3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

Znanje je vrednota. Znanje je moč. Znanje je nekaj zelo velikega in pomembnega.

Z učenjem znamo več, imamo širši pogled na dogajanja in spremembe ter stalno pridobivamo na kakovosti življenja posameznika in s tem družbe. Zapisala sem le nekaj dejstev o moči znanja, učenja in poučevanja, ki so naše vodilo medicinskih sester zaposlenih v vzgoji in izobraževanju povezanih v Sekciji medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju pri naši stanovski organizaciji Zbornici-Zvezi. Sekcija združuje medicinske sestre, učiteljice in predavateljice zdravstvene nege, ki poučujejo za poklice-izvajalce v zdravstveni negi in oskrbi.

ORGANI SEKCIJE

Predsednik:
dr. Boris Miha Kaučič, sekcija-izobrazevanje@zbornica-zveza.si

Podpredsednica:
Danica Artnak

Sekretarka:
mag. Barbara Kegl

Člani:
Mateja Bahun
Tanja Gašperlin
Darja Katanec
Saša Šabjan
Maja Štempihar
Jerica Selič

Šolska sekcija je bila ustanovljena leta 1970 pri Zvezi društev medicinskih sester z namenom, da v organizacijsko poveže vse medicinske sestre, učiteljice zdravstvenih šol v Sloveniji. Vsebina dela sekcije se je prvotno nanašala predvsem na strokovno, pedagoško-didaktično izobraževanje, izpopolnjevanje in poenotenje učnega procesa ter organiziranje strokovnih ogledov s predstavitvijo dela v posameznih zdravstvenih ustanovah in zavodih. Poudarek dela je bil na stroki zdravstvene nege, na enotnih, usklajenih in posodobljenih učnih metodah. Obravnavali so tudi psihološke vidike izobraževanja, poklicno vzgojo ter etiko medicinskih sester in pozneje zdravstvenih tehnikov. Prva predsednica sekcije je bila ga. Anica Gradišek iz Srednje medicinske šole v Ljubljani. Sedež sekcije se je selil v različne zdravstvene šole, odvisno od tega, katera šola je prevzela predsedovanje. V letih 1974 do 1979 je sekcija začasno prenehala delovati, žal nimamo vseh podatkov iz zgodovine sekcije. V sekcijo so se vključevale medicinske sestre, zaposlene na srednjih zdravstvenih šolah v Celju, Mariboru, Ljubljani, Slovenj Gradcu, Jesenicah, Piranu, Novem mestu, Novi Gorici in Murski Soboti.

Delovanje in predsednice sekcije :
1970 – 1974 Anica Gradišek, Srednja medicinska šola Ljubljana,
1974 – 1981 Marija Geč, Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec,
1981 – 1983 Božena Golob, Srednja zdravstvena šola Maribor,
1983 – 1985 Marija Zadravec, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota,
1986 – 1988 Joža Goltes, Srednja zdravstvena šola Celje,
1988 – 1990 Edita Grebec, Srednja zdravstvena šola Ljubljana,
1991 – 1994 Ljudmila Brčin, Srednja zdravstvena šola Piran,
1995 – 1999 Jožica Novak, Srednja zdravstvena šola Novo mesto,
1999 – 2007 Darinka Babič, Srednja zdravstvena šola Juge Polak Maribor,
2008 – 2009 Zdenka Vogrič, Srednja zdravstvena šola Ljubljana
2009 – 2013 Lucija Matić, Srednja zdravstvena šola Ljubljana
2013 – 1021 Irena Šumak, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
2021 – dr. Boris Miha Kaučič

Po 25 letih delovanja se je Šolska sekcija preimenovala v Sekcijo medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju. Aktiv učiteljic zdravstvene nege in strokovnih predmetov Srednje zdravstvene šole Novo mesto je prevzel vodenje strokovne sekcije, predsednica pa je bila Jožica Novak. V sekcijo so se leta 1994 vključile tudi učiteljice zdravstvene nege takratnih visokih zdravstvenih šol Maribor in Ljubljana.

25. 3 1999 je sedež sekcije prevzel Aktiv učiteljic zdravstvene nege Srednje zdravstvene šole Maribor, predsedstvo pa Darinka Babič, ki je uspešno vodila sekcijo kar dva mandata, skupaj osem let.
V letu 2000 so v Mariboru svečano obeležili in praznovali 30-letnico delovanja sekcije, kjer je bil predstavljen logotip sekcije: sestavljen je iz knjige, ki predstavlja učenje, izobraževanje in znanje ter oljenko, ki jo je nosila Florence Nightingale – učenje za zdravstveno nego.

V sekcijo so bile aktivno vključene učiteljice zdravstvene nege iz srednjih zdravstvenih šol in predavateljice visokih zdravstvenih šol. Iz dokumentacije sekcije je razvidno, da so v sekciji in izvršilnem odboru aktivno sodelovale medicinske sestre iz kliničnega okolja, kar potrjuje stalno sodelovanje medicinskih sester iz šol z medicinskimi sestrami iz zdravstvenih ustanov. Slednje so veliko pripomogle k organizaciji in kakovosti izobraževanja medicinskih sester pri praktičnem pouku dijakov in kliničnih vajah študentov ter uvajanju pripravnikov v delo z bolniki.

