Kongres 2023
Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Licenčni izpit

PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

LICENČNI IZPIT

Preizkus strokovne usposobljenosti ali licenčni izpit je poseben preizkus strokovnega znanja oziroma strokovne usposobljenosti:

 • s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege in
 • obveznih vsebin zdravstvene in babiške nege (temeljni postopki oživljanja, zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika ter kakovost ter varnost v zdravstvu), ki ga vodi tričlanska komisija Zbornice – Zveze.

Izvajalcu zdravstvene in babiške nege se na podlagi določil Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20) licenca podaljša na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti v posameznem licenčnem obdobju (opravljene vse obvezne vsebine in pridobljenih 70 licenčnih točk).
Če izvajalec ne pridobi vseh licenčnih točk ali nima opravljenih vseh obveznih vsebin, Zbornica – Zveza izvajalcu s sklepom podaljša licenčno obdobje za največ 12 mesecev in ga napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje ali na preizkus strokovne usposobljenosti, če presodi, da dodatno strokovno izpopolnjevanje ne bi dovolj pripomoglo k njegovi strokovni usposobljenosti.
Če izvajalec ne izpolni obveznosti strokovnega izpopolnjevanja iz sklepa o podaljšanju licenčnega obdobja in napotitvi na dodatno strokovno izpopolnjevanje, se izvajalec napoti na opravljanje licenčnega izpita (preizkus strokovne usposobljenosti).

Preizkus strokovne usposobljenosti v postopku pridobitve licence za strokovna področja opravljajo tudi izvajalci iz drugega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K).

Preizkus strokovne usposobljenosti obsega:

 • pisno preverjanja znanja izvajalca s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege in obveznih vsebin stalnega izpopolnjevanja (temeljni postopki oživljanja, zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika ter kakovost in varnost v zdravstvu) ter
 • praktično preverjanje znanja izvajalca s področja obvezne vsebine temeljni postopki oživljanja oziroma drugih strokovnih vsebin zdravstvene oziroma babiške nege in
 • ustnega preverjanja znanja izvajalca.

 

1. PISNO PREVERJANJA ZNANJA IZVAJALCA S STROKOVNEGA PODROČJA ZDRAVSTVENE ALI BABIŠKE NEGE IN OBVEZNIH VSEBIN STALNEGA IZPOPOLNJEVANJA

a) Pisno preverjanje znanja s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege

Preizkus strokovne usposobljenosti obsega pisni preizkus s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege.

b) Pisno preverjanje znanja iz obveznih vsebin

 • Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

Preverjanje znanja iz obvezne vsebine zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika temelji na znanju s področja zakonodaje s področja zdravstva in poklicne etike kot obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja za podaljšanje licenčnega obdobja in poznavanje naslednjih vsebin:

 • Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti
  1. področje zdravstvene zakonodaje (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti, drugi pomembni dokumenti)
  2. pacientove pravice
  3. pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti, ugovor vesti
 • Delovno pravno področje:
  1. temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja
  2. Zakon o preprečevanju nasilja v družini in Strokovne smernice za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti
  3. kazenska in odškodninska (materialno) odgovornost
  4. kodekse etike izvajalcev zdravstvene in babiške nege (Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije) in Kodeks etike za babice Slovenije
  5. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
  6. družbeno skrb za zdravje in njeno realizacijo – nacionalni plan
  7. vloga zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter strokovnih združenj in zbornic
  8. kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstvu in zdravstveni negi.

