenčnih točk za izvajalce zdravstvene ali babiške nege, ki za samostojno delo potrebujejo licenco (navodilo).

Pri vrednotenju stalnega izpopolnjevanja in določitvi licenčnih točk se upoštevajo naslednja merila:

 1. strokovna srečanja (pasivna udeležba)
  • nacionalni kongresi, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd. – 1 ura = 1 licenčna točka,
  • mednarodni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd. – 1 ura = 1 licenčna točka,
  • drugo strokovno usposabljanje 5 licenčnih točk/teden,
  • vsebine, ki jih ni mogoče opredeliti kot strokovno izpopolnjevanje s področja klinične prakse, pripomorejo pa k bolj kakovostni, varni in strokovni zdravstveni obravnavi – 1 ura = 0,5 licenčne točke, do 15 % vseh licenčnih točk v licenčnem obdobju;
 2. aktivna udeležba
  • predavanje/predstavitev/plakat – 4 licenčne točke;
 3. znanstvena ali strokovna objava
  •  članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citation Index 20 licenčnih točk,
  •  članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji 10 licenčnih točk,
  • prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik itd.) 5 licenčnih točk,
  • članek v strokovni reviji 2 licenčni točki,
  • članek v poljudnoznanstveni reviji 2 licenčni točki;
 4. recenzent
  • recenzent knjige, učbenika, priročnika in drugo s strokovnega področja 5 licenčnih točk,
  • recenzent strokovnega članka 1 licenčna točka;
 5. uredništvo publikacij
  • urednik knjige, učbenika, priročnika in drugo s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege 5 licenčnih točk,
  • urednik knjige, učbenika, priročnika in drugo s področja zdravstva 3 licenčne točke;
  • Če je urednikov več, se število licenčnih točk deli s številom urednikov.
 6. samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo
  • samoizpopolnjevanje v skladu s pogoji iz navodila iz drugega odstavka 19. člena pravilnika do 15 % vseh licenčnih točk v licenčnem obdobju:
   •  izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo (pasivna udeležba) – 1 ura = 1 licenčna točka,
   • izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo s preverjanjem znanja (pasivna udeležba) – 1 dodatna licenčna točka,
   • izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo (aktivna udeležba) – 4 licenčne točke.
 7. Ura strokovnega izpopolnjevanja traja 45 minut.
 8. Podrobnejša merila za vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj določi Zbornica – Zveza v navodilu iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika.

 

ALI JE IZVAJALEC DOLŽAN SAM POSREDOVATI VLOGO ZA LICENČNO VREDNOTENJE STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA?

ORGANIZATOR

Organizator posreduje Vlogo za dodelitev licenčnih točk organizatorju izpopolnjevanja  Zbornici – Zvezi najmanj 30 dni pred začetkom strokovnega srečanja.

IZVAJALEC

Kadar organizator Zbornici – Zvezi ne posreduje vloge za dodelitev točk organizatorju izpopolnjevanja, lahko izvajalec zaprosi za dodelitev licenčnih točk za udeležbo na takem strokovnem izpopolnjevanju v roku devetdeset (90) dni po zaključenem strokovnem izpopolnjevanju.

V skladu s Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstven ali babiške nege morajo oddane vloge za dodelitev licenčnih točk posamezniku obvezno vsebovati:

  • izpolnjeno in podpisano vlogo za dodelitev licenčnih točk posamezniku,
  • časovno opredeljen program strokovnega izobraževanja/izpopolnjevanja in
  • potrdilo o udeležbi na strokovnem izpopolnjevanju/izobraževanju.

Kadar je strokovno izobraževanje organizirano s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, mora izvajalec poleg zgoraj navedenega vlogi obvezno priložiti tudi:

  • izjavo organizatorja o zagotavljanju sledljivosti prisotnosti udeležencev izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo,
  • potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja (če je preverjanje znanja potekalo), razen če je iz samega potrdila o udeležbi razvidno, da je izvajalec uspešno opravil preizkus znanja.

Potrdilu o udeležbi strokovnega izpopolnjevanja, programu strokovnega izpopolnjevanja oziroma drugemu dokazilu (npr. reference predavateljev), ki je v tujem jeziku, se predloži tudi prevod v slovenskem jeziku.

 

KAKŠNI SO DODATNI POGOJI ZA PRIZNAVANJE OBVEZNIH VSEBIN STALNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA?

Pravilnik v 19. členu določa, da se obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju nanašajo na:

  • Zakonodajo s področja zdravstva in poklicno etiko v trajanju najmanj 6 ur;
  • Temeljne postopke oživljanja v trajanju najmanj 6 ur;
  • Kakovost in varnost v zdravstvu v trajanju najmanj 6 ur.

Za obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja se skladno z določili drugega odstavka 19. člena pravilnika priznavajo zgolj tista izpopolnjevanja, ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v navodilu, ki je objavljeno na tej spletni strani (priponka spodaj).

