Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Skrajšan naziv: Zbornica – Zveza
Odgovorna uradna oseba: Monika Ažman
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe: 6. 9. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.zbornica-zveza.si
Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Zbornice – Zveze
Naslov: Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 544 54 80
Fax: 01 544 54 81
Elektronski naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Opis načina dostopa do informacij

Opis dostopa preko spleta: za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Ure, v katerih je mogoče fizično pridobiti informacije javnega značaja:
torek: od 9.00 do 11.00
sreda: od 9.00 do 11.00
četrtek: od 9.00 do 11.00 in od 14.00 do 17.00

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: dostopnost do informacij javnega značaja na spletu je zagotovljena tudi v tekstovni obliki.

 Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja:
Na podlagi 87. c. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE)

Zbornica ali strokovno združenje, ki mu minister, pristojen za zdravje, podeli pooblastilo, opravlja kot javno pooblastilo naslednje naloge:

 • vodi register izvajalcev posamezne zdravstvene dejavnosti;
 • izdaja potrdila o vpisu in izbrisu iz registra za zasebne izvajalce;
 • izvaja strokovni nadzor s svetovanjem;
 • izdaja, podaljšuje in odvzema licence izvajalcem posamezne zdravstvene dejavnosti;
 • načrtuje specializacije in specialistične izpite;
 • v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, izda pravilnike, s katerimi podrobneje uredi področje, na katerem izvaja naloge javnega pooblastila;
 • v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, določa priporočene tarife za izvajalce.

Zbornici – Zvezi je na podlagi 87. c člena ZZDej podeljeno javno pooblastilo za naslednje naloge:

 • vodenje registra izvajalcev zdravstvene in babiške nege;
 • izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege;
 • izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem;
 • načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov;
 • za izdajo pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje, na katerem se izvajajo naloge javnega pooblastila.

Statut Zbornice – Zveze navaja, da Zbornica – Zveza za dosego ciljev izvaja še naslednje naloge, ki niso del javnega pooblastila:

 • ščiti in zastopa poklicne in strokovne interese članov,
 • skrbi za razvoj in delovanje stroke zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v R Sloveniji,
 • sodeluje pri oblikovanju in usmerjanju zdravstvene politike v R Sloveniji ter se v ta namen povezuje z ustreznimi institucijami,
 • sodeluje z državnimi organi, izobraževalnimi institucijami, z Zdravstvenim svetom in z Razširjenim strokovnim kolegijem za zdravstveno nego pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, z
 • Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter drugimi za zagotavljanje razmer za učinkovito in uspešno delovanje medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev-negovalcev,
 • sprejema, obravnava, rešuje in odgovarja na pobude in izkazane interese članov Zbornice-Zveze,
 • sodeluje pri pripravi zakonov in predpisov s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, zdravstvenega varstva, regulativov v zdravstveni dejavnosti ter drugih interesnih področij,
 • organizira, usklajuje in usmerja strokovna in druga izobraževanja, izpopolnjevanja ter usposabljanja medicinskih sester, babic,zdravstvenih tehnikov in bolničarjev-negovalcev ter se v ta namen povezuje z ustreznimi strokovnimi institucijami,
 • sodeluje z ministrstvom, pristojnim za zdravje, ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, srednjimi in visokimi zdravstvenimi šolami, fakultetami in drugimi organizacijami pri načrtovanju, oblikovanju, spremljanju in posodabljanju dodiplomskega in podiplomskega študija zdravstvene in babiške nege ter oskrbe,
 • oblikuje programe pripravništva in nadzira njihovo izvajanje v skladu z zakonom,
 • spodbuja in usmerja medicinske sestre, babice, zdravstvene tehnike in bolničarje–negovalce k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju,
 • organizira in izvaja strokovno svetovanje za področje zdravstvene in babiške nege ter oskrbe,
 • daje mnenja za izdajo dovoljenja za zasebno in samostojno opravljanje dela medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev – negovalcev na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v skladu z zakonom,
 • daje mnenja za dodelitev koncesij na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v skladu z zakonom,
 • oblikuje in sprejema dopolnitve Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeksa etike za babice Slovenije,
 • ugotavlja in ukrepa pri kršitvah Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi  Slovenije, Kodeks etike za babice SlovenijeStatuta Zbornice – Zveze ter ob drugih kršitvah, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene in babiške nege ter oskrbe,
 • spremlja delovanje dela strokovnih društev ter razvija njihovo sodelovanje,
 • ustanavlja in ukinja strokovne sekcije ter koordinira in spremlja njihovo delovanje,
 • vodi Register članov Zbornice – Zveze in zanje izdaja članske izkaznice,
 • zbira podatke, ki so pomembni za oceno delovanja in strateško načrtovanje zdravstvene in babiške nege ter oskrbe in so v interesu medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev – negovalcev,
 • spremlja kadrovsko politiko in sodeluje pri načrtovanju potreb po zaposlovanju medicinskih sester, babic,zdravstvenih tehnikov in bolničarjev-negovalcev v R Sloveniji,
 • spremlja, obravnava in skupaj s sindikati rešuje problematiko delovnih razmer in vrednotenja dela medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev – negovalcev ter se v ta namen povezuje z drugimi organizacijami,
 • podpira delo prostovoljcev,
 • nudi pravno pomoč in zaščito poklicnih interesov medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev – negovalcev,
 • sodeluje z mednarodnimi organizacijami,
 • spodbuja razvojno, raziskovalno in znanstveno delo v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi,
 • izdaja strokovno revijo Obzornik zdravstvene nege, informativni bilten Utrip ter druge publikacije,
 • sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine zdravstvene in babiške nege ter oskrbe,
 • podeljuje priznanja.

