Poslavljamo se od leta 2019 in nazdravljamo novemu letu 2020 – letu medicinskih sester in babic

Leto, ki se izteka, je bilo posebno v mnogočem. Česa drugega tudi ni bilo mogoče pričakovati glede na načrt dela in zaobljube ob iztekajočem se preteklem letu, ko smo tudi v Utripu zapisali, da bomo leto 2019 morda začinile prav skromne medicinske sestre. Smo ga res?

Neskromno bi se bilo sprenevedati, da smo prav ob obeležitvi 100-letnice poklica medicinske sestre na Slovenskem, zaposleni v zdravstveni in babiški negi dokončno stopili iz ozadja, vsaj kar se medijske pozornosti tiče. Posebna »začimba« so bile zagotovo kompetence. Dokument »Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege«, ki je razburkal strokovno in laično javnost. Dokument, ki je nalil čistega vina predvsem nam strokovnjakom zdravstvene nege, na vseh ravneh in okoljih zdravstvenega in socialnega varstva. Z vseh zornih kotov. Naj si bo z vidika ustrezne kadrovske zasedbe, organizacije dela, tudi organizacijske kulture in medosebnih ter medpoklicnih odnosov. Samo ugibamo lahko, kako bi se vse skupaj odvijalo, če minister za zdravje gospod Aleš Šabeder 17. maja 2019 ne bi podal skorajda zgodovinskega soglasja k dokumentu. Znano pa nam je, kakšen mora biti razvoj zdravstvene nege v prihodnje. Temelječ na znanju, spoštovanju, medsebojnem sodelovanju in poštenem plačilu za opravljeno delo. To so bila tudi vodila našega skupnega dela. Vse leto smo sledili statutarnim nalogam Zbornice – Zveze in si prizadevali ščititi in zastopati poklicne in strokovne interese članov, skrbeli za razvoj in delovanje stroke zdravstvene in babiške nege, sodelovali pri oblikovanju in usmerjanju zdravstvene politike v R Sloveniji ter se v ta namen povezovali z ustreznimi institucijami. Naša največja skrb je bila usmerjena v izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev-negovalcev. Skupaj so regijska strokovna društva, strokovne sekcije in delovne skupine izvedla 195 izobraževanj, ki se jih je udeležilo 15.767 udeležencev. Osrednji izobraževalni dogodek je bil že 12. Kongres zdravstvene in babiške nege, ki smo ga poimenovali po motu mednarodnega dne –»Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse« in je v dvodnevnem izvajanju privabil več kot 500 udeležencev. Ob tem osrednjem dogodku smo se uradno vključili v globalno kampanjo Nursing Now Slovenija.

Triletna kampanja je namenjena izboljšanju zdravja s povečanjem ugleda in statusa zdravstvene nege po vsem svetu. V sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo in Mednarodnim svetom medicinskih sester (ICN) si medicinske sestre na vseh celinah sveta prizadevamo okrepiti svoje mesto v središču reševanja zdravstvenih izzivov 21. stoletja in povečati svoj prispevek k doseganju univerzalne zdravstvene pokritosti. Na Brdu pri Kranju smo na pobudo članice odbora direktorjev ICN prof. dr. Brigite Skele Savič povabili na kongres in posebno regijsko konferenco strokovne organizacije medicinskih sester in babic regije 3 ICN. Srečanja so se udeležili tudi kolegi in kolegice Zbornice medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Kosova, s katerimi smo marca sklenili mednarodni dogovor o sodelovanju. Znanje smo posredovali tudi zunaj naših meja. Posebno mesto si zasluži aktivna udeležba na kongresu ICN – »Beyond healthcare to health«, ki je potekal v Singapurju. Predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman je sprejela povabilo Kitajskega združenja medicinskih sester in se kot vabljena predavateljica udeležila kongresa v Pekingu, ki so ga priredili ob praznovanju 110. obletnice njihove organizacije. Vodstvo Zbornice – Zveze je bilo aktivno tudi na skupščinah ICN in Evropske federacije združenj medicinskih sester (EFN). Obe mednarodni organizaciji smo zaprosili tudi za podporo pri zagovarjanju dokumenta »kompetence« zlasti v odnosu do zdravniških organizacij, ki dokumentu nasprotujejo. Zavedamo se, da je moč v povezovanju in sodelovanju, zato smo vse leto tesno sodelovali z vsemi sindikati, ki zastopajo interese zaposlenih v zdravstveni in babiški negi (Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Florence sindikat medicinskih sester – Pergam, Sindikat Kliničnega centra Ljubljana, Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM). Ob tej priložnosti se jim zahvaljujem za vsa skupna prizadevanja vse leto in zagotovo poseben nastop na 15. nujni seji Odbora za zdravstvo, ki se je odvijala 3. oktobra in je del zgodovinskega zapisa slovenske zdravstvene nege.

Vse leto smo vas tekoče seznanjali z aktivnostmi odbora regijskih strokovnih društev, odbora strokovnih sekcij, dela delovnih skupin in komisij, nadzornega in upravnega odbora. Odbore, komisije, delovne skupine sestavljajo naši strokovni kolegi in kolegice, ki v svojem prostem času prispevajo neprecenljivo znanje in veliko dobre volje. Zato zahvala tudi njim ter vsem tistim, ki so posredovanje vsebin in informacij omogočili – uredniškima odboroma Utripa in Obzornika zdravstvene nege ter ustvarjalcem profila na omrežju Facebook, spletni strani Zbornice – Zveze ter e-novic.
Z veseljem nazdravljam novemu prevodu knjige Negovalne diagnoze – Definicije in klasifikacija 2018–2020, ki so ga prevedle in uredile naše kolegice, knjigo pa si je že mogoče zagotoviti s prednaročilom. Prav tako bodo izšla Splošna priporočila za duhovno oskrbo v zdravstveni negi, predstavitvena zloženka Zbornice – Zveze v angleškem jeziku, osvežena in dopolnjena bo spletna stran Zbornice – Zveze in izšla je obsežna monografija Perioperativna zdravstvena nega, ki jo je izdala Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.
Nadaljevali bomo s projekti, ki nam jih ni uspelo dokončati, še tesneje se bomo povezovali z vsemi deležniki s skupnimi cilji, gradili medosebne in medpoklicne odnose, vse z namenom, da bomo še boljši. Ne nazadnje to dolgujemo tistim, ki so ustvarjali in gradili stroko in organizacijo pred nami. Veliko odgovornost čutimo tudi do tistih, ki nas bodo nasledili.

Zato naj bodo vse lepe želje ob koncu leta le želje po dobrem zdravju.
Le če bomo vsi skupaj zdravi, bomo zmogli doseči zastavljene cilje in skrite želje.
Hvala in srečno.

MONIKA AŽMAN