ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: modul licenca

Spoštovani,

glede na trenutno epidemiološko sliko v Sloveniji vas obveščamo, da bo izobraževanje ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: modul licenca (19.03.2021) potekalo preko spletnega okolja Google Meet.

V četrtek 18.03.2020 tekom dneva vam bomo poslali spletno povezavo do izobraževanja. V kolikor boste osebe prijavljali v delovnih organizacijah, vas naprošam, da za vsako osebo posebej navedete njihovo osebno e-pošto, da bomo lahko poslali spletno povezavo do izobraževanja. Prav tako vas prosimo, da ustrezno označite plačnika kotizacije.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo,

Zbornica – Zveza

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 82, interna številka 2 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

19/3/2021

08:00

Lokacija

E-izobraževanje: Spletno okolje Google meet

08.00 - 08.30

Registracija

08.30 - 09.10

Ustavna ureditev varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin s področja zdravstvenega varstva in zdravstvena zakonodaja ter pravni viri s področja zdravstva izr. prof. dr. Blaž Ivanc, univ, dipl. prav.

09.10 - 09.50

Zakon o pacientovih pravicah; pristojnosti in naloge zastopnika pacientovih pravic s primeri iz kliničnih okolij; pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti; ugovor vesti) Robert Sotler, dipl. zn., mag., viš. pred.

09.50 - 10.20

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstvu in zdravstveni negi Nejc Potočnik, univ. dipl. prav.

10.20 - 10.50

Poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti, odgovornost zdravstvenih delavcev Andrej Vojnovič, univ. dipl. prav.

10.50 - 11.20

Delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in nasilja na delovnem mestu Dora Lešnik Mugnaioni, uni.dipl.polit.

11.20 - 11.40

Odmor

11.40 - 13.10

Etika in morala v zdravstveni in babiški negi – osnovni pojmi teorije etike v zdravstvu, etična načela, etična odgovornost kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije Darinka Klemenc, dipl. m. s.

13.10 - 13.20

Odmor

13.20 - 14.20

Vrednote v zdravstveni in babiški negi, komunikacija medpoklicno sodelovanje profesionalna podoba izvajalcev v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in etične dileme, vključno s primeri iz prakse Darinka Klemenc, dipl. m. s.

14.20 - 14.45

Kodeks etike za babice in najpogostejše kršitve kodeksa asist. Tita Stanek Zidarič, dipl. bab., MSc (UK)

14.45 - 14.50

Razprava in zaključek

14.50 - 16.00

Pisno preverjanje znanja

Splošne Informacije

Kotizacija:
Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 evrov. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze SI56 02015-0258761480, sklic na številko SI00 0098-19032021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Za člane Zbornice – Zveze , ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sistemskih sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.

Licenčne in pedagoške točke:
Izobraževanje je namenjeno diplomiranim medicinskim sestram, višjim medicinskim sestram in diplomiranim babicam ter je posredovano v licenčno vrednotenje kot obvezna vsebina – modul licenca – na podlagi določil Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20).

Namenjeno je tudi drugim izvajalcem zdravstvene nege kot obvezna vsebina na podlagi določil Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17).

Program je pleniminarni in so možne spremembe programa.

Prijave

Prijave sprejemamo preko E-prijavnice:
Izbrani termin izobraževanja v seznamu: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=59&g=24971917-A1A9-4CDA-9E01-56C441CA4071&t=63739

Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Dodatne Informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si oz licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si