Zaveza o vključevanju stroke v dopolnitve novega sistema dolgotrajne oskrbe neuresničena

Ljubljana, 3. april 2024

Zaveza o vključevanju stroke v dopolnitve novega sistema dolgotrajne oskrbe neuresničena

Zaveza Ministrstva za solidarno prihodnost, da bo v oblikovanje novega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bi vsem uporabnikom tudi v praksi prinesel boljše in dostopnejše storitve, vključilo strokovno in zainteresirano javnost, ostaja še naprej neuresničena, opozarjajo strokovne organizacije s področja socialnega in zdravstvenega varstva. Ob postopnem uveljavljanju Zakona o dolgotrajni oskrbi se tako že pojavljajo številne težave, hkrati pa je ministrstvo brez podpore stroke pripravilo več pravilnikov, ki uporabnikom ne zagotavljajo storitev, ki jih ti nujno potrebujejo. Podpisane strokovne organizacije zato pristojne ponovno pozivajo, da v nujne popravke samega zakona in spremljajočih pravilnikov, ki so že potrjeni ali so v obravnavi, nemudoma vključi strokovno in drugo zainteresirano javnost ter zagotovi dejansko delovanje posvetovalne delovne skupine za področje dolgotrajne oskrbe.

Posvetovalna skupina mrtva črka na papirju
Več strokovnih organizacij s področja socialnega in zdravstvenega varstva je v preteklosti pozdravilo sprejem novega Zakona o dolgotrajni oskrbi, vendar z opozorilom, da v sprejeti obliki uporabnikom še ne zagotavlja v celoti boljših in dostopnejših storitev, saj bodo te krojili predvsem različni podzakonski akti oziroma pravilniki.
Ministrstvo za solidarno prihodnost se je takrat zavezalo, da bo v pripravo pravilnikov vključilo tudi predstavnike strokovne in zainteresirane javnosti, med drugim tudi z imenovanjem posvetovalne delovne skupine za področje dolgotrajne oskrbe z nalogo, da pripravi predloge sprememb za ureditev področja dolgotrajne oskrbe in zasledovanje cilja vzpostavitve delujočega sistema dolgotrajne oskrbe.
Posvetovalna delovna skupina, ki jo vodi Ministrstvo za solidarno prihodnost, je ostala mrtva črka na papirju, saj se s pripravljenimi pravilniki ni strinjala. Še več, vseskozi je opozarjala na pomanjkljivosti in težave pri izvajanju teh pravilnikov. Prav tako Ministrstvo za solidarno prihodnost navedene problematike ni obravnavalo na strokovnem svetu za socialno varstvo.

Povezovanje ključnih strokovnih organizacij in posvet v Državnem svetu
Zaradi globokega razočaranja nad sodelovanjem med stroko in odločevalci na področju dolgotrajne oskrbe in tudi drugih področjih socialnega varstva so strokovne organizacije na pobudo Socialne zbornice Slovenije v začetku marca združile moči in ustanovile neformalno delovno skupino, ki bo obravnavala nakopičene težave v socialnem varstvu in trenutno škodljivo zakonodajo s področja dolgotrajne oskrbe tako za uporabnike na eni strani kot tudi izvajalce na drugi. Težave, ki se že pojavljajo pri uvajanju novega sistema dolgotrajne oskrbe, so predvsem v nedelovanju informacijskega sistema, ki ne omogoča
obravnave novih vlog in izdaje odločb oskrbovalcem družinskega člana. Centri za socialno delo nimajo nikakršnih informacij in časovnic o vzpostavitvi sistema, niti nimajo dostopa do baze podatkov primerljivih pravic. Ministrstvo za solidarno prihodnost bi moralo vlagatelje vlog pravočasno seznaniti s posledicami, ki jih zamude pri odločanju povzročajo. Vsi podpisani želijo, da se sistem dolgotrajne oskrbe v Sloveniji vzpostavi in deluje, zato pa je potrebno sprotno in jasno komuniciranje o vseh novostih in dogajanjih, da ljudje dobijo verodostojne informacije glede postopkov in upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Ministrstvo si prav tako zatiska oči glede kadrovske krize v socialnovarstvenih ustanovah, saj na področju dolgotrajne oskrbe že danes ni dovolj kadra, zaposleni pa za opravljeno delo prejemajo nedostojno plačilo.

Od Ministrstva za solidarno prihodnost in Vlade RS zato spodaj navedene organizacije pričakujejo, da jih končno slišijo. Samo s skupnim sodelovanjem in vključevanjem stroke, ki ima izkušnje na terenu, bodo lahko zagotovili, da bo sistem dolgotrajne oskrbe zares zaživel v praksi in ljudem omogočil dostop do oskrbe, ki jo nujno potrebujejo.

V delovni skupini sodelujejo predstavniki Socialne zbornice Slovenije, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Slovenije, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Inštituta RS za socialno varstvo.

Na pobudo novoustanovljene delovne skupine bo 6. maja 2024 v Državnem svetu potekal tudi posvet o izvajanju Zakona o dolgotrajni oskrbi v praksi ter nujno potrebnih spremembah pravilnikov in dopolnitvah sprejetega zakona.

V imenu podpisanih strokovnih organizacij:

  • Breda Božnik, predsednica Socialne zbornice Slovenije
  • Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
  • Tatjana Milavec, sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije
  • mag. Jasmina Breznik, predsednica Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije
  • Tatjana Popovič, namestnica predsednika skupščine Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Slovenije
  • Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
  • Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
  • mag. Barbara Kobal Tomc, direktorica Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo