Odgovor Ministrstva za zdravje glede prošnje za pojasnilo o 17. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP 7)

Odgovor Ministrstva za zdravje glede prošnje za pojasnilo o 17. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP 7) in njegovi skladnosti s šestim odstavkom 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in o 43. členu PKP 7

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste naslovili dopis, v katerem nas prosite za:

  • mnenje o skladnosti 17. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUPOPDVE), ki spreminja 38. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K), z določilom šestega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) o licenci za strokovna področja,
  • pojasnilo, ali lahko tehniki zdravstvene nege s podeljeno licenco za strokovno področje na podlagi spremenjenega 38. člena ZZDej-K izvajajo kompetence in aktivnosti diplomirane medicinske sestre samo na strokovnem področju, za katero imajo podeljeno licenco in se pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti lahko zaposlujejo samo na istem delovnem mestu diplomirane medicinske sestre ali t. i. »primerljivih delovnih mestih« diplomirane medicinske sestre oziroma ali se tehniki zdravstvene nege na podlagi spremenjenega 38. člena ZZDej-K lahko zaposlujejo pri delodajalcu in pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti tudi na drugih delovnih mestih diplomirane medicinske sestre in
  • pojasnilo glede podaljšanja licenc po 43. členu ZIUPOPDVE.

Uvodoma pojasnjujemo, da ministrstvo kot del izvršilne veje oblasti ne sme obvezujoče razlagati zakonov. Zakone lahko, poleg sodišč (prvi odstavek 23. člena Ustave Republike Slovenije), obvezujoče razlaga le zakonodajna veja oblasti, tj. Državni zbor Republike Slovenije skladno z določbami 149. do 152. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20). Prav tako ministrstvo ni pristojno za podajo obvezujočih pravnih mnenj, temveč lahko podaja le pojasnila sistemske narave glede zakonskih določb oziroma določb izvršilnih predpisov, ki sodijo v delovno področje ministrstva, ter oblikuje neobvezujoča pravna mnenja oziroma stališča.
V povezavi z izpostavljeno tematiko pojasnjujemo, da je poklic diplomirane medicinske sestre reguliran poklic, in sicer z direktivami Evropske unije 2005/36/ES in EU 2013/55/EU, ki so bile v nacionalni pravni red prenesene z določbami ZZDej in njegovimi podzakonskimi predpisi. Navedeni predpisi postavljajo okvir za urejen sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij znotraj Evropske unije, ki med drugim omogoča preverjanje omejitev za izvajanje poklicev in ocenjevaje potreb po poklicu, poročanje podatkov Evropski komisiji o reguliranih poklicih, avtomatično priznavanje poklicnih kompetenc za poklic zdravnika, diplomirane medicinske sestre, zobozdravnika, veterinarja, babice farmacevta in arhitekta, katerih minimalni pogoji usposabljanja so do določenega obsega usklajeni na evropski ravni, obenem pa na področju zdravstvene dejavnosti tovrstna regulacija predstavlja tudi varovalko za kakovost in varnost zdravstvenih storitev.

