Pomoč starejšim – žrtvam nasilja

Pomoč starejšim – žrtvam nasilja

Predstavitev

Nasilje nad starejšimi je družbena problematika, ki posega tako v področje medosebnega nasilja v družinskih odnosih in nasilja v institucionalnem varstvu, kjer starejši bivajo kot tudi v problematiko strukturnega nasilja nad starejšimi v družbi.

Zaradi neenakih možnosti, socialne izključenosti, osebni odvisnosti zaradi nemoči, bolezni, onemoglosti, pogoste materialne odvisnosti ali celo revščine ter manjše družbene moči starejših, govorimo pri tej družbeni skupini o strukturnem ali sistemskem nasilju.

Podobno kot otroci, ženske, pripadniki različnih manjšin in marginalnih družbenih skupin, osebe z invalidnostjo in hendikepom…, tudi starejši – zaradi neenake porazdelitve moči v družbi – bolj pogosto doživljajo nasilje v medosebnih odnosih.

Priporočila za obravnavo nasilja nad starejšimi

Dolgo se o nasilju nad starejšimi ni govorilo, saj je šlo za sivo polje neodkritega in zamolčanega nasilja. Starejši namreč o tem, da doživljajo nasilje s strani lastnih otrok, vnukov, drugih sorodnikov ali pa s strani negovalcev, zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, zelo težko spregovorijo. Strah, nemoč, sram preprečujejo, da bi o svoji stiski spregovorili z osebami ali organizacijami, ki jim lahko pomagajo. Bojijo se, da bi razkritje nasilja še povečalo njihovo ogroženost, odvisnost, jih pripeljalo v še večjo stisko.

O pojavu nasilja nad starejšimi pa se v zadnjih letih vendarle več govori tako v strokovni kot v širši javnosti in medijih. Tudi Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi je v tej družbeni razpravi že od vsega začetka. Strokovno sodeluje z Zvezo društev upokojencev Slovenije, nevladnimi organizacijami in Sekcijo patronažne službe v Zbornici-Zvezi. Članice Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi so sodelovale na različnih posvetih na temo preprečevanja nasilja nad starejšimi v Državnem svetu, izobraževanjih, akcijah in javnih kampanjah za večje ozaveščanje o nasilju nad starejšimi v naši družbi.

Nasilje nad starejšimi, Lešnik Mugnaioni, 2004
Listina pravic starejših, Utrip, 2010
Vloga zaposlenih v zdravstvu
Strokovne smernice za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, MZ, 2015
Pravilnik MZ o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, stran 5115