37. Skupščina Zbornice – Zveze

Zaključila se je 37. Skupščina Zbornice – Zveze

Ljubljana, 27. marec 2024

37. Skupščina Zbornice – Zveze, krovne strokovne organizacije zdravstvene in babiške nege, ki danes združuje že skoraj 17 tisoč izvajalcev zdravstvene in babiške nege, je potekala brez pretresov. Vodstvo Zbornice – Zveze s predsednico Moniko Ažman na čelu je poslancem predstavilo poročilo o delu zbornice ter finančnem poslovanju za leto 2023 ter program dela in finančni načrt za letošnje leto, ki so ju poslanci soglasno potrdili. Na skupščini je Zbornica – Zveza podpisala tudi sporazum o mednarodnem sodelovanju s Fondacijo fami iz Bosne in Hercegovine, fundacijo, ki skrbi za razvoj stroke zdravstvene nege v Bosni in Hercegovini.

»Zbornica – Zveza si bo še naprej prizadevala za razvoj stroke zdravstvene nege in babištva ter s tem vplivala na kakovostno, učinkovito in varno zdravstveno obravnavo pacientov. Medicinske sestre in babice smo zagovornice pacientov in njihovih pravic in to ostajamo tudi v prihodnje,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze, ki podpira in se zavzema za vsem dostopno javno zdravstvo ter za vzdržen sistem zdravstvenega varstva, ki bo temeljil na enakosti, solidarnosti, vzajemnosti in pravičnosti.

Že osmo leto zapored smo pregled dela naših strokovnih služb, društev, sekcij in delovnih skupin popisali v Letopisu 2023.

Na skupščini je bil predstavljen in sprejet tudi prenovljen Kodeks etike v zdravstveni negi Slovenije, ki s svojimi etičnimi načeli in pravili predstavlja temelj delovanja in izobraževanja vsakega izvajalca zdravstvene nege. Kodeks etike predstavlja vodilo pri oblikovanju profesionalnih etičnih in moralnih stališč ter vrednot, podlago za etično odločanje, pomoč pri argumentiranju teh odločitev ter omogoča etično refleksijo profesionalnega dela.

Na skupščini je bila za mandatno obdobje 2024–2028 izvoljena tudi članica nadzornega odbora Zbornice – Zveze. To je postala Nataša Piletič, ki je bila do leta 2023 koordinatorica dejavnosti strokovnih sekcij Zbornice – Zveze. Poleg tega pa je Zbornica – Zveza podelila tudi naziva častnih članic, in sicer dr. Zalki Drglin, raziskovalki in strokovni sodelavki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ter Špeli Spanžel, generalni direktorici Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo, ki sta v Sloveniji vodili in koordinirali nominacijo za vpis babištva na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.