Kot izhaja iz zgoraj navedenih direktiv Evropske unije in 64. člena ZZDej ima diplomirana medicinska sestra zaključen študijski program zdravstvene nege prve stopnje, ki traja najmanj tri leta, in je lahko dodatno izražen z enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS, ter obsega vsaj 4.600 ur teoretičnega in kliničnega izobraževanja oziroma usposabljanja, pri čemer trajanje teoretičnega izobraževanja predstavlja vsaj tretjino, trajanje kliničnega usposabljanja pa vsaj polovico minimalnega trajanja usposabljanja. Posameznik, ki navedenih pogojev ne izpolnjuje, ni diplomirana medicinska sestra. Ne glede na navedeno, je ZZDej-K v 38. členu prehodnih in končnih določb omogočil priznavanje z delom pridobljenih poklicnih kompetenc in aktivnosti ter ob izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev, ob spregledu potrebne izobrazbe, tehnikom zdravstvene nege omogočil zaposlitev na delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Šesti odstavek 64. člena ZZDej navaja, da se osebam; t.j. tehnikom zdravstvene nege, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 38. člena prehodnih in končnih določb ZZDej-K licenca podeli za strokovno področje, pri čemer je kot strokovno področje mišljeno strokovno področje, na katerem je do preseganja poklicnih kompetenc in aktivnosti prišlo in kar dokazuje tudi izjava izvajalca zdravstvene dejavnosti, skladno s tretjim odstavkom 11. člena Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20), ki je s tehnikom zdravstvene nege sklenil pogodbo o zaposlitvi na delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Tehnik zdravstvene nege, ki je bil na delovno mesto diplomirane medicinske sestre prerazporejen na podlagi 38. člena ZZDej-K ne more biti odgovorni nosilec za področje zdravstvene nege, ker ne izpolnjuje pogoja izobrazbe iz 64. člena ZZDej.

ZIUPOPDVE je v 17. členu posegel v 38. člen ZZDej-K, na način, da se je v prvem odstavku v prvem stavku, in sicer dvakrat, v drugem odstavku in v tretjem odstavku v prvem stavku črtala beseda “teh”. Spremembo razumemo na način, da se tehnik zdravstvene nege, ki je bil na podlagi kumulativnega izpolnjevanja pogojev iz prvega ali drugega odstavka 38. člena prehodih in končnih določb ZZDej-K prerazporejen na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, v okviru delovnega mesta diplomirane medicinske sestre, na katerega je bil prerazporejen in, za katerega je sklenil pogodbo, na pri delodajalcu reguliran in preverljiv način, usposobi tudi za druge poklicne kompetence in aktivnosti v okviru delovnega mesta, za katerega je sklenil pogodbo na podlagi izpolnjevanja pogojev iz 38. člena prehodnih in končnih določb ZZDej-K. Licenca se tehniku zdravstvene nege, ki je bil na delovno mesto diplomirane medicinske sestre prerazporejen na podlagi 38. člena prehodnih in končnih določb ZZDej-K podeli za posamezno strokovno področje, na katerem je do presedanja poklicnih kompetenc oziroma aktivnosti prišlo. Pridobljena licenca tehniku zdravstvene nege iz prejšnjega stavka omogoča samostojno delo na strokovnem področju za katerega mu je bila licenca podeljena, zato je prehajanje mogoče zgolj v okviru primerljivih delovnih mest.

V povezavi z vašim zaprosilom za mnenje glede 43. člena ZIUPOPDVE, ki določa, da se ne glede na sedmi odstavek 64. člena ZZDej zdravstvenemu delavcu oziroma zdravstvenemu sodelavcu, ki samostojno opravlja delo v zdravstveni dejavnosti na strokovnem področju, za katero mu je bila podeljena licenca, in je imel na dan uveljavitve tega zakona veljavno licenco, veljavnost licence podaljša, in sicer za eno leto, pojasnjujemo, da določba omogoča poenotene pogoje za podaljševanje licence vseh zdravstvenih (so)delavcev v Republiki Sloveniji, saj se je epidemija nalezljive bolezni COVID-19 odrazila v večji obremenjenosti zdravstvenih delavcev in zaradi spremenjenih epidemioloških razmer tudi v omejenih možnostih izvedbe izobraževanj in usposabljanj, ki ob vseživljenjskem izobraževanju omogočajo pridobivanje licenčnih točk, ki predstavljajo del pogojev za obnovitev licence. Postopek za podaljšanje licence iz tega člena se začne po uradni dolžnosti pri vseh, ki imajo na dan 31. 12. 2020 (uveljavitev ZIUOPDVE) veljavno licenco in se zaključi z izdajo sklepa o podaljšanju veljavnosti licence za obdobje enega leta.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,
mag. Marija MAGAJNE
DRŽAVNA SEKRETARKA