Preizkus strokovne usposobljenosti – 38. člen ZZDej-K

Preizkus strokovne usposobljenosti – 38. člen ZZDej-K

PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA ZDRAVSTVENE TEHNIKE IN TEHNIKE ZDRAVSTVENE NEGE IZ 38/2. ČLENA ZZDEJ-K in PODELITEV LICENCE ZA STROKOVNO PODROČJE

Zdravstvene tehnice in zdravstveni tehniki ter tehnice zdravstvene nege in tehniki zdravstvene nege oziroma izvajalci iz t. i. »druge skupine«, ki so zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je vpis potekal od vključno šolskega leta 1981/1982 in izpolnjujejo druge pogoje, opredeljene v drugem odstavku 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ, v nadaljnjem besedilu ZZDej-K, v postopku podelitve licence najprej opravijo preizkus strokovne usposobljenosti pri Zbornici – Zvezi.
Rok za podelitev licence za strokovno področje
Za izvajalce zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K se rok za podelitev licence za strokovno področje izteče v štirih (4) letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Pogoj za podelitev licence za strokovno področje za t. i. »drugo skupino izvajalcev« je uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti.
Zbornica – Zveza je Ministrstvu za zdravje predlagala, da se zakonski rok za podelitev licence iz 38/2. člena ZZDej-K zaradi epidemioloških razlogov podaljša, vendar rok za zdaj ostaja nespremenjen.

Izvajalec zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K za opravljanje preizkusa in podelitev licence Zbornici – Zvezi posreduje:

Če izvajalec posreduje popolno prijavo se lahko prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti najkasneje sedem dni pred datumom pisnega opravljanja preizkusa.

INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN ODGOVORI O PREIZKUSU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
Podrobnejše informacije o preizkusu strokovne usposobljenosti so objavljene na naslednji povezavi https://www.zbornica-zveza.si/clanek/obvestilo-o-preizkusu-strokovne-usposobljenosti-po-38-clenu-zzdej-k/

PLAČILO STROŠKOV PREIZKUSA

Stroške preizkusa v višini 80 € se nakaže na račun Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob Železnici 30 A, 1000 Ljubljana, številka računa: SI56 0201 5025 8761 480,  sklic 00 0601-087.
Pristop k preizkusu je mogoč po prejemu izjave delodajalca o izpolnjevanju pogojev po 38/2. členu ZZDej-K in potrdila o plačilu stroškov preizkusa ali izjave delodajalca o kritju stroškov preizkusa.
Ministrstvo za zdravje je pojasnilo, da je strošek preizkusa strokovne usposobljenosti strošek delodajalca, pri katerem je zaposlen presegal kompetence (Pojasnilo Ministrstva za zdravje št. 012-25/2019/94 z dne 8. 7. 2019 na prejeta vprašanja v zvezi z realizacijo 38. člena ZZDej-K).

PRIJAVNICA ZA PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI IN VLOGA ZA PODELITEV LICENCE ZA STROKOVNO PODROČJE

S podpisom prijavnice izvajalec izjavi, da želi, da mu Zbornica – Zveza po uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti podeli licenco za strokovno področje.

PLAČILO UPRAVNE TAKSE

Strošek upravne takse za podelitev licence v višini 22,60 € je prihodek proračuna Republike Slovenije in se nakaže na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova ulica 5,1000 Ljubljana, podračun JFP, številka računa: SI56 01100-1000315637, sklic: SI11 27111-7111002-71234 (za plačilo iz tujine: SWIFT: BSLJS2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, Delivery account: SI11 27111-7111002-71234). V primeru, da upravne takse ne poravna vlagatelj vloge, je pod namen vplačila potrebno vnesti ime in priimek vlagatelja vloge ter Zbornici – Zvezi posredovati kopijo dokazila o plačilu.

