ODPOVEDANO! ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 82, interna številka 2 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

17/4/2020

08:00

Lokacija

v kletnih prostorih Zbornice - Zveze, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

08.00 - 08.30

Registracija

08.30 - 09.00

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti; regulacija zdravstvene in babiške nege ter nadzor; Odgovornost zdravstvenih delavcev Andrej Vojnovič, univ. dipl. prav.

09.00 - 09.40

Zakon o pacientovih pravicah; pristojnosti in naloge zastopnika pacientovih pravic s primeri iz kliničnih okolij; Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti; Ugovor vesti Robert Sotler, dipl. zn., mag., viš. pred.

09.40 - 10.10

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja, kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstvu in zdravstveni negi Nejc Potočnik, univ. dipl. prav.

10.10 - 10.40

Ustavna ureditev varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin s področja zdravstvenega varstva urad varuha človekovih pravic

10.40 - 10.50

Razprava

10.50 - 11.20

Odmor

11.20 - 12.50

Etika v zdravstvu in zdravstveni negi; morala, vrednote v zdravstveni in babiški negi; Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije; Kršitve kodeksa Darinka Klemenc, dipl. m. s.

12.50 - 13.00

Odmor

13.00 - 14.00

Etične dileme v teoriji in praksi, podoba medicinske sestre in babice Darinka Klemenc, dipl. m. s.

14.00 - 14.30

Kodeks etike za babice in najpogostejše kršitve kodeksa sist. Tita Stanek Zidarič, dipl. bab., MSc (UK)

14.30 - 14.40

Razprava in zaključek

Splošne Informacije

Kotizacija:
Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 euro (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 60 euro).

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0430-17042020. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Licenčne in pedagoške točke:
Izobraževanje je namenjeno diplomiranim medicinskim sestram, višjim medicinskim sestram in diplomiranim babicam ter je posredovano v licenčno vrednotenje kot obvezna vsebina – modul licenca – na podlagi določil Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16).

Namenjeno je tudi drugim izvajalcem zdravstvene nege kot obvezna vsebina na podlagi določil Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17).

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.
Udeležba je omejena na 50 udeležencev.

Program je pleniminarni in so možne spremembe programa.

Prijave

Prijave sprejemamo preko E-prijavnice:
Izbrani termin izobraževanja v seznamu: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=59&g=24971917-A1A9-4CDA-9E01-56C441CA4071&t=62205

Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Dodatne Informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si oz licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si