Obvestilo organizatorjem stalnih strokovnih izpolnjevanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Obvestilo organizatorjem stalnih strokovnih izpolnjevanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Navodilo za oceno ustreznosti programa stalnega strokovnega izpopolnjevanja in določitev licenčnih točk za izvajalce zdravstvene ali babiške nege, ki za samostojno delo potrebujejo licenco (v nadaljnjem besedilu: navodilo), ki na podlagi določil Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstven ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20) določa:

 • podrobnejša merila za vrednotenje programov stalnih strokovnih izpopolnjevanj,
 • pogoje za priznavanje obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja (zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, temeljni postopki oživljanja, kakovost in varnost v zdravstvu),
 • pogoje za organiziranje in priznavanje strokovnega izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo,
 • vsebino vloge organizatorja in izvajalca za vrednotenje multimedijskih programov za učenje na daljavo.

Navodilo v poglavju V, ki določa pogoje za izvedbo obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja, med drugim določa:

 • spremenjene pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji obveznih vsebin,
 • pisni preizkus znanja iz obveznih vsebin, če se obvezna vsebina izvede s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, omenjeno določilo pa se v skladu s prehodnimi določili navodil začne uporabljati od 1. 3. 2021 (za obvezno vsebino temeljni postopki oživljanja še vedno velja, da je mogoče s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo izvesti samo teoretični del izobraževanja, najmanj 50-odstotni delež (3 ure) pa mora biti namenjen praktičnim delavnicam v skupinah)
 • prenovljene vsebine, ki se predavajo pri obveznih vsebinah stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
 • obvezna vsebina zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika se dopolnjuje z vsebino o delovanju zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti) in preprečevanje in obravnava nasilja na delovnem mestu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (protokoli obravnave nasilnih in drugih dejanj);

Navodilo v poglavju VII na novo opredeljuje merila za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, v poglavju VIII pa pogoje za organiziranje izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo in vlogo organizatorja in izvajalca za vrednotenje izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo.

Pri vrednotenju izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo in določitvi licenčnih točk se upoštevajo naslednja merila: – izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih

 • izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo; 1 ura = 1 licenčna točka (pasivna točka udeležba),
 • izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo s preverjanjem znanja; 1 dodatna licenčna točka (pasivna udeležba),
 • izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljav; 4 licenčne točke (aktivna točke udeležba).

Za vrednotenje obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz prvega odstavka 19. člena pravilnika, ki se izvedejo kot izpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo s preverjanjem znanja, se uporabljajo določila prve alineje prejšnjega odstavka.

Organizator za izvedbo izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo mora med drugim:

 • z ustreznimi tehničnimi sredstvi zagotavljati sledljivost prisotnosti udeležencev izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo;
 • zagotoviti, da se je preverjanje znanj izvedlo iz vsebin izobraževanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, če je preverjanje znanja potekalo;
 • hraniti dokumentacijo o izvedbi izpopolnjevanja in prisotnih udeležencih;
 • hraniti dokumentacijo o testnih vprašanjih in rezultatih preverjanja znanja za udeležence, če je preverjanje znanja potekalo.

Pisni preizkus preverjanja znanj je obvezen samo pri obveznih vsebinah, ki se izvedejo s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo. Pri strokovnih vsebinah, izvedenih s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo, se organizator sam odloči o preverjanju znanja.

Priznavanje posamezne obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz prvega odstavka 19. člena pravilnika ni mogoče, če izobraževanje obsega samo posamezne dele zahtevanih vsebin obvezne vsebine.

Za priznavanje izobraževanja s področja zakonodaje s področja zdravstva in poklicne etike za obvezno vsebino zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika mora izobraževanje obsegati vse vsebine, ki so določene v točki a poglavja v navodil, poleg tega pa morajo biti vsebine s področja zakonodaje s področja zdravstva in vsebine s področja poklicne etike zastopane v enakem časovnem obsegu (najmanj tri ure za vsebine zakonodaja s področja zdravstva in najmanj tri ure za vsebine s področja poklicne etike na izvedenem posameznem strokovnem izobraževanju).