POSTANI ČLAN

Pristopni izjavi

UGODNOSTI ČLANSTVA

 1. Svojim članom vodimo pregledno, uporabniku prijazno osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj.
 2. Strokovna izobraževanja so v organizaciji Zbornice – Zveze ter regijskih društev in strokovnih sekcij za člane najmanj 50 % ugodnejša.
 3. Naši člani dobijo brezplačno glasilo Utrip v tiskani ali elektronski obliki.
 4. Z e-novicami vas bomo sproti obveščali o izobraževanjih in aktualnem dogajanju v zdravstveni in babiški negi.
 5. Člani lahko enkrat letno zaprosijo za sredstva iz sklada za izobraževanje, in sicer tako za kotizacije za strokovna izobraževanja kot za šolnine na vseh ravneh.
 6. Odvisno od trenutne ponudbe zunanjih partnerjev, ki jo nenehno dopolnjujemo, naši člani lahko izkoristijo številne zanimive ugodnosti.
 7. Članom omogočamo aktivnejše vključevanje v raziskovalne mednarodne in domače projekte.
 8. Svetujemo vam pri strokovnih vprašanjih, ki se vam porajajo na delovnem mestu. Kot člani ste upravičeni do brezplačnih strokovnih mnenj in odgovorov.
 9. Regijska strokovna društva skrbijo za strokovni in osebnostni razvoj svojih članov z organizacijo različnih strokovnih izobraževanj, strokovnih ekskurzij ter organizacijo kulturnih, športnih in drugih zanimivih dejavnosti …
 10. Ob včlanitvi vsak član prejme knjižici Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe ter Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije ter simbolično darilo.
 11. Posebnih ugodnosti so deležni tudi študenti, člani Zbornice – Zveze, do 26. leta starosti.

Telefon: 01 544 54 80; interna številka 2
Kontaktna oseba: Karmen Ozvaldič
E-pošta: clanarina@zbornica-zveza.si

Za več informacij kliknite TUKAJ.

ČLANSTVO

Članstvo je prostovoljno – je čast za vse medicinske sestre, babice, zdravstvene tehnike in bolničarje negovalce iz vrst aktivnih delavcev v zdravstveni in babiški negi, upokojenih medicinskih sester, dijakov in študentov zdravstvene nege.

Članarina znaša 0,6 % bruto mesečnega osebnega dohodka za redno zaposlene, za upokojene 20 € letno, za čas porodniškega dopusta in brezposelnosti pa 3 € mesečno.

Redno zaposleni izvajalci zdravstvene in babiške nege, ki se izobražujejo ob delu na dodiplomskem, podiplomskem ali doktorskem študiju s področja zdravstvene ali babiške nege plačujejo članarino, ki je določena za redno zaposlene.

Vsak, ki želi postati član, mora izpolniti pristopno izjavo, s katero se včlani v eno izmed 11 regijskih društev. Regijska društva so s pogodbo povezana v Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Z izpolnitvijo pristopne izjave vsak član izrazi voljo po članstvu in načinu plačevanja članarine. Na podlagi pristopne izjave prejme vsak član člansko izkaznico, s katero se lahko izkaže na vseh strokovnih srečanjih.

Organizacijo sestavljajo naslednja regijska društva:

 • Ljubljana,
 • Maribor,
 • Celje,
 • Pomurje,
 • Ptuj – Ormož,
 • Nova Gorica,
 • Koper,
 • Koroška,
 • Novo mesto,
 • Velenje,
 • Gorenjska.

Obstaja tudi možnost vključitve fizičnih članov oz. aktiva fizičnih članov, če kdo ne bi želel biti član regijskega strokovnega društva. Člani regijskih strokovnih društev in aktiva fizičnih članov so tudi člani Zbornice – Zveze. V organizaciji deluje 32 strokovnih sekcij, ki povezujejo izvajalke/ce na ožjih strokovnih področjih po vsej državi, ter več začasnih ali stalnih delovnih skupin in teles.

VPISI

1. REDNI VPISI

Redni vpisi potekajo vsakega 20. v mesecu za tekoči mesec. Ob vpisu člani prejmejo potrdilo o vpisu, kasneje pa še člansko izkaznico in pripadajočo PIN kodo.

2. TAKOJŠNJI VPIS

Če se član/ica želi vpisati pred 20. v mesecu, mora poravnati pavšal za takojšen vpis, v višini 12,50 € in poslati izpolnjeno in lastnoročno podpisano pristopno izjavo ter kopijo plačila. Pavšalni znesek za takojšen vpis se nakaže na TRR Zbornice – Zveze: 02031 00 16512314, namen plačila: takojšen vpis v članstvo Z – Z.