Potrdilu o udeležbi strokovnega izpopolnjevanja, programu strokovnega izpopolnjevanja oziroma drugemu dokazilu (npr. reference predavateljev, izjava organizatorja o zagotavljanju sledljivosti prisotnosti udeležencev izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, dokazila o izpolnjevanju pogojev za izvedbo predavanja in praktičnih delavnic iz temeljnih postopkov oživljanja, če gre za vrednotenje obvezne vsebine temeljnih postopkov oživljanja), ki je v tujem jeziku, se predloži tudi prevod v slovenskem jeziku.

Navodilo v V. poglavju določa dodatne kriterije za izvedbo obveznih vsebin stalnega izpopolnjevanja, ki so med drugim za posamezno obvezno vsebino naslednji:

 

 Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

 • predavatelji izpolnjujejo pogoje, določene v V. poglavju navodil,
 • strokovno srečanje obsega vsebine s področja zakonodaje s področja zdravstva in poklicne etike, če se obvezna vsebina zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika izvede s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, je obvezen pisni preizkus znanja iz predpisanih vsebin.

Predavatelji ali inštruktorji morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev:

  • v zadnjih petih letih v bibliografski bazi vpisano delo s področja zakonodaje s področja zdravstva oziroma poklicne etike,
  • v zadnjih petih letih opravljena izobraževanja s področja zakonodaje s področja zdravstva oziroma poklicne etike,
  • sodelovanje v komisijah oziroma delovnih skupinah s področja zakonodaje s področja zdravstva oziroma poklicne etike oziroma profesionalno delovanje na področju zakonodaje s področja zdravstva in poklicne etike.

Obvezna vsebina stalnega strokovnega izpopolnjevanja zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika obsega naslednje vsebine:

 1. zakonodaja s področja zdravstva
  • zdravstvena zakonodaja in pravni viri s področja zdravstva (Ustava RS, Zakon o zdravstveni dejavnosti in drugi zakoni ter podzakonski akti s področja zdravstva),
  • poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev,
  • pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic,
  • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja,
  • delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti) in preprečevanje in obravnava nasilja na delovnem mestu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (protokoli obravnave nasilnih in drugih dejanj);
 2. poklicna etika
   • etika in morala v zdravstveni in babiški negi – osnovni pojmi,
   • teorije etike v zdravstvu, etična načela, etična odgovornost,
   • Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije,
   • vrednote v zdravstveni in babiški negi, komunikacija, medpoklicni odnosi, poklicna/profesionalna podoba v zdravstveni in babiški negi,
   • izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in etične dileme, vključno s primeri iz prakse.

 

Temeljni postopki oživljanja

Obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja za pridobivanje znanj in veščin s področja temeljnih postopkov oživljanja morajo biti v skladu s trenutno veljavnimi smernicami oživljanja v svetu. Za področje Evrope izdaja smernice oživljanja Evropski svet za oživljanje (European Resuscitation Council).

Zaradi zagotavljanja kakovosti in ustreznosti podanih obveznih vsebin in njihove izvedbe mora izobraževanje za obvezno vsebino temeljni postopki oživljanja izpolnjevati naslednje pogoje:

  • predavanja in praktične delavnice iz obvezne vsebine trajajo najmanj 6 ur,
  • predavatelji in inštruktorji izpolnjujejo pogoje določene v V. poglavju navodil,
  • predavanje in delavnice se izvedejo v skladu s pogoji iz V. poglavja navodil,
  • predavanje in delavnice obsegajo vsebine s področja temeljnih postopkov oživljanja,
  • če se teoretični del izobraževanja (predavanje) s področja temeljnih postopkov oživljanja v obsegu 3 ure izvede s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, je obvezen preizkus znanja iz vsebin, kot je določeno v navodilu.

Predavatelji in inštruktorji obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja temeljni postopki oživljanja morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • predavatelji in inštruktorji morajo biti inštruktorji z veljavno licenco ERC (European Resuscitation Council), ki jo za Republiko Slovenijo izdaja Svet za reanimacijo v okviru Slovenskega združenja za urgentno medicino ali
  • predavatelji in inštruktorji morajo biti aktivno zaposleni oziroma so vključeni v time, ki izvajajo postopke temeljnih ali dodatnih postopkov oživljanja in imajo veljavno potrdilo o opravljenem tečaju dodatnih postopkov oživljanja (Advanced Life Support Provider), ki jo za Republiko Slovenijo izdaja Svet za reanimacijo v okviru Slovenskega združenja za urgentno medicino.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji in inštruktorji iz prejšnjega odstavka, se uporabljajo tudi za avtorje in predavatelje teoretičnega dela predavanj temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvedejo z multimedijskimi programi za učenje na daljavo.

