Pobuda Zbornice – Zveze za zagotovitev dodatka za delo v rizičnih razmerah za pomočnice direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenih zavodih in namestnice direktorja za zdravstveno nego in oskrbo v socialno varstvenih zavodih

Pobuda Zbornice – Zveze za zagotovitev dodatka za delo v rizičnih razmerah za pomočnice direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenih zavodih in namestnice direktorja za zdravstveno nego in oskrbo v socialno varstvenih zavodih

Zbornica – Zveza je na pristojne sindikalne organizacije na področju zdravstva in socialnega varstva naslovila pobudo o pravici do dodatka za delo v rizičnih razmerah za pomočnice direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenih zavodih in namestnice direktorja za zdravstveno nego in oskrbo v socialno varstvenih zavodih, ki so v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 vključene v vodenje, organizacijo in izvajanje ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni covid-19, na podlagi četrtega odstavka 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) pa niso upravičene do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve.

Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze