Poziv za krepitev kulture varnosti in ničelne tolerance do nasilja

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Poziv za krepitev kulture varnosti in ničelne tolerance do nasilja

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na področju psihiatrije in Delovna skupina v managementu zdravstvene nege na področju psihiatrije podpirata poročilo Zbornice – Zveze o izrednem strokovnem nadzoru v UPK Ljubljana

Ljubljana, 23. junij 2023 – Članice in člani izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji ter članice in člani Delovne skupine v managementu zdravstvene nege na področju psihiatrije, ki delujeta pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza), ob aktualnih dogodkih na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (UPK Ljubljana) ostro obsojajo vse oblike nasilja in zagovarjajo ničelno toleranco do nasilja. Hkrati podpirajo prizadevanja pristojnih institucij za razjasnitev in ureditev razmer, povezanih s pritožbami pacientov v UPK Ljubljana, ter izsledke Končnega poročila o ugotovitvah izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege v UPK Ljubljana, ki je bilo izdano 23. marca 2023.

Podpredsednica strokovne sekcije Simona Podgrajšek je poudarila skupno stališče članic in članov, da so medicinske sestre in zdravstveni tehniki pri obravnavi najranljivejše družbene skupine v prvi vrsti zagovorniki pacientov. Vse dejavnosti zdravstvene nege, tudi tiste najzahtevnejše, kot je obravnava brez privolitve pacienta, je treba izvajati strokovno, varno, humano in z veliko mero odgovornosti, delo pa morajo voditi visoki moralno-etični standardi. Stroka bo zato še dodatno krepila zaupanje v svoje delo, saj so zaposleni v zdravstveni negi tu za paciente, ki poiščejo pomoč v najobčutljivejšem življenjskem obdobju.

Vse deležnike v sistemu zdravstvenega varstva pozivajo k ohranjanju in krepitvi kulture varnosti, v kateri se vsi – tako zdravstveni delavci kot pacienti – počutijo varne, sprejete in slišane. Slednje pa je mogoče doseči le s spoštovanjem avtonomije stroke zdravstvene nege, kar je pomembna naloga vodstev vseh zdravstvenih zavodov.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.500 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si
Splet: www.zbornica-zveza.si