Danes člani sekcije, ki združuje in povezuje učitelje/učiteljice in predavatelje/predavateljice zdravstvene nege, sledimo ciljem naših ustanoviteljic z različnimi aktivnostmi v skrbi za kvalitetno izobraževanje v srednjem strokovnem in visokošolskem izobraževanju v zdravstveni negi v Sloveniji: z izobraževanjem učiteljev in predavateljev na strokovnih seminarjih in učnih delavnicah, sodelujemo z mentorji praktičnega pouka in kliničnih vaj v zdravstvenih in socialnih zavodih, izvajamo zdravstveni vzgojno delo v okviru različnih srečanj in dogodkov, seznanjamo in učimo dijake in študente pripadnosti in vključevanju v delo regijskih strokovnih društev in Zbornice-Zveze, vključujemo se v znanstveno raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje v izobraževanju za poklice v zdravstveni negi in oskrbi ter drugo. V Murski Soboti smo na seminarju sekcije, avgusta 2015, obeležili in proslavili 45 letnico delovanja sekcije s kulturnim programom in načrti za dejavnosti za prihajajoči 50 letni jubilej.

V letih delovanja sekcije so potekala številna srečanja in okrogle mize z namenom kvalitetnega izobraževanja dijakov in študentov zdravstvene nege v Sloveniji. Izvedenih je bilo vrsto kvalitetnih izobraževanj, večinoma dvakrat letno, s povezovanjem teorije in prakse za kakovostno zdravstveno obravnavo pacientov. Na naših srečanjih smo večkrat predstavili izobraževanje in nujno poenotenje vsebin zdravstvene nege v srednjem strokovnem izobraževanju. Predstavili smo tudi dodiplomsko izobraževanju zdravstvene nege, s predstavitvijo EFN smernic in vključevanjem le teh v učne programe in Direktivo 2013/55/EU, kompetence in pod kompetence, ki izhajajo iz omenjenega in jih je vključujemo v učne načrte na visokošolskem izobraževanju. Tudi v bodoče se bomo v delo Zbornice-Zveze na različnih področjih dela. Posebno skrb bomo še naprej posvečali sodelovanju z medicinskimi sestrami v kliničnem okoljem in tako poskrbeli za kakovostno izobraževanje v zdravstveni negi in oskrbi in s tem za varnost in zdravje pacientov.
Medicinske sestre zaposlene v vzgoji in izobraževanju se zavedamo bogatih korenin naše organizacije, zato bomo skrbele za rast in nadaljnji razvoj, tako na osebni kot strokovni ravni v zavedanju, da so nam zaupani mladi ljudje – bodoči izvajalci zdravstvene nege in oskrbe, katerim prinašamo vzgled in vedrino za lepo, a odgovorno delo s človekom-pacientom.

Metoda montessori za starejše in osebe z demenco

Uporaba umetne inteligence (AI) v izobraževanju zdravstvene nege

Proces zdravstvene nege z uporabo klasifikacij NNN, 15. 2. 2023

Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju – 50 zlatih let delovanja

Žal nam zaradi epidemije ni bilo dano druženje, da bi obeležili 50- obletnico Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju. Člani sekcije sledimo delu naših ustanoviteljic – šolskih medicinskih sester izpred 50-let, z različnimi aktivnostmi v prid kakovostnemu izobraževanju v teoriji in praksi zdravstvene nege in oskrbe. Izvedli smo veliko srečanj: strokovne seminarje, učne delavnice, sestanke različnih strokovnih in delovnih skupin in tudi več družabnih dogodkov. Skrbeli smo za publicistično in raziskovalno dejavnost. Izdali smo strokovna gradiva, zbornike in učbenike. Doživeli smo več šolskih reform in prenovljenih programov zdravstvene nege, v katere smo se vključevali s svojim strokovnim znanjem in pedagoškimi izkušnjami.

Zahvaljujemo se Zbornici-Zvezi za pisno priznanje našemu delu. Dodajamo pa naše iskrene želje ob 50-letnici delovanja sekcije:

Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju mora ostati trdna in aktivna vez med učitelji in predavatelji, ki poučujejo za poklice zdravstvene nege in oskrbe ter izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v vseh delovnih-kliničnih okoljih. Aktivno sodelovanje vseh, ki učijo in vzgajajo mlade predvsem z lastnim vzgledom, bo zagotovilo etično, strokovno in varno zdravstveno nego ter oskrbo pacientov.

Kljub epidemiji in pandemiji, smo člani sekcije bili povezani in delovali v svojih okoljih predvsem virtualno. Naše osnovno delo, vzgoja in izobraževanje dijakov in študentov, je potekalo večinoma preko videokonferenc in spletnih učilnic. Pravi učitelji vedno najdejo načine, kako učiti, naučiti in vzljubiti poklice za delo s pacienti. Slednje uspeva tudi v najtežjih časih in okoliščinah. Dijaki in študenti so pridobivali pomembna strokovna znanja za delo s pacienti. Posebno skrb smo posvetili tudi vsebinam etike in komunikacije. Nekoliko manj možnosti je bilo za pridobivanje praktičnih znanj in veščin, kar pa verjamemo, da bodo mladi nadoknadili z delom v kliničnih okoljih. Potrpežljivost, strokovnost in vzgledi kliničnih mentorjev so zelo potrebni in dragoceni.

Veliko naših članov in njihovih dijakov ter študentov je opravljalo prostovoljno socialno delo predvsem v domovih za starejše in po domovih, za kar smo jim posebej hvaležni.

Irena Šumak, mag. zdr. nege

 

Strokovno srečanje Celje 2020, 50 let sekcije, koronačas.

Priznanje sekcije za 50 let delovanja

Inovativna učna okolja in pristopi motiviranja dijakov in študentov zdravstvene nege

Celje, 1. 7. 2022

ZBORNIKI