 • Kakovost in varnost v zdravstvu

Preverjanje znanja iz obvezne vsebine kakovost in varnost v zdravstvu temelji na znanju s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu kot obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja za podaljšanje licenčnega obdobja ter obsega preverjanje znanja in pridobljenih kompetenc:

 1. razlikovanje med izboljšanjem in zagotavljanjem kakovosti,
 2. znati uporabljati orodja za izboljševanje kakovosti v zdravstvu,
 3. razvijanje sposobnost določanja in obvladovanja stopnje tveganja v zdravstveni negi,
 4. razumevanje osnovnega koncepta nastanka, obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb, povezanih z zdravstveno oziroma babiško nego in oskrbo,
 5. poznavanje in uporaba postopkov za preprečevanje bolnišničnih okužb,
 6. znanje za proučevanje različnih projektov in raziskav o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih,
 7. znanje o prepoznavi pomanjkljivosti v procesih in izvedbi dopolnitev procesov za zagotavljanje kakovosti v organizaciji,
 8. znanja in spretnosti za reševanje problema okužb, povezanih z opravljanjem zdravstvene dejavnosti,
 9. znanje o vzpostavitvi kazalnikov kakovosti in varnosti zdravstvene oziroma babiške nege
 • Temeljni postopki oživljanja

Teoretični preizkus znanja obvezne vsebine temeljni postopki oživljanja je sestavljen iz teoretičnega preizkusa strokovne usposobljenosti izvajalca:

 1. prepoznavanje in ukrepanje ob srčnem zastoju,
 2. izvajanja temeljnih postopkov oživljanja odraslih oseb,
 3. izvajanja temeljnih postopkov oživljanja otrok,
 4. preverjanje znanja ukrepanja ob tujku v zgornjih dihalnih poteh pri odraslih in otrocih,
 5. uporabljanja AED pri oživljanju,
 6. prepoznavanja osnovnega srčnega ritma pred in ob zastoju srca,
 7. poznavanju etičnih dilem pri oživljanju, ki jih zna reševati.

2. PRAKTIČNO PREVERJANJE ZNANJA IZVAJALCA S PODROČJA OBVEZNE VSEBINE TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA OZIROMA DRUGIH STROKOVNIH VSEBIN ZDRAVSTVENE OZIROMA BABIŠKE NEGE

Praktični preizkus znanja obvezne vsebine temeljni postopki oživljanja je sestavljen iz praktičnega preizkusa strokovne usposobljenosti izvajalca:

 1. prepoznavanje in ukrepanje ob srčnem zastoju,
 2. izvajanja temeljnih postopkov oživljanja odraslih oseb,
 3. izvajanja temeljnih postopkov oživljanja otrok,
 4. preverjanje znanja ukrepanja ob tujku v zgornjih dihalnih poteh pri odraslih in otrocih,
 5. uporabljanja AED pri oživljanju,
 6. prepoznavanja osnovnega srčnega ritma pred in ob zastoju srca,
 7. poznavanju etičnih dilem pri oživljanju, ki jih zna reševati.

V okviru praktičnega preizkusa lahko komisija preveri tudi drugo praktično znanje s področja zdravstvene ali babiške nege.

3. USTNO PREVERJANJA ZNANJA IZVAJALCA

Uspešno opravljen pisni del preverjanja znanja in uspešno opravljen praktični preizkus znanja sta pogoj za pristop k ustnemu preverjanju znanja izvajalca s področja strokovnih in obveznih vsebin.

 1.  Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti

Izvajalec nosi stroške v zvezi z ugotavljanjem, ali je izpolnil svoje obveznosti strokovnega izpopolnjevanja in stroške preizkusa strokovne usposobljenosti.
Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti so navedeni v ceniku Zbornice – Zveze, ki je bil sprejet na podlagi soglasja ministrice za zdravje.
Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje št. 014-6/2016/4 z dne 17. 5. 2016 strošek preizkusa strokovne usposobljenosti znaša 659 EUR z DDV.

Po neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti oziroma če se izvajalec ne odzove na poziv za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti, Zbornica – Zveza o tem obvesti njegovega delodajalca. Ker izvajalec ni opravil preizkusa strokovne usposobljenosti, mu ni mogoče izdati odločbe o podaljšanju licence. Po poteku veljavnosti licence Zbornica – Zveza izvajalca izbriše iz registra.

Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra izvajalec ne sme opravljati dejavnosti zdravstvene ali babiške nege. O izbrisu iz registra je obveščen delodajalec.

 

Zbornica – Zveza