Pojasnilo o podelitvi posebne licence na podlagi 38. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) izvajalcem zdravstvene dejavnosti in izvajalcem zdravstvene nege posreduje naslednja pojasnila o podelitvi posebne licence na podlagi 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K).

 

1. Podelitev posebne licence na podlagi 38. člena ZZDej-K

Medicinske sestre in medicinski tehniki iz t. i. »prve skupine«, ki so zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je zadnji vpis potekal v šolskem letu 1980/1981 in izpolnjujejo druge pogoje, opredeljene v prvem odstavku 38. člena ZZDej-K, morajo licenco pridobiti do 17. 12. 2019.
Ministrstvo si prizadeva s spremembo zakonodaje omenjeni rok podaljšati za eno leto, se pravi, da bi izvajalci iz t. i. »prve skupine« morali pridobiti licenco do 17. 12. 2020.
Zdravstvene tehnice in tehniki zdravstvene nege iz t. i. »druge skupine«, ki so zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je vpis potekal od vključno šolskega leta 1981/1982 in izpolnjujejo druge pogoje, opredeljene v drugem odstavku 38. člena ZZDej-K, v postopku pridobitve licence naprej opravijo preizkus strokovne usposobljenosti pri Zbornici – Zvezi.
Licenco morajo pridobiti v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre.
Če je izvajalec zdravstvene nege sklenil pogodbo o zaposlitvi 10. 8. 2019, mora tako opraviti preizkus strokovne usposobljenosti in pridobiti licenco najkasneje do 10. 8. 2023.

 

2. Objava vloge za podelitev licence

Zbornica – Zveza je pripravila vlogo za podelitev licence izvajalcem zdravstvene nege, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega ostavka 38. člena ZZDej-K in obrazec izjave delodajalca o izpolnjevanju pogojev posameznega izvajalca zdravstvene nege iz 38. člena ZZDej-K in ju posredovala Ministrstvu za zdravje v usklajevanje.
Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej-L), ki podaljšuje rok za podelitev licence za izvajalce iz prvega odstavka 38. člena ZZDej-K do 17. 12. 2020 in podrobneje opredeljuje licenco, ki se izvajalcem podeli.
Zbornica – Zveza bo vlogo za podelitev licence in obrazec izjave delodajalca objavila na svoji spletni strani po sprejemu ZZDej-L v Državnem zboru in po sprejemu novele Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
Obvestilo o objavi vloge za podelitev licence bomo posredovali izvajalcem zdravstvene dejavnosti in objavili na spletni strani Zbornice – Zveze.

 

3. Kdo je dolžan podati vlogo za podelitev licence

Vlogo za podelitev licence vloži posamezni izvajalec zdravstvene nege, ki je z delodajalcem sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre na podlagi 38. člena ZZDej-K.
Ker je izvajalec že vpisan v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege kot zdravstveni tehnik oziroma tehnik zdravstvene nege, predlog novele pravilnika predvideva, da izvajalec Zbornici – Zvezi posreduje samo vlogo za podelitev licence in izjavo delodajalca, s katerim je sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre o izpolnjevanju pogojev iz 38. člena ZZDej-K.
Ker predlog ZZDej-L in predlog novele Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege še nista sprejeta, kot je že pojasnjeno, Zbornica – Zveza vloge za podelitev licence in izjave delodajalca še ne more objaviti na spletni strani Zbornice – Zveze.
Ministrstvo za zdravje meni, da je strošek plačila upravne takse za podelitev licence in strošek preizkusa strokovne usposobljenosti strošek delodajalca, pri katerem je izvajalec, ki je presegal kompetence, zaposlen. Plačana upravna taksa je prihodek proračuna R Slovenije.

 

4. Preizkus strokovne usposobljenosti

Izvajalci zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K (»t. i. druga skupina) za podelitev licence opravijo preizkus strokovne usposobljenosti pri Zbornici – Zvezi.
Izvajalci imajo čas, da opravijo preizkus usposobljenosti in podelitev licence štiri leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre.
Preizkusi strokovne usposobljenosti se bodo na Zbornici – Zvezi začeli izvajati v letu 2020. Vsebine in obseg preizkusa bodo določeni v novem Pravilniku o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.

 

5. Zbiranje licenčnih točk

Šele po izdaji odločbe o podelitvi licence na podlagi 38. člena ZZDej-K se izvajalcem strokovna izpopolnjevanja vrednotijo z licenčnimi točkami in se jim priznavajo obvezne vsebine za podaljšanje licenčnega obdobja.
Izobraževanja, ki se jih je izvajalec zdravstvene nege udeležil pred izdajo odločbe o podelitvi licence, se ne morejo vrednotiti z licenčnimi točkami in se ne upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za podaljšanje licence.

 

Monika Ažman,
predsednica Zbornice – Zveze