Organigram Zbornice – Zveze

2. Seznam organov, delovnih teles in izvršilnih organov Zbornice – Zveze

Organi Zbornice – Zveze so:

 • skupščina,
 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • upravni odbor,
 • odbor regijskih strokovnih društev,
 • odbor strokovnih sekcij,
 • častno razsodišče,
 • nadzorni odbor.

Delovna telesa Zbornice – Zveze so:

 • stalne in občasne komisije,
 • stalne in občasne delovne skupine.

Izvršilni organi Zbornice –Zveze so:

 • izvršni direktor,
 • strokovne službe.

3. Podatki o zaposlenih, ki izvajajo naloge javnega pooblastila:

Register in licence

Strokovni nadzori in druge naloge javnih pooblastil

4.Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:
Andrej Vojnovič, univ. dipl. prav.
Služba za javna pooblastila

Naslov: Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 544 54 80
Elektronski naslov: andrej.vojnovic@zbornica-zveza.si

Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

 

 1. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 in 195/21).
 2. Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 64/17 – ZZDej-K)
 3. Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/0858/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/1388/16 – ZdZPZD, 64/171/19 – odl. US, 73/1982/20152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
 4. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Besedilo velja za EGP),
 5. Direktiva 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)

Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani Zbornice – Zveze, stroškovniki, ceniki in drugi pogoji za ponovno uporabo niso potrebni.

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam upravnih postopkov

 1. Izdajanje odločb o vpisu in izbrisu iz registra izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
 2. Izdajanje odločb o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licence izvajalcem v dejavnosti zdravstvene in babiške neg
 3. Izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
 4. Izvajanje preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika za izvajalce zdravstvene in babiške nege

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 1. Na podlagi določil Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 in 195/21) Zbornica – Zveza vodi register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege v elektronski obliki, metapodatki.
 2. Zbornica – Zveza ravna s podatki registra v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
 3. Podatki v registru niso javni, razen podatka o osebnem imenu in priimku ter datumu vpisa v register, datumu izdane licence in veljavnosti izdane licence, ki so objavljeni na spletni strani Zbornice – Zveze.