Licenčno vrednotenje

Licenčno vrednotenje

VREDNOTENJE STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ
(30. ČLEN PRAVILNIKA)

Merila za vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj so določena v Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstven ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20, pravilnik) in v Navodilu za oceno ustreznosti programa stalnega strokovnega izpopolnjevanja in določitev licenčnih točk za izvajalce zdravstvene ali babiške nege, ki za samostojno delo potrebujejo licenco (navodilo).

ORGANIZATOR

Organizator vlogo z obveznimi prilogami posreduje Zbornici – Zvezi najmanj 30 dni pred začetkom strokovnega srečanja.

IZVAJALEC

Kadar organizator Zbornici – Zvezi ne posreduje vloge za dodelitev točk organizatorju izpopolnjevanja, lahko izvajalec zaprosi za dodelitev licenčnih točk za udeležbo na takem strokovnem izpopolnjevanju v roku devetdeset (90) dni po zaključenem strokovnem izpopolnjevanju. Izvajalec, ki se je udeležil izobraževanja v tujini odda vlogo z obveznimi prilogami po istem postopku.

Izpolnjeno in podpisano vlogo posredujete po e-pošti na licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si, preko portala organizatorjev ali po navadni pošti.

Kontaktna oseba: Špela Pavlič
E-pošta:spela.pavlic@zbornica-zveza.si

POGOJI ZA PRIZNAVANJE OBVEZNIH VSEBIN STALNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA

Pravilnik v 19. členu določa, da se obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju nanašajo na:

  • Zakonodajo s področja zdravstva in poklicno etiko v trajanju najmanj 6 ur;
  • Temeljne postopke oživljanja v trajanju najmanj 6 ur;
  • Kakovost in varnost v zdravstvu v trajanju najmanj 6 ur.

Za obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja se skladno z določili drugega odstavka 19. člena pravilnika priznavajo zgolj tista izpopolnjevanja, ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v navodilu, ki je objavljeno na tej spletni strani (priponka spodaj).

Potrdilu o udeležbi strokovnega izpopolnjevanja, programu strokovnega izpopolnjevanja oziroma drugemu dokazilu (npr. reference predavateljev, izjava organizatorja o zagotavljanju sledljivosti prisotnosti udeležencev izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, dokazila o izpolnjevanju pogojev za izvedbo predavanja in praktičnih delavnic iz temeljnih postopkov oživljanja, če gre za vrednotenje obvezne vsebine temeljnih postopkov oživljanja), ki je v tujem jeziku, se predloži tudi prevod v slovenskem jeziku.

Navodilo v V. poglavju določa dodatne kriterije za izvedbo obveznih vsebin stalnega izpopolnjevanja, ki so med drugim za posamezno obvezno vsebino naslednji:

 

 Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

 • predavatelji izpolnjujejo pogoje, določene v V. poglavju navodil,
 • strokovno srečanje obsega vsebine s področja zakonodaje s področja zdravstva in poklicne etike, če se obvezna vsebina zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika izvede s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, je obvezen pisni preizkus znanja iz predpisanih vsebin.

Predavatelji ali inštruktorji morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev:

  • v zadnjih petih letih v bibliografski bazi vpisano delo s področja zakonodaje s področja zdravstva oziroma poklicne etike,
  • v zadnjih petih letih opravljena izobraževanja s področja zakonodaje s področja zdravstva oziroma poklicne etike,
  • sodelovanje v komisijah oziroma delovnih skupinah s področja zakonodaje s področja zdravstva oziroma poklicne etike oziroma profesionalno delovanje na področju zakonodaje s področja zdravstva in poklicne etike.

Obvezna vsebina stalnega strokovnega izpopolnjevanja zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika obsega naslednje vsebine:

 1. zakonodaja s področja zdravstva
  • zdravstvena zakonodaja in pravni viri s področja zdravstva (Ustava RS, Zakon o zdravstveni dejavnosti in drugi zakoni ter podzakonski akti s področja zdravstva),
  • poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev,
  • pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic,
  • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja,
  • delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti) in preprečevanje in obravnava nasilja na delovnem mestu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (protokoli obravnave nasilnih in drugih dejanj);
 2. poklicna etika
   • etika in morala v zdravstveni in babiški negi – osnovni pojmi,
   • teorije etike v zdravstvu, etična načela, etična odgovornost,
   • Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije,
   • vrednote v zdravstveni in babiški negi, komunikacija, medpoklicni odnosi, poklicna/profesionalna podoba v zdravstveni in babiški negi,
   • izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in etične dileme, vključno s primeri iz prakse.

 

Temeljni postopki oživljanja

Obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja za pridobivanje znanj in veščin s področja temeljnih postopkov oživljanja morajo biti v skladu s trenutno veljavnimi smernicami oživljanja v svetu. Za področje Evrope izdaja smernice oživljanja Evropski svet za oživljanje (European Resuscitation Council).

