Svetovna kampanja NURSING NOW

Svetovna kampanja NURSING NOW

Red. prof. dr. Brigita Skela Savič, Anita Prelec

Nursing Now, triletna globalna kampanja (2018–2020), je namenjena izboljšanju zdravja s povečanjem ugleda in statusa zdravstvene nege po vsem svetu. V sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo in Mednarodnim svetom medicinskih sester, skušajo medicinske sestre okrepiti svoje mesto v središču reševanja zdravstvenih izzivov 21. stoletja in povečati svoj prispevek k doseganju univerzalnega zdravstvenega varstva.

Kampanja se bo osredotočila na pet ključnih področij: zagotavljanje, da imajo medicinske sestre in babice pomembnejši glas pri oblikovanju zdravstvene politike; spodbujanje večjega vlaganja v kadrovske vire zdravstvene nege; zaposlovanje več medicinskih sester na vodstvene položaje; izvajanje raziskav, ki pomagajo določiti, kje imajo medicinske sestre največji vpliv; in izmenjavo najboljših praks zdravstvene nege.

Kampanja temelji na ugotovitvah poročila Svetovne zdravstvene organizacije Triple Impact – How developing nursing will improve health, promote gender equality and support economic growth. V poročilu je bilo ugotovljeno, da bi krepitev enakosti spolov poleg izboljšanja zdravja na svetovni ravni pripomogla tudi h krepitvi moči medicinskih sester, saj je velika večina medicinskih sester žensk. Kampanja poteka kot program Burdettovega sklada za zdravstveno nego (Burdett Trust), neodvisnega dobrodelnega sklada s sedežem v Združenem kraljestvu. Odbor za kampanjo vključuje posameznike iz 16 držav, skupaj s predstavniki Mednarodnega sveta medicinskih sester, Burdettovega sklada za zdravstveno nego ter predstavnika Svetovne zdravstvene organizacije.

Kampanji sopredseduje Lord Nigel Crisp, sopredsednik parlamentarne skupine Združenega kraljestva za
globalno zdravje, in profesorica Sheila Tlou, sopredsednica Svetovne koalicije za preprečevanje HIV.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je v marcu 2019 podpisala pogodbo z nosilci kampanje in tako pridobila pravice za vodenje kampanje NURSING NOW SLOVENIA.

Imenovana je bila ožja delovna skupina različnih področij v sestavi:
• Red. prof. dr. Brigita Skela Savič, vodja,
• Urban Bole, mag. zdr. nege,
• Tina Oblak, mag. zdr. nege,
• Dejan Doberšek, dipl. zn.,
• Dr. Mojca Dobnik, viš. pred.,
• Žiga Metelko, študent ZN,
• Monika Ažman, dipl. m. s.,
• Anita Prelec, dipl. m. s., MSc (UK).

Cilji kampanje so:

 1. povečati investicije v izboljšanje izobraževanja, profesionalnega razvoja, standardov, regulative in pogojev dela (načrt razvoja ZN, načrt izobraževanja, zaposlovanja, normativi);
 2. povečati in izboljšati širitev učinkovite in inovativne prakse (nacionalni portal podprt s strani nacionalne organizacije v ZN);
 3. povečati vpliv medicinskih sester in babic na nacionalno zdravstveno politiko s cilj, da so vsi zdravstveni delavci bolj vključeni v odločanje;
  a) pripraviti specifi čne cilje za izboljšanje dostopnosti do zdravstvene obravnave v skupnosti;
 4. povečati število medicinskih sester na pozicijah upravljanja in vodenja na vseh nivojih;
  a) doseči pozicijo državne medicinske sestre (Chief Government Nurse) kot članice nacionalnega tima za upravljanje v zdravstvu, oblikovanje mreže managerjev in vodij;
 5. pridobiti več dokazov za politiko in odločanje o področjih, kjer ima ZN velik učinek, ugotoviti, kaj ustavlja medicinske sestre, da bi razvile polni potencial in kako nagovoriti te ovire;
  a) uporaba raziskav o ekonomskih učinkih;
  b) povečati publiciranje lastnih raziskav v recenziranih revijah;
  c) globalna mreža raziskovanja v zdravstveni negi.

POVABILO K SODELOVANJU

Vabimo vas, da v okviru strokovnih sekcij, regijski društev, zdravstvenih in socialnih zavodov, visokih šol, fakultet in srednjih zdravstvenih šol sledite ciljem kampanje in pripomorete k širitvi kampanje v Sloveniji.
Akronimi ciljev kampanje so:
• Cilj 1: Status in pogoji dela
• Cilj 2: Širitev učinkovite in inovativne prakse
• Cilj 3: Medicinske sestre in babice v nacionalno odločanje o zdravstvu
• Cilj 4: Medicinske sestre na vodstvena delovna mesta v zdravstvenem sistemu in politiki
• Cilj 5: Dokazi za politiko

V kolikor dogodki, ki jih načrtujete, raziskovalni in razvojni projekti, ki jih do konca 2020 izvajate, podpirajo cilje kampanje, vas vabimo, da na Zbornici – Zvezi pridobite pravice za uporabo logotipa »Nursing now Slovenia« in promovirate dogodke in projekte za uresničevanje ciljev kampanje. Zbornica – Zveza vodi evidenco dogodkov, ki so potekali pod okriljem kampanje in o tem etapno poroča organizatorjem svetovne kampanje.

Osrednji dogodek kampanje »Nursing now Slovenia« bo v maju 2020.
Leto 2020 je mednarodno leto medicinskih sester in babic, zato bo še posebej razvojno in praznično za vse medicinske sestre, babice, zdravstvenike in tehnike zdravstvene nege.

Vabljeni v slovensko gibanje »Medicinske sestre in babice zdaj«, 2019 – 2020!