Licenčni izpit

PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

LICENČNI IZPIT

Licenčni izpit za diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike in diplomirane babice/diplomirane babičarje

Preizkus strokovne usposobljenosti (licenčni izpit) je poseben preizkus strokovnega znanja oziroma strokovne usposobljenosti, ki ga določa Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 in 195/21, v nadaljnjem besedilu pravilnik).

Preizkus strokovne usposobljenosti obsega pisno, ustno oziroma praktično preverjanje znanja izvajalca:

 • s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege in
 • obveznih vsebin zdravstvene in babiške nege (temeljni postopki oživljanja, zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika ter kakovost ter varnost v zdravstvu), ki ga vodi tričlanska komisija Zbornice – Zveze.

Izvajalcu zdravstvene in babiške nege se na podlagi določil pravilnika licenca za redno licenčno obdobje sedmih let podaljša na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti v posameznem licenčnem obdobju (opravljene vse obvezne vsebine in pridobljenih 70 licenčnih točk).

Če izvajalec ne pridobi vseh licenčnih točk ali nima opravljenih vseh obveznih vsebin, Zbornica – Zveza izvajalcu s sklepom podaljša licenčno obdobje za največ 12 mesecev in ga napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje ali na preizkus strokovne usposobljenosti, če presodi, da dodatno strokovno izpopolnjevanje ne bi dovolj pripomoglo k njegovi strokovni usposobljenosti.

Če izvajalec ne izpolni obveznosti strokovnega izpopolnjevanja iz sklepa o napotitvi na dodatno strokovno izpopolnjevanje in podaljšanju licence, se izvajalec napoti na opravljanje licenčnega izpita (preizkus strokovne usposobljenosti).

Zbornica – Zveza bo v 30 dneh po prejemu prijavnice in potrdila o plačilu stroškov preizkusa izdala sklep o napotitvi na preizkus strokovne usposobljenosti, s katerim vam bo podaljšala licenco za obdobje devetih (9) mesecev z namenom opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti, se pravi t.i. licenčnega izpita.

Preizkus strokovne usposobljenosti se lahko izvaja tudi v postopku ponovnega vpisa v register in ponovne podelitve licence, če je bil izvajalec izbrisan iz registra.

Preizkus strokovne usposobljenosti v postopku pridobitve licence za strokovna področja opravljajo tudi izvajalci iz drugega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K).

Stroški licenčnega izpita

Izvajalec nosi stroške v zvezi z ugotavljanjem, ali je izpolnil svoje obveznosti strokovnega izpopolnjevanja in stroške preizkusa strokovne usposobljenosti. Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti so navedeni v ceniku Zbornice – Zveze, ki je bil sprejet na podlagi soglasja ministrice za zdravje. Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje št. 014-6/2016/4 z dne 17. 5. 2016 strošek preizkusa strokovne usposobljenosti znaša 659 EUR z DDV.

Stroške preizkusa v višini 659 EUR z DDV se nakaže na račun Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze, Ob Železnici 30 A, 1000 Ljubljana, številka računa: SI56 0201 5025 8761 480, sklic 00 0601-087. Pristop k preizkusu je mogoč po prejemu potrdila o plačilu stroškov preizkusa.
Stroški preizkusa vključujejo enkratno opravljanje preizkusa.

Termini licenčnega izpita

Pisni preizkusi licenčnega izpita bodo v letu 2024 potekali praviloma v naslednjih terminih:

 • 19. september
 • 21. november

Termini za praktični del preizkusa bodo določeni naknadno.

Posebno pojasnilo

Datumi pisnega in praktičnega preizkusa strokovne usposobljenosti so predvideni datumi. Vse izvajalce prosimo, da na spletni strani Zbornice – Zveze spremljate predvidene datume opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti, saj so zaradi večjega števila izvajalcev, ki opravljate preizkus, lahko dodani novi termini oziroma so zaradi organizacijskih razlogov lahko navedeni termini spremenjeni.

VSEBINE PREIZKUSA STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

Preizkus strokovne usposobljenosti obsega pisno in ustno oziroma praktično preverjanje znanja izvajalca:

 • s strokovnega področja zdravstvene nege in
 • obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja (zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, temeljni postopki oživljanja, kakovost in varnost v zdravstvu).

ZDRAVSTVENA  NEGA

Preizkus s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege obsega vsebine s področja zdravstvene ali babiške nege, ki omogočajo sposobnost splošnega razumevanja in uporabe znanja in sposobnosti za izvajanje kompetenc in poklicnih aktivnosti diplomirane medicinske sestre.

Strokovno področje zdravstvene nege vsebuje naslednje učno gradivo:

 • Zdravstvena nega od teorije do prakse,
 • Zdravstvena vzgoja,
 • Okužbe povezane z zdravstvom in zdravila ter
 • Diagnostično terapevtski postopki.

OBVEZNE VSEBINE

1.) ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA

Vsebine s področja zakonodaje s področja zdravstva:

 • zdravstvena zakonodaja in pomembnejši pravni viri s področja zdravstva (Ustava RS, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pacientovih pravicah in drugi zakoni ter podzakonski akti s področja zdravstva),
 • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja,
 • poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, odgovornost zdravstvenih delavcev,
 • Zakon o pacientovih pravicah ter pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic.

Vsebine s področja poklicne etike:

 • etika in morala v zdravstveni in babiški negi – osnovni pojmi,
 • teorije etike v zdravstvu, etična načela, etična odgovornost,
 • Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije,
 • vrednote v zdravstveni in babiški negi, komunikacija, medpoklicni odnosi, poklicna/profesionalna podoba v zdravstveni in babiški negi,
 • izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in etične dileme, vključno s primeri iz prakse.

2.) TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA

Vsebine preizkusa s področja temeljnih postopkov oživljanja:

 • pristop, prepoznava in ukrepi ob srčnem zastoju,
 • izvajanje temeljnih postopkov oživljanja odraslih oseb,
 • izvajanje temeljnih postopkov oživljanja otrok,
 • ukrepanje ob tujku v zgornjih dihalnih poteh pri odraslih in otrocih,
 • uporaba AED pri oživljanju,
 • prepoznavanja osnovnih srčnih ritmov pred in ob zastoju srca,
 • etične dileme pri oživljanju in obvladovanje, soočenje z njimi

3.) KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU

Vsebine preizkusa strokovne usposobljenosti:

 • osnovna izhodišča za zagotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstvu (procesni pristop),
 • sistem kakovosti in varnosti pri zdravstveni obravnavi (uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljšav, kazalniki kakovosti),
 • orodja in metode za spremljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu (klinične poti varnostni pogovori/vizite, vzročno-posledične analize, redni in izredni strokovni nadzori, presoje, vodenje ukrepov),
 • obvladovanje tveganj,
 • obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb (okužb, povezanih z zdravstvom).