3. PONOVNI VPIS

Če se je član/ica izpisal/a iz organizacije in se v istem letu želi znova vpisati, mora za ponovni vpis v register članov Zbornice – Zveze za izdajo potrdila in članske izkaznice plačati pavšalno članarino od izstopa dalje in poslati izpolnjeno in lastnoročno podpisano pristopno izjavo in kopijo plačila. Če je član/ica prekinil/a članstvo v preteklem letu ali pred leti, mora za ponovni vpis poravnati pavšalno članarino v višini 35 €. Pavšalni znesek za ponovni vpis se nakaže na TRR Zbornice – Zveze: 02031 00 16512314, namen plačila: ponovni vpis v članstvo Z – Z.

KAM SE POSREDUJE PRISTOPNA IZJAVA

Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo prinesete ali pošljete na naslov Zbornice – Zveze ali jo pošljete na e-naslov: clanarina@zbornica-zveza.si

Zbornica – Zveza
Ob železnici 30 A
1000 Ljubljana

Uradne ure in kontaktni podatki Zbornice – Zveze
torek: od 9:00 do 11:00
sreda: od 9:00 do 11:00
četrtek: od 9:00 do 11:00
od 14:00 do 17:00
Kontaktna oseba: Karmen Ozvaldič
E-pošta: clanarina@zbornica-zveza.si

ČLANSKA IZKAZNICA

Nova članska izkaznica – kartica s čipom omogoča uporabo spletne aplikacije Portal članov, kjer je stalni vpogled v osebne članske podatke in stanje pedagoških točk. Nova kartica, ob predložitvi osebnega dokumenta, služi za identifikacijo na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih društev in strokovnih sekcij Zbornice – Zveze ter pooblaščenih organizatorjev.

Izguba/kraja članske izkaznice V kolikor vam kartico ukradejo ali jo izgubite, prosimo, da o tem pisno obvestite Zbornico – Zveze po navadni pošti ali po e-pošti na naslov: clanarina@zbornica-zveza.si

PRAVICE TER DOLŽNOSTI ČLANOV

1. PRAVICE ČLANA/ICE

Pravica člana/ice je voliti in imenovati ter biti voljen/a in imenovan/a v organe Zbornice – Zveze, uresničevanje poklicnih interesov preko svojih predstavnic/kov ali neposredno v organih Zbornice – Zveze, soodločanje o zadevah, ki so pomembne za zdravstveno in babiško nego za izboljševanje kakovosti, varnosti, humanosti in učinkovitosti zdravstvene oskrbe, posredovanje idej, pobud, vprašanj organom in telesom Zbornice – Zveze, prejemanje informativnega biltena.

2. DOLŽNOSTI ČLANA/ICE

Dolžnost člana/ice je spoštovanje statuta in drugih pravnih aktov in sklepov Zbornice – Zveze, delovanje v skladu z etičnimi načeli stanovskih kodeksov, širitev poslanstva in delovanje v skladu z vrednotami organizacije, redno plačevanje članarine in redno obveščanje odgovornih o spremembah podatkov, ki so potrebni za vodenje registra članstva in dobro delo pisarne Zbornice – Zveze.
Združeni v enotni nacionalni stanovski organizaciji – za kakovostno in varno stroko, za solidarnost med nami, za boljšo prepoznavnost in več vpliva v družbi.

Član Zbornice – Zveze ste do svojega pisnega preklica in vrnitve članske izkaznice.

Ugodnosti članstva prenehajo:

– če eno leto ne plačujete članarine in je ne plačate tudi po opominu,
– če ne delujete v skladu s Statutom Zbornice – Zveze,
– če kršite Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije ter Kodeks etike za babice Slovenije.

Zbornica – Zveza na podlagi vaše pisne izjave o izpisu obvesti delodajalca in regijsko društvo.

Politika varstva osebnih podatkov Zbornice – Zveze

Zbornica – Zveza je posodobila politiko varstva zasebnosti, ki ureja varstva osebnih podatkov in je usklajena s pravili ter načeli, ki jih nalaga Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Varstvo vaših podatkov je bilo že pred sprejemom GDPR pomembna smernica Zbornice – Zveze in bo tudi v prihodnje. Več o varovanju osebnih podatkov si preberite tukaj Politika varstva osebnih podatkov Zbornice – Zveze.