TERMINI PREIZKUSOV STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI:

Pisni preizkusi strokovne usposobljenosti bodo v letu 2024 potekali praviloma v naslednjih terminih:

 • 19. september
 • 21. november

Posebno pojasnilo
Datumi pisnega in praktičnega preizkusa strokovne usposobljenosti so predvideni datumi. Vse izvajalce prosimo, da na spletni strani Zbornice – Zveze spremljate predvidene datume opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti, saj so zaradi večjega števila izvajalcev, ki opravljate preizkus, lahko dodani novi termini oziroma so zaradi organizacijskih razlogov lahko navedeni termini spremenjeni. Prav tako prosimo izvajalce za redno spremljanje elektronske pošte zaradi seznanjenosti z morebitnimi obvestili Zbornice – Zveze. Izvajalci so o uri pisnega in ustnega dela preizkusa obveščeni po e-pošti na osebni elektronski naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

Pisno preverjanje znanja poteka v spletni učilnici (Moodle) ali namenskih sistemih za ocenjevanje znanja, izpitne naloge so praviloma izbirnega tipa. V Moodle učilnici je objavljeno še dodatno študijsko gradivo (PPT predstavitve poudarkov nekaterih izpitnih vsebin) ter video posnetki predavanj nekaterih izpitnih vsebin. Do vsebin spletne učilnice izvajalci dostopajo z geslom, ki ga pridobijo po posredovanju popolne prijave na preizkus.

Izpitni red pisnega dela preizkusa strokovne usposobljenosti, tehnični pogoji za uspešno pisno preverjanje znanje, možnost podaje ugovora na rezultat pisnega preverjanja znanja in vpogled v pisni del preizkusa so določeni v Navodilu za pisni del preizkusa strokovne usposobljenosti.

Kandidati, ki se bodo prijavili na preizkus, bodo imeli pred opravljanjem pisnega preizkusa možnost predhodno testiranje izpitnega okolja (poskus izvedbe pisnega izpita).

Pisno preverjanje znanja traja največ 60 minut in je uspešno opravljeno, če izvajalec doseže vsaj 60-odstotni uspeh. Uspešno opravljen pisni del preverjanja znanja je pogoj za pristop k ustnemu oziroma praktičnemu preverjanju znanja izvajalca.

Uspešno opravljen pisni del preverjanja znanja je pogoj za pristop k ustnemu oziroma praktičnemu preverjanju znanja kandidata, ki poteka v prostorih Zbornice – Zveze, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana pred tričlansko izpitno komisijo. Uspeh izvajalca na preizkusu strokovne usposobljenosti se ocenjuje z »opravil« ali »ni opravil«. Ustno oziroma praktično preverjanja znanja bo praviloma potekalo v tednu, ki sledi pisnemu preverjanja znanja oziroma lahko v primeru večjega števila kandidatov tudi kasneje.

Ustno oziroma praktično preverjanja znanja izvajalca traja največ 30 minut in je uspešno opravljeno, če izvajalec doseže vsaj 75-odstotni uspeh.

VSEBINE PREIZKUSA STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

Preizkus strokovne usposobljenosti obsega pisno in ustno oziroma praktično preverjanje znanja izvajalca:

 • s strokovnega področja zdravstvene nege in
 • obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja (zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, temeljni postopki oživljanja, kakovost in varnost v zdravstvu).

ZDRAVSTVENA  NEGA

Preizkus s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege obsega vsebine s področja zdravstvene ali babiške nege, ki omogočajo sposobnost splošnega razumevanja in uporabe znanja in sposobnosti za izvajanje kompetenc in poklicnih aktivnosti diplomirane medicinske sestre.

Strokovno področje zdravstvene nege vsebuje naslednje učno gradivo:

 • Zdravstvena nega od teorije do prakse,
 • Zdravstvena vzgoja,
 • Okužbe povezane z zdravstvom in zdravila

OBVEZNE VSEBINE

1.) ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA

Vsebine s področja zakonodaje s področja zdravstva:

 • zdravstvena zakonodaja in pomembnejši pravni viri s področja zdravstva (Ustava RS, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pacientovih pravicah in drugi zakoni ter podzakonski akti s področja zdravstva),
 • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja,
 • poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, odgovornost zdravstvenih delavcev,
 • Zakon o pacientovih pravicah ter pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic.

