Odziv Zbornice – Zveze na izjavo Koordinacije zdravniških organizacij

Odziv Zbornice – Zveze na izjavo Koordinacije zdravniških organizacij

Trditve Koordinacije zdravniških organizacij, da dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege uničuje poklic srednje medicinske sestre, da povzroča kaos in onemogoča organizacijo dela, kakršna je bila pred sprejetjem tega dokumenta, so zavajajoče in polne neresnic, obenem pa grobo posegajo v avtonomijo stroke zdravstvene nege. Dokument je pripravljen skladno s tem, kaj se izvajalci zdravstvene nege zadnjih 15 let učijo na posamezni stopnji izobraževanja, upošteva direktivi EU 2005/36/ES in 2013/55/EU o regulaciji poklica medicinske sestre, ki urejata tudi poklic zdravnika, zobozdravnika in babice. Nadalje dokument upošteva aktualne potrebe pacientov, je primerljiv z mednarodnimi smernicami razvoja ravni kompetenc v zdravstveni negi, ki so jih pripravila evropska in svetovna združenja ter sledi usmeritvam Svetovne zdravstvene organizacije za področje zdravstvene nege.

Zakon o zdravstveni dejavnosti nalaga zdravstvenim delavcem, da opravljajo delo v okviru svojih kompetenc in delokrogov, za morebitno preseganje kompetenc pa zaposleni nosijo tako strokovno kot odškodninsko in kazensko odgovornost. Zdravstveni delavci so namreč že bili kazensko odgovorni in obsojeni za kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja ravno zaradi »samovoljnega« preseganja kompetenc. Tudi zato ne smemo dovoliti, da zaposleni presegajo kompetence, saj gre za njihovo pravno varnost.

Populistične navedbe, da srednja medicinska sestra od 17. avgusta 2019 naprej ne sme več izvajati posameznih aktivnosti, so neresnična, saj teh aktivnosti ne bi smela opravljati že vse od leta 1981, ko se je spremenil izobraževalni sistem, ki jih za te aktivnosti ni več usposabljal. Preseganje kompetenc in njihovo nerazumevanje na strani zdravniškega ceha jasno kaže primer* kompetence izpiranja ušes, ki jih v nekaterih javnih zavodih po naročilu zdravnika samostojno izvajajo celo tehniki zdravstvene nege, kljub temu, da je to izključno kompetenca zdravnika.

Zbornica – Zveza že 15 let opozarja na pomanjkanje vseh profilov v zdravstveni negi in se zavzema za povečanje števila vseh profilov od bolničarja negovalca, tehnikov zdravstvene nege/srednjih medicinskih sester do diplomiranih medicinskih sester s ciljem zagotavljanja za pacienta strokovne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave. Najmanj nenavadno je, da imamo danes zaposlene posameznike z na primer štiriletno delovno dobo, ki imajo srednješolsko izobrazbo in samostojno opravljajo dela diplomiranih medicinskih sester.

Prepričani smo, da že ob upoštevanju navodil in smernic zdravstvene nege, ki so določene v dokumentu poklicnih kompetenc in aktivnosti iz leta 2008 in so del kolektivne pogodbe za zdravstveno nego, do organizacijskih problemov, ki se pojavljajo v posameznih zdravstvenih zavodih, ne bi prišlo. Organizacijske težave v posameznih zavodih so posledica dolgoletnega neustreznega kadrovanja, neupoštevanja smernic in kompetenc stroke zdravstvene nege in ne implementiranega dokumenta. Ta jasno razkriva anomalije zdravstvenega sistema, ki jih je treba rešiti. Še več – razkriva neupoštevanje zakonodaje o delokrogih in pristojnostih zdravstvenih delavcev ter dokazuje, da so se dosedanji ministri za zdravje ukvarjali zgolj z eno poklicno skupino, pozabili pa, da zdravstvene storitve izvajajo zdravstveni delavci različnih poklicnih skupin, ki se srečujejo z vedno bolj zahtevno zdravstveno obravnavo, večjimi pričakovanji pacientov in povečanjem obsega storitev.

Rešitev zagotovo ni odprava dokumenta, ki na osnovi znanja, ki ga posamezni profili danes pridobijo v izobraževalnem procesu, jasno in na mednarodno primerljivi ravni ureja razmejitev del izvajalcev zdravstvene nege. Zbornica – Zveza že sedaj in bo tudi v prihodnosti pri reševanju problemov tvorno sodelovala.

Sprašujemo se, ali so aktivnosti sindikata Fides, ki grobo posega v drugo avtonomno stroko, res skrb za stroko zdravstvene nege, za srednje medicinske sestre ali gre le za ohranitev razpolaganja z vrečo denarja, s katero so do sedaj finančno in pravno varstvo zagotavljali le svoji poklicni skupini. Ali gre samo za poizkus odstranitve ministra, ki se zaveda, da zdravstvene storitve izvajajo različne zdravstvene stroke in v središče postavlja pacienta in ne posameznih interesov?

*Razvidno iz strokovnih nadzorov regulatorja zdravstvene nege