Specialna znanja

Specialna znanja v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Specialno znanje (klinični privilegij) je strokovna usposobljenost za delo na ožjem strokovnem področju v zdravstveni oziroma babiški negi, ki je izvajalec ni pridobil v izobraževanju za pridobitev poklicne kvalifikacije.

Specialno znanje zahteva definiran sklop določenih specialnih teoretičnih ali praktičnih znanj, veščin in spretnosti, ki jih mora osvojiti posameznik za delo na določenem delovnem mestu, jih uporablja dnevno v praksi in so napisana v aktu o sistemizaciji delovnih mest delodajalca in določena v pogodbi o zaposlitvi. Namen razvoja specialnih znanj je strokovna usposobljenost za delo na ožjem strokovnem področju v zdravstveni oziroma babiški negi.

V skladu s pojasnilom Ministrstva za zdravje delodajalec oziroma izvajalec zdravstvene dejavnosti sam določi in opredeli delovno mesto, za katero se zahteva specialno znanje, ki mora biti tudi ustrezno opredeljeno s sistemizacijo delovnega mesta, ter določi način pridobitve specialnega znanja in morebitno obnavljanje.

Zbornica – Zveza vodi Nacionalni register specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, v katerem so vpisani organizatorji izobraževanja za pridobitev specialnega znanja in izvajalci zdravstvene ter babiške nege, ki so specialno znanje pridobili.

Pravilnik o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege ureja načine in postopke pridobitve specialnih znanj izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji ter postopke vpisa specialnih znanj v Nacionalni register specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Pravilnik z določitvijo pogojev, ki jih mora izpolnjevati organizator strokovnega srečanja, strokovno izpopolnjevanje (npr. pogoj glede minimalnega obsega strokovnega usposabljanja 150 ur) in s pogoji o strokovni usposobljenosti predavateljev zagotavlja ustrezno kakovost, objektivnost, transparentnost in primerljivost različnih strokovnih izpopolnjevanj za pridobitev specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Z Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 181/21) so v plačni skupini E3 določena delovna mesta srednjih medicinskih sester, diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih babic s specialnimi znanji, v plačni skupini F2 pa delovna mesta diplomiranih medicinskih sester s specialnimi znanji.

Za pojasnila o delovnopravnih vprašanjih in napredovanjih na delovnih mestih s specialnimi znanji so pristojne sindikalne organizacije.