Vsebine s področja poklicne etike:

 • etika in morala v zdravstveni in babiški negi – osnovni pojmi,
 • teorije etike v zdravstvu, etična načela, etična odgovornost,
 • Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije,
 • vrednote v zdravstveni in babiški negi, komunikacija, medpoklicni odnosi, poklicna/profesionalna podoba v zdravstveni in babiški negi,
 • izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in etične dileme, vključno s primeri iz prakse.

2.) TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA

Vsebine preizkusa s področja temeljnih postopkov oživljanja:

 • pristop, prepoznava in ukrepi ob srčnem zastoju,
 • izvajanje temeljnih postopkov oživljanja odraslih oseb,
 • izvajanje temeljnih postopkov oživljanja otrok,
 • ukrepanje ob tujku v zgornjih dihalnih poteh pri odraslih in otrocih,
 • uporaba AED pri oživljanju,
 • prepoznavanja osnovnih srčnih ritmov pred in ob zastoju srca,
 • etične dileme pri oživljanju in obvladovanje, soočenje z njimi

3.) KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU

Vsebine preizkusa strokovne usposobljenosti:

 • osnovna izhodišča za zagotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstvu (procesni pristop),
 • sistem kakovosti in varnosti pri zdravstveni obravnavi (uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljšav, kazalniki kakovosti),
 • orodja in metode za spremljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu (klinične poti varnostni pogovori/vizite, vzročno-posledične analize, redni in izredni strokovni nadzori, presoje, vodenje ukrepov),
 • obvladovanje tveganj,
 • obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb (okužb, povezanih z zdravstvom).

ZAKLJUČEK POSTOPKOV ZA PODELITEV LICENCE ZA STROKOVNO PODROČJE ZA IZVAJALCE IZ PRVEGA ODSTAVKA 38. ČLENA ZZDEJ-K

V prvem odstavku 38. člena ZZDej-K je določeno, da ne glede na določbe sedmega odstavka 64. člena ZZDej medicinske sestre in medicinski tehniki, ki so zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je zadnji vpis potekal v šolskem letu 1980/1981, in so na dan uveljavitve tega zakona v zadnjih 15 letih najmanj 12 let pretežno, to je več kot 50 odstotkov delovnega časa, izvajali aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre v skladu s poklicnimi aktivnostmi in kompetencami v zdravstvenimi negi iz četrtega odstavka tega člena, lahko nadaljujejo z opravljanjem aktivnosti in kompetenc na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre in za opravljanje aktivnosti in kompetenc pridobijo licenco iz sedmega odstavka 64. člena ZZDej v štirih letih od uveljavitve ZZDej-K. Če v navedenem roku licence ne pridobijo, se z njimi sklene pogodba o zaposlitvi za delovno mesto, za katerega izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe.

SEZNAM STROKOVNIH PODROČIJ PODELJENE LICENCE

Strokovna področja podeljene licence so določena v prilogi Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 in 195/21).

PRIZNAVANJE OBVEZNIH VSEBIN IN VREDNOTENJE Z LICENČNIMI TOČKAMI

Šele po izdaji odločbe o podelitvi licence za strokovno področje na podlagi 38. člena ZZDej-K se izvajalcem strokovna izpopolnjevanja vrednotijo z licenčnimi točkami in se jim priznavajo obvezne vsebine za podaljšanje licenčnega obdobja. Izobraževanja, ki se jih je izvajalec zdravstvene nege udeležil pred izdajo odločbe o podelitvi licence, se ne morejo vrednotiti z licenčnimi točkami in se ne upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za podaljšanje licence.

Določila pravilnika o pogojih za podaljševanje licence se uporabljajo tudi za izvajalce, ki jim je licenca podeljena na podlagi 38. člena ZZDej-K.

Izvajalcu se licenca podeli za obdobje sedmih let in se podaljša na podlagi dokazil o stalnem strokovnem izpolnjevanju.
Za podaljšanje licence mora izvajalec zbrati najmanj 70 licenčnih točk iz vsebin s področja zdravstvene nege in opraviti vse obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja (zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, temeljni postopki oživljanja in kakovost in varnost v zdravstvu).