Obvezna vsebina stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja temeljnih postopkov oživljanja obsega naslednje vsebine:

  • pristop, prepoznava in ukrepi ob srčnem zastoju,
  • izvajanje temeljnih postopkov oživljanja odraslih,
  • izvajanje temeljnih postopkov oživljanja otrok,
  • ukrepanje ob tujku v zgornjih dihalnih poteh pri odraslih in otrocih,
  • uporaba AED pri oživljanju,
  • prepoznavanja osnovnih srčnih ritmov pred in ob zastoju srca,
  • etične dileme pri oživljanju in obvladovanje, soočenje z njimi.

 

Kakovost in varnost v zdravstvu

Predavatelji morajo izpolnjevati vsaj dva od naslednjih pogojev:

  • v zadnjih petih letih v bibliografski bazi vpisano delo s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu,
  • v zadnjih petih letih opravljena izobraževanja s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu,
  • sodelovanje v komisijah oziroma delovnih skupinah s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu oziroma profesionalno delovanje na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Obvezna vsebina stalnega strokovnega izpopolnjevanja kakovost in varnost v zdravstvu obsega naslednje vsebine:

  • osnovna izhodišča za zagotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstvu (procesni pristop),
  • sistem kakovosti in varnosti pri zdravstveni obravnavi (uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljšav, kazalniki kakovosti),
  • orodja in metode za spremljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu (klinične poti varnostni pogovori/vizite, vzročnoposledične analize, redni in izredni strokovni nadzori, presoje, vodenje ukrepov),
  • obvladovanje tveganj,
  • obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb (okužb, povezanih z zdravstvom).

 

OBVEZNE VSEBINE, KI SE IZVEDEJO S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH VSEBIN

POGOJI ZA ORGANIZIRANJE IZPOPOLNJEVANJA S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV ZA UČENJE NA DALJAVO

Organizator za izvedbo izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo mora izpolnjevati naslednje pogoje:

   • je izvajalec zdravstvene dejavnosti, oziroma če gre za drugo pravno ali fizično osebo, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti izobraževanja;
   • ima organizacijske in strokovne kadre za izvedbo izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo in izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev;
   • ima določene odgovorne osebe za zagotavljanje izvajanja programa izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo;
   • z ustreznimi tehničnimi sredstvi zagotavlja sledljivost prisotnosti udeležencev izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo;
   • zagotavlja, da se je preverjanje znanj izvedlo iz vsebin izobraževanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, če je preverjanje znanja potekalo;
   • hrani dokumentacijo o izvedbi izpopolnjevanja in prisotnih udeležencih;
   • hrani dokumentacijo o testnih vprašanjih in rezultatih preverjanja znanja za udeležence, če je preverjanje znanja potekalo.

 

VLOGA ORGANIZATORJA IN IZVAJALCA ZA VREDNOTENJE IZPOPOLNJEVANJA S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV ZA UČENJE NA DALJAVO

Vloga organizatorja za licenčno vrednotenje izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo vsebuje poleg podatkov in dokazil iz drugega odstavka 23. člena pravilnika še:

   • navedbo načina izvedbe izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo,
   • izjavo organizatorja o zagotavljanju sledljivosti prisotnosti udeležencev izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo,
   • navedbo števila testnih vprašanj, če bo potekalo preverjanje znanja.

Vloga izvajalca za licenčno vrednotenje izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo vsebuje poleg podatkov in dokazil iz drugega odstavka 27. člena pravilnika še:

   • navedbo načina izvedbe izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo,
   • izjavo organizatorja o zagotavljanju sledljivosti prisotnosti udeležencev izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo,
   • navedbo števila testnih vprašanj, če je potekalo preverjanje znanja,
   • potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu, če je potekalo preverjanje znanja.

Če se obvezna vsebina stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz prvega odstavka 19. člena pravilnika izvede kot izpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, organizator in izvajalec zdravstvene ali babiške nege poleg podatkov in dokazil iz prvega in drugega odstavka te točke, priložita še:

   • dokazila o izpolnjevanju pogojev predavateljev oziroma inštruktorjev obveznih vsebin,
   • dokazila o izpolnjevanju pogojev za izvedbo predavanja in praktičnih delavnic iz temeljnih postopkov oživljanja v skladu s pogoji iz točke b poglavja V. navodil, če gre za vrednotenje obvezne vsebine temeljnih postopkov oživljanja.

Obrazca vloga organizatorja in izvajalca zdravstvene ali babiške nege za vrednotenje izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo sta objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze.

 

KAM POSREDUJETE VLOGO?

Izpolnjeno in podpisano vlogo posredujete po e-pošti: licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si ali pošljete oziroma osebno prinesete na naslov:

Zbornica – Zveza
Ob železnici 30A
1000 Ljubljana

Uradne ure in kontaktni podatki Zbornice – Zveze
torek: od 9.00 do 11.00
sreda: od 9.00 do 11.00
četrtek: od 9.00 do 11.00
in od 14.00 do 17.00

Kontaktna oseba: Špela Pavlič
E-pošta:spela.pavlic@zbornica-zveza.si

Zbornica – Zveza

VLOGE

PRAVILNIK IN NAVODILO