Obvestilo o spremembi 38. člena ZZDej-K

Obvestilo o spremembi 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) in o vodenju upravnih postopkov podeljevanja licenc za strokovno področje

Obveščamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije 29. 12. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, ZIUPOPDVE) oziroma t. i. PKP 7, ta v 17. členu spreminja določila 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K), ki izvajalcem zdravstvene nege priznava usposobljenost za izvajanje poklicnih kompetenc diplomirane medicinske sestre.

Zbornica – Zveza ni sodelovala pri pripravi predloga PKP 7, v postopku obravnave in sprejemanja predloga zakona v Državnem svetu R Slovenije in v Državnem zboru R Slovenije pa smo opozorili na normativno in strokovno pomanjkljivost 17. člena PKP 7 ter njegovo neusklajenost z določili 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej) o podeljevanju licenc za strokovno področje izvajalcem zdravstvene nege, ki izpolnjujejo pogoje iz 38. člena ZZDej-K.

Zaradi protislovnosti določil 64. člena ZZDej in 38. člena ZZDej-K ter nejasnostih o licenci, ki se podeljuje, ter neusklajenosti novega Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, kot nosilec javnega pooblastila v tem trenutku ne moremo voditi upravnih postopkov in izdajati odločb o podelitvi licence izvajalcem zdravstvene nege, ki izpolnjuje pogoje za priznavanje kompetenc diplomirane medicinske sestre na podlagi 38. člena ZZDej-K.

Vsi obrazci za podelitev licence za strokovno področje, ki so bili objavljeni na spletni strani Zbornice – Zveze še pred sprejetjem PKP 7, bodo kljub spremembi predpisa na spletni strani ostali objavljeni, saj želimo vsem izvajalcem zdravstvene nege omogočiti, da pravočasno oddajo vlogo za podelitev licence, po uskladitvi oziroma spremembi ZZDej in pravilnika pa bomo izvajalce, ki so vlogo oddali, pozvali k morebitni dopolnitvi, če bo tako določal spremenjeni predpis.

Ministrstvo za zdravje smo že obvestili o neskladnosti posameznih določil zakona in zaprosili za nujni sestanek. Upravičeno pričakujemo, da bodo neskladnosti v najkrajšem času odpravljene ter da bo s podeljevanjem licenc na podlagi 38. člena ZZDej-K mogoče nadaljevati, saj podelitev licence izvajalci zdravstvene nege že dolgo pričakujete.

Čeprav pri pripravi in sprejemu neusklajenih določil PKP 7 nismo sodelovali ter smo na pomanjkljivosti PKP 7 opozarjali vse pomembne deležnike, se za nastalo situacijo opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

Monika Ažman,
predsednica Zbornice – Zveze