Register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege in licenca

I. Postopek vpisa v register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege oziroma postopek vpisa v register in podelitev licence

Vsebino in obliko ter postopek vpisa v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege pogoje za vpis in izbris iz registra, ureja Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstven ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 in 195/21), v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

Kdo odloča o vpisu v register?

O vpisu v register oziroma o vpisu v register in podelitvi licence odloča na podlagi podeljenega javnega pooblastila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza), Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana.
Zbornica – Zveza odloča v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Izvajalci, ki so vpisani v register

V register so vpisani izvajalci zdravstvene ali babiške nege s srednjo poklicno oziroma strokovno izobrazbo, ki so določeni v 2. členu Pravilnika:

 • tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica, medicinska sestra,
 • medicinska sestra babica,
 • bolničar negovalec/bolničarka negovalka,
 • profesor zdravstvene vzgoje/profesorica zdravstvene vzgoje.

Izvajalci, ki so vpisani v register in imajo veljavno licenco

V register so vpisani in morajo imeti veljavno licenco izvajalci zdravstvene ali babiške nege z višjo oziroma visoko strokovno izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje, ki so določeni v v Odredbi o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco (Uradni list RS, št. 16/13) in v 2. členu Pravilnika:

 • diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, diplomirana babica/diplomirani babičar,
 • višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik/višji medicinski tehnik.

Izvajalec, ki mora biti vpisan v register in imeti veljavno licenco za strokovno področje iz 11. člena tega pravilnika, je medicinska sestra/medicinski tehnik, zdravstvena tehnica/zdravstveni tehnik in tehnica zdravstvene nege/tehnik zdravstvene nege iz prvega in drugega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K).

Postopek vpisa v register oziroma postopek vpisa v register in podelitve licence

Izvajalci zdravstvene oziroma babiške nege s srednjo poklicno ali strokovno izobrazbo:

Izvajalci zdravstvene ali babiške nege z višjo oziroma visoko strokovno izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje:

Kaj obsega vloga?

Vloga za vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege sestavljajo naslednji dokumenti:

Vloga za vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege in podelitve licence sestavljajo naslednji dokumenti:

* Dokazila o izobrazbi in strokovnem izpitu, ki morajo biti overjena, lahko vložnik overi na katerikoli upravni enoti. Cena overitve kopije na upravni enoti znaša 3 € v skladu s Taksno tarifo, ki je priloga Zakona o upravnih taksah. Če vložnik vlogo odda osebno, Zbornica – Zveza po vpogledu izvirnika na kopijah prilog s podpisom ali žigom potrdi verodostojnost kopije.

** V primeru, da je kandidat zaključil izobraževanje skladno z Direktivo za regulirane poklice 2005/36/ES in mu strokovnega izpita ni bilo treba opravljati, pošlje namesto potrdila o opravljenem strokovnem izpitu fotokopijo priloge k diplomi.

Vloga se posreduje ali prinese osebno na naslov:
Zbornica – Zveza
Ob železnici 30 A
1000 Ljubljana

Kako je s plačilom upravne takse?

Upravna taksa v vrednosti 22,60 eura se nakaže na račun:
Ministrstva za zdravje RS
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana
Podračun: JFP
Št. računa: 01100 – 1000315637
Sklic: 11 27111-7111002-71234

Za plačilo iz tujine:
SWIFT: BSLJSI2X
IBAN: SI56 01100 – 1000315637
Delivery account: 11 27111-7111002-71234

Dokazilo o plačani upravni taksi se posreduje skupaj z vlogo.

Ali mora izvajalec pridobiti potrdilo o nekaznovanosti?

Potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje Zbornica – Zveza pridobi po uradni dolžnosti.

Kam se posreduje vloga?

