Prijavnica za preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Osebni podatki vlagatelja

Ime in priimek *

Dekliški priimek

Datum rojstva *

Kraj rojstva *

EMŠO številka *

Stalni naslov

Začasni naslov

Naslov za vročanje *

E-pošta (obvezno)¹ *

Telefon *

Podatki o zaključenem izobraževanju

Srednja šola/fakulteta (naziv) *

Pridobljen strokovni naziv *

Datum izdaje spričevala *

Preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika želim opravljati (označite)

Termin preizkusa (obkrožite en termin preizkusa)2 *

Preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika želim opravljati na ravni Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO)

Obkrožite eno raven zahtevnosti *

Obvezne priloge

Dokazilo o zaključenem šolanju ali o zaključenem študijskem programu s področja zdravstvene ali babiške nege *

Overjen prevod v slovenski jezik dokazila o zaključenem šolanju ali o zaključenem študijskem programu s področja zdravstvene ali babiške nege *

Potrdilo o plačilu stroškov preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika ali izjava delodajalca o kritju stroškov preizkusa *

Plačilo stroškov preizkusa

Stroške preizkusa v višini  300 evrov se nakaže na račun Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze,  Ob Železnici 30 A, 1000   Ljubljana, številka  računa: SI56 0201 5025 8761 480, sklic 00 0601-117. 

Pristop k preizkusu je mogoč po prejemu potrdila o plačilu stroškov preizkusa4 ali izjave delodajalca o kritju stroškov preizkusa.

Kandidat oziroma delodajalec krije stroške preizkusa, če se pravočasno ne odjavi od preizkusa (najpozneje deset dni pred izpitnim rokom), če med opravljanjem preizkusa znanja od preizkusa znanja odstopi ali če uspešno ne opravi preizkusa

  1. Kandidat bo na elektronski naslov obveščen o času in kraju opravljanja preizkusa znanja, o sestavi izpitne komisije ter o drugih informacijah o preizkusu znanja.
  2. Preizkus znanja je sestavljen iz pisnega in ustnega dela ter praviloma istega dnevu poteka na sedežu Zbornice - Zveze. Vsebine preizkusa in druge informacije so objavljene na spletni strani Zbornice - Zveze, povezava https://www.zbornica-zveza.si/preizkus-znanja-slovenskega-jezika .
  3. Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22) je določil, da se ne glede na tretji odstavek 63. člena ZZDej za diplomirano medicinsko sestro, diplomirano babico, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, zahteva znanje slovenskega jezika na ravni B2 SEJO. Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2023. Vlada Republike Slovenije lahko ukrep s sklepom največ dvakrat podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev.
  4. Kandidat oziroma delodajalec krije stroške preizkusa, če se pravočasno ne odjavi od preizkusa (najpozneje deset dni pred izpitnim rokom), če med opravljanjem preizkusa znanja od preizkusa znanja odstopi ali če uspešno ne opravi preizkusa.