Zaradi zagotavljanja kakovosti in ustreznosti podanih obveznih vsebin in njihove izvedbe mora izobraževanje za obvezno vsebino temeljni postopki oživljanja izpolnjevati naslednje pogoje:

  • predavanja in praktične delavnice iz obvezne vsebine trajajo najmanj 6 ur,
  • predavatelji in inštruktorji izpolnjujejo pogoje določene v V. poglavju navodil,
  • predavanje in delavnice se izvedejo v skladu s pogoji iz V. poglavja navodil,
  • predavanje in delavnice obsegajo vsebine s področja temeljnih postopkov oživljanja,
  • če se teoretični del izobraževanja (predavanje) s področja temeljnih postopkov oživljanja v obsegu 3 ure izvede s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, je obvezen preizkus znanja iz vsebin, kot je določeno v navodilu.

Predavatelji in inštruktorji obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja temeljni postopki oživljanja morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • predavatelji in inštruktorji morajo biti inštruktorji z veljavno licenco ERC (European Resuscitation Council), ki jo za Republiko Slovenijo izdaja Svet za reanimacijo v okviru Slovenskega združenja za urgentno medicino ali
  • predavatelji in inštruktorji morajo biti aktivno zaposleni oziroma so vključeni v time, ki izvajajo postopke temeljnih ali dodatnih postopkov oživljanja in imajo veljavno potrdilo o opravljenem tečaju dodatnih postopkov oživljanja (Advanced Life Support Provider), ki jo za Republiko Slovenijo izdaja Svet za reanimacijo v okviru Slovenskega združenja za urgentno medicino.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji in inštruktorji iz prejšnjega odstavka, se uporabljajo tudi za avtorje in predavatelje teoretičnega dela predavanj temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvedejo z multimedijskimi programi za učenje na daljavo.

Obvezna vsebina stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja temeljnih postopkov oživljanja obsega naslednje vsebine:

  • pristop, prepoznava in ukrepi ob srčnem zastoju,
  • izvajanje temeljnih postopkov oživljanja odraslih,
  • izvajanje temeljnih postopkov oživljanja otrok,
  • ukrepanje ob tujku v zgornjih dihalnih poteh pri odraslih in otrocih,
  • uporaba AED pri oživljanju,
  • prepoznavanja osnovnih srčnih ritmov pred in ob zastoju srca,
  • etične dileme pri oživljanju in obvladovanje, soočenje z njimi.

 

Kakovost in varnost v zdravstvu

Predavatelji morajo izpolnjevati vsaj dva od naslednjih pogojev:

  • v zadnjih petih letih v bibliografski bazi vpisano delo s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu,
  • v zadnjih petih letih opravljena izobraževanja s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu,
  • sodelovanje v komisijah oziroma delovnih skupinah s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu oziroma profesionalno delovanje na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Obvezna vsebina stalnega strokovnega izpopolnjevanja kakovost in varnost v zdravstvu obsega naslednje vsebine:

  • osnovna izhodišča za zagotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstvu (procesni pristop),
  • sistem kakovosti in varnosti pri zdravstveni obravnavi (uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljšav, kazalniki kakovosti),
  • orodja in metode za spremljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu (klinične poti varnostni pogovori/vizite, vzročnoposledične analize, redni in izredni strokovni nadzori, presoje, vodenje ukrepov),
  • obvladovanje tveganj,
  • obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb (okužb, povezanih z zdravstvom).

 

OBVEZNE VSEBINE, KI SE IZVEDEJO S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH VSEBIN

POGOJI ZA ORGANIZIRANJE IZPOPOLNJEVANJA S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV ZA UČENJE NA DALJAVO

Organizator za izvedbo izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo mora izpolnjevati naslednje pogoje:

   • je izvajalec zdravstvene dejavnosti, oziroma če gre za drugo pravno ali fizično osebo, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti izobraževanja;
   • ima organizacijske in strokovne kadre za izvedbo izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo in izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev;
   • ima določene odgovorne osebe za zagotavljanje izvajanja programa izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo;
   • z ustreznimi tehničnimi sredstvi zagotavlja sledljivost prisotnosti udeležencev izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo;
   • zagotavlja, da se je preverjanje znanj izvedlo iz vsebin izobraževanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, če je preverjanje znanja potekalo;
   • hrani dokumentacijo o izvedbi izpopolnjevanja in prisotnih udeležencih;
   • hrani dokumentacijo o testnih vprašanjih in rezultatih preverjanja znanja za udeležence, če je preverjanje znanja potekalo.

Zbornica – Zveza

VLOGE

PRAVILNIK IN NAVODILO