AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Tujci – kvalifikacije iz tujine

Vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege oziroma podelitev licence za izvajalce zdravstvene in babiške nege, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v tujini

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej) v 64. členu določa, da smejo zdravstveni delavci razen zdravnikov samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti izvajalci posameznih zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih področij vpisani v register in imeti veljavno licenco.

Navedeno določilo velja tudi za izvajalce zdravstvene in babiške nege (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki so pridobili poklicno kvalifikacijo (izobrazbo in strokovni izpit) v tujini.

Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določa, da izvajalec lahko samostojno opravlja zdravstveno ali babiško nego v Republiki Sloveniji v okviru svojih poklicnih kompetenc, če je vpisan v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: register), oziroma če je vpisan v register in ima veljavno licenco.

Izvajalec, ki mora biti vpisan v register, je:

  • tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica, medicinska sestra,
  • medicinska sestra babica,
  • bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka.

Izvajalec, ki mora biti vpisan v register in imeti veljavno licenco, je:

  • višja medicinska sestra/višji medicinski tehnik/višji zdravstveni tehnik,
  • diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
  • diplomirana babica/diplomirani babičar.

Pravilnik določa postopek vpisa v register oziroma podelitev licence za izvajalce, ki imajo pridobljeno poklicno kvalifikacijo v tujini, pri tem pa razlikuje med postopkom vpisa v register oziroma podelitve licence izvajalcem, ki imajo pridobljeno poklicno kvalifikacijo v eni od drugih držav nekdanje SFR Jugoslavije ali v tretji državi in med postopkom vpisa v register oziroma podelitve licence izvajalcem, ki imajo pridobljeno poklicno kvalifikacijo v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji.

1. Pridobljena poklicna kvalifikacija v eni od drugih držav nekdanje SFR Jugoslavije ali v tretji državi

V primeru pridobljene poklicne kvalifikacije (pridobljena izobrazba, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit) v eni od drugih držav nekdanje SFR Jugoslavije ali v tretji državi mora izvajalec za vpis v register oziroma podelitev licence predhodno pridobiti odločbo Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita ter opraviti strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje.

Postopek opravljanja pripravništva oziroma strokovnega izpita je opredeljen v Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18).

Navedeni pravilnik v 3. členu določa, da k opravljanju pripravništva lahko pristopi, kdor je pridobil ustrezno izobrazbo v Republiki Sloveniji ali mu je bila izdana odločba ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita na podlagi 27., 28. in 29. člena tega pravilnika in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznosti študijskega programa.

Pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati o znanju slovenskega jezika so navedeni v poglavju III. z naslovom ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA.

Izvajalec v postopku predloži še potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima pridobljeno poklicno kvalifikacijo (izobrazbo, pripravništvo in strokovni izpit), iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, neobravnava v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki ni starejše od treh mesecev.

Za pojasnilo o postopku pridobitve odločbe Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita ter pojasnila o opravljanju strokovnega izpita na ministrstvu je pristojno Ministrstvo za zdravje.

 

2. Pridobljena poklicna kvalifikacija v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji

V primeru pridobljene poklicne kvalifikacije (pridobljena izobrazba in opravljeno pripravništvo) v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji mora izvajalec za vpis v register oziroma podelitev licence predhodno pridobiti odločbo o priznani kvalifikaciji Ministrstva za zdravje v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Ministrstvo za zdravje izvajalcem posreduje informacije o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita oziroma informacije o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Kontaktni podatki ministrstva so:

Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana
tel.: 01 478 60 01
e-pošta: gp.mz@gov.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure

Pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati o znanju slovenskega jezika so navedeni v poglavju III. z naslovom ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA.

Izvajalec v postopku predloži še potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima pridobljeno poklicno kvalifikacijo (izobrazbo, pripravništvo in strokovni izpit), iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, neobravnava v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki ni starejše od treh mesecev.

3. Znanje slovenskega jezika

ZZDej v 63. členu določa, da zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, uporablja slovenski jezik.

Javni zdravstveni zavod, druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost, za posamezno delovno mesto določijo potrebno stopnjo znanja slovenskega jezika. Pri pripravi akta iz prejšnjega stavka upoštevajo:

  • stopnje znanja po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira, pri čemer se kot najnižjo stopnjo znanja določi raven B2;
  • zahtevnost delovnega mesta;
  • pomembnost in pogostnost stikov z bolnikom;
  • način dela.

Za diplomirano medicinsko sestro, diplomirano babico, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, se zahteva znanje slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Za tehnika zdravstvene nege, bolničarja-negovalca, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, se zahteva znanje slovenskega jezika na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Znanje slovenskega jezika se preverja pri izobraževalni ustanovi, ki je na podlagi zakona, ki ureja javno rabo slovenščine, pooblaščena za preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena izobraževalna ustanova). Stroške preizkusa znanja slovenskega jezika krije zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec.

Znanje slovenskega jezika se dokazuje z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali s potrdilom pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika.

Dokazilo o znanju slovenskega jezika izvajalec, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo v eni od drugih držav nekdanje SFR Jugoslavije ali v tretji državi predloži ob prijavi na strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje.

Dokazilo o znanju slovenskega jezika izvajalec, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji predloži v postopku vpisa v register oziroma podelitve licence, ki ga vodi Zbornica – Zveza.

 

Zbornica – Zveza

VLOGI