Izpolnjeno in podpisano vlogo se pošlje oziroma osebno prinese na naslov:
Zbornica – Zveza
Ob železnici 30 A
1000 Ljubljana

Uradne ure in kontaktni podatki Zbornice – Zveze
torek: od 9.00 do 11.00
sreda: od 9.00 do 11.00
četrtek: od 9.00 do 11.00 in od 14.00 – 16.00

Splošni e-naslov: register.licenca@zbornica-zveza.si
Kontaktna oseba: Urška Glavinac
E-pošta: ursa.glavinac@zbornica-zveza.si
Kontaktna oseba: Karmen Petaci
E-pošta: karmen.petaci@zbornica-zveza.si

Vpis v register oziroma podelitev licence za izvajalce zdravstvene in babiške nege, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v tujine

Če imate pridobljeno izobrazbo oziroma poklicno kvalifikacijo v državah nekdanje SFRJ Jugoslavije ali v tretji državi ali državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije si preberite pogoje za vpis v register oziroma podelitev licence: Tujci – kvalifikacije iz tujine, kjer so objavljeni tudi obrazci vlog.

II. Zakonske osnove

Zdravstveni delavec lahko samostojno opravlja vsako delo, za katero ima ustrezno izobrazbo in je zanj usposobljen ter ima na razpolago ustrezno opremo. Za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost (55. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP,, v nadaljnjem besedilu: ZZDej).

Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje (kvalifikacija), določene s tem zakonom in z drugimi predpisi (prvi odstavek 62. člena ZZDej).

Za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti morajo biti izvajalci posameznih zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih področij vpisani v register in imeti veljavno licenco. Poklice in področja, za katere velja to določilo, v posebnem seznamu določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer poleg načela smotrnosti upošteva zahtevano stopnjo izobrazbe in odgovornost za odločitve, ki vplivajo na zdravstveno obravnavo, ter razvoj medicinske doktrine in medicinske tehnologije pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in poškodovancev. Nalogi vodenja registra in podeljevanja licenc lahko minister, pristojen za zdravje, podeli zbornici ali strokovnemu združenju (šesti odstavek 64. člena ZZDej).

III. Pooblastilo Zbornice – Zveze

Zbornica ali strokovno združenje, ki mu minister, pristojen za zdravje, podeli pooblastilo, opravlja kot javno pooblastilo naslednje naloge:

 • vodi register izvajalcev posamezne zdravstvene dejavnosti,
 • izdaja potrdila o vpisu in izbrisu iz registra za zasebne izvajalce,
 • izvaja strokovni nadzor s svetovanjem,
 • izdaja, podaljšuje in odvzema licence izvajalcem posamezne zdravstvene dejavnosti,
 • načrtuje specializacije in specialistične izpite,
 • v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, izda pravilnike, s katerimi podrobneje uredi področje, na katerem izvaja naloge javnega pooblastila,
 • v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, določa priporočene tarife za izvajalce.

Pri izvajanju nalog zbornica ali strokovno združenje upošteva zakon, ki ureja splošni upravni postopek in zakon, ki ureja upravni spor. Zoper odločitev zbornice oziroma strokovnega združenja je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za zdravje. Izvajanje nalog, ki jih zbornica oziroma strokovno združenje opravlja kot javno pooblastilo, nadzira ministrstvo, pristojno za zdravje (87. c. člen ZZDej).

Na podlagi 87. e člena ZZDej, na podlagi obrazložene pobude Zbornice – Zveze, je Ministrstvo za zdravje RS izdalo odločbo št. 014-10/2018/14 z dne 8. 6. 2018 o podelitvi javnega pooblastila Zbornici – Zvezi za obdobje sedmih let na področju zdravstvene in babiške nege.

Na podlagi podeljenega javnega pooblastila Zbornica – Zveza:

 • vodi register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege,
 • izdaja, podaljšuje in odvzema licence izvajalcem zdravstvene ali babiške nege,
 • izvaja strokovni nadzor s svetovanjem,
 • načrtuje specializacije in specialistične izpite,
 • izdaja pravilnike, s katerimi se podrobneje uredi področje javnih pooblastil.

Zbornica – Zveza