Tujci – kvalifikacije iz tujine

Tujci – kvalifikacije iz tujine

Vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege oziroma podelitev licence za izvajalce zdravstvene in babiške nege, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v tujini

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS) v 64. členu določa, da smejo zdravstveni delavci razen zdravnikov samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti izvajalci posameznih zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih področij vpisani v register in imeti veljavno licenco.

Navedeno določilo velja tudi za izvajalce zdravstvene in babiške nege (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki so pridobili poklicno kvalifikacijo (izobrazbo in strokovni izpit) v tujini.

Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 in 195/21, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določa, da izvajalec lahko samostojno opravlja zdravstveno ali babiško nego v Republiki Sloveniji v okviru svojih poklicnih kompetenc, če je vpisan v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: register), oziroma če je vpisan v register in ima veljavno licenco.

Izvajalec, ki mora biti vpisan v register, je:

 • tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica, medicinska sestra,
 • medicinska sestra babica,
 • bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka.

Izvajalec, ki mora biti vpisan v register in imeti veljavno licenco, je:

 • višja medicinska sestra/višji medicinski tehnik/višji zdravstveni tehnik,
 • diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
 • diplomirana babica/diplomirani babičar.

Pravilnik določa postopek vpisa v register oziroma podelitev licence za izvajalce, ki imajo pridobljeno poklicno kvalifikacijo v tujini, pri tem pa razlikuje med postopkom vpisa v register oziroma podelitve licence izvajalcem, ki imajo pridobljeno poklicno kvalifikacijo v eni od drugih držav nekdanje SFR Jugoslavije ali v tretji državi in med postopkom vpisa v register oziroma podelitve licence izvajalcem, ki imajo pridobljeno poklicno kvalifikacijo v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji.

 

1. Pridobljena poklicna kvalifikacija v eni od drugih držav nekdanje SFR Jugoslavije ali v tretji državi

V primeru pridobljene poklicne kvalifikacije (pridobljena izobrazba, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit) v eni od drugih držav nekdanje SFR Jugoslavije ali v tretji državi mora izvajalec za vpis v register oziroma podelitev licence predhodno pridobiti odločbo Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita ter opraviti strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje.

Postopek opravljanja pripravništva oziroma strokovnega izpita je opredeljen v Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22).

Pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati o znanju slovenskega jezika so navedeni spodaj v točki 3. z naslovom ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA.

Izvajalec v postopku predloži še potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, o nekaznovanosti, in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev.

Za pojasnilo o postopku pridobitve odločbe Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita ter pojasnila o opravljanju strokovnega izpita na ministrstvu je pristojno Ministrstvo za zdravje.

 

2. Pridobljena poklicna kvalifikacija v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji

2.a VPIS V REGISTER OZIROMA PODELITEV LICENCE ZA IZVAJALCA, KI IMA PRIDOBLJENO POKLICNO KVALIFIKACIJO V DRŽAVI EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA ALI ŠVICARSKI KONFEDERACIJI

V primeru pridobljene poklicne kvalifikacije (pridobljena izobrazba in opravljeno pripravništvo) v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji mora izvajalec za vpis v register oziroma podelitev licence predhodno pridobiti odločbo o priznani kvalifikaciji Ministrstva za zdravje v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Ministrstvo za zdravje izvajalcem posreduje informacije o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita oziroma informacije o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Kontaktni podatki ministrstva so:

Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana
tel.: 01 478 60 01
e-pošta: gp.mz@gov.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure

Pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati o znanju slovenskega jezika so navedeni v poglavju III. z naslovom ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA.

Izvajalec v postopku predloži še potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, o nekaznovanosti, in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev.

2.b ZAČASEN VPIS V REGISTER V PRIMERU OBČASNEGA OZIROMA ZAČASNEGA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE ALI BABIŠKE NEGE ZA IZVAJALCA, KI IMA PRIDOBLJENO POKLICNO KVALIFIKACIJO V DRŽAVI EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA ALI ŠVICARSKI KONFEDERACIJI

Zdravstveni delavec v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, državljan države članice Evropske unije, držav Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: država sedeža), ki opravlja zdravstvene storitve v skladu s predpisi države sedeža (v nadaljnjem besedilu: ponudnik storitev), lahko v Republiki Sloveniji na podlagi prijave opravlja zdravstvene storitve občasno ali začasno v skladu z Direktivo 2005/36/ES, če te niso v nasprotju s tem zakonom in drugimi predpisi s področja zdravstvenega varstva.
Ponudnik storitev vloži prijavo za občasno oziroma začasno opravljanje zdravstvenih storitev pri Ministrstvu za zdravje, pred prvim opravljanjem zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji in vsakokrat, ko se bistveno spremenijo njegove okoliščine za opravljanje storitev.
Vloga za občasno oziroma začasno opravljanje zdravstvenih storitev je objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje.
Prijavo pošljite na poštni ali elektronski naslov Ministrstva za zdravje.

Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana
tel.: 01 478 60 01
e-pošta: gp.mz@gov.si

Vlogi na ustreznem obrazcu je treba priložiti:

 • potrdilo o državljanstvu – fotokopija osebnega dokumenta,
 • dokazila o poklicnih kvalifikacijah (diploma, potrdilo o specializaciji),
 • podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo,
 • potrdilo, da ponudnik storitev izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev v skladu s predpisi države pogodbenice sedeža in da mu izvajanje teh storitev ni prepovedano, niti začasno,
 • dokazila o poklicnih kvalifikacijah (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi, potrdilo o skladnosti z Direktivo 2005/36/ES),
 • dokazilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo o tem, da ponudniku storitev niti začasno niti dokončno niso odvzete pravice do opravljanja poklica,
 • izjava ponudnika storitve o znanju jezika.

Prijavi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 4,50€ na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 – 1000315637 in sklic 11 27111 – 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 – 7111002-16).

Po prejemu popolne prijave Ministrstvo za zdravje popolno prijavo pošlje Zbornici – Zvezi, ki ponudnika storitev začasno vpiše v register za dobo enega leta. Začasna registracija velja za čas veljavnosti prijave ponudnika storitev.

3. Znanje slovenskega jezika

ZZDej v 63. členu določa, da zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, uporablja slovenski jezik.

Javni zdravstveni zavod, druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost, za posamezno delovno mesto določijo potrebno stopnjo znanja slovenskega jezika. Pri pripravi akta iz prejšnjega stavka upoštevajo:

 • stopnje znanja po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira, pri čemer se kot najnižjo stopnjo znanja določi raven B2;
 • zahtevnost delovnega mesta;
 • pomembnost in pogostnost stikov z bolnikom;
 • način dela.

Za diplomirano medicinsko sestro in diplomirano babico, ki opravljata svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, se zahteva znanje slovenskega jezika na ravni C1 in pisanje na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO). Vendar se do 31. decembra 2023 za diplomirano medicinsko sestro in diplomirano babico zahteva znanje slovenskega jezika na ravni B2 SEJO.

Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22, ZNUNBZ), ki je bil sprejet 28. 10. 2022, je namreč v 21. členu začasno odstopil od določil ZZDej in določil, da se ne glede na tretji odstavek 63. člena ZZDej za diplomirano medicinsko sestro, diplomirano babico in magistra farmacije, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, zahteva znanje slovenskega jezika na ravni B2 SEJO. Ukrep velja do 31. decembra 2023. Vlada Republike Slovenije lahko ukrep s sklepom največ dvakrat podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev.

Za tehnika zdravstvene nege, bolničarja-negovalca, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, se zahteva znanje slovenskega jezika na ravni B2 SEJO.

Znanje slovenskega jezika se preverja pri izobraževalni ustanovi, ki je na podlagi zakona, ki ureja javno rabo slovenščine, pooblaščena za preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena izobraževalna ustanova). Stroške preizkusa znanja slovenskega jezika krije zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec.

V skladu s 63. členom ZZDej se znanje slovenskega jezika za izvajalce zdravstvene in babiške nege dokazuje:

 • z dokazilom o zaključeni najmanj srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji,
 • s potrdilom Zbornice – Zveze o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce,
 • z dokazilom javne visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji ali tujini, ki poučuje in izvaja izpit iz slovenskega jezika kot drugi oziroma tuj jezik, o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika.

Dokazilo o znanju slovenskega jezika izvajalec, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo v eni od drugih držav nekdanje SFR Jugoslavije ali v tretji državi predloži ob prijavi na strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje.

Dokazilo o znanju slovenskega jezika izvajalec, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji predloži v postopku vpisa v register oziroma podelitve licence, ki ga vodi Zbornica – Zveza.

Zbornica – Zveza bo v začetku leta 2023 organizirala preizkuse znanja slovenskega strokovnega jezika na ravni C1 in B2 SEJO. Poudarek na preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika bo na strokovnem področju zdravstvene oziroma babiške nege.

Zbornica – Zveza

VLOGI