Obvestilo o pogojih za ponovni vpis v register in podelitev licence

Obvestilo Zbornice – Zveze o postopkih ponovnega vpisa v register oziroma podelitvi licence

Spoštovani,

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) je seznanjena s prizadevanji izvajalcev zdravstvene dejavnosti, da se v izvajanje ukrepov obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 vključijo tudi upokojene medicinske sestre oziroma medicinske sestre, ki so zaradi različnih razlogov zaposlitev poiskale v drugih dejavnostih.

Obveščamo vas, da bomo vse vloge izvajalcev zdravstvene in babiške nege, ki so se zaradi upokojitve oziroma menjave zaposlitve odločili za izbris iz registra in nimajo več veljavne licence, njihovo vključevanje v delo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti pa je v času epidemije nujno potrebno, prednostno obravnavali ob upoštevanju določil Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20) o pogojih za ponovni vpis v register in podelitev licence.

Omenjeni izvajalci vložijo vlogo za vpis v register in podelitev licence na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze in predložijo potrdilo o plačani upravni taksi. Izvajalcem, ki so že bili vpisani v register oziroma jim je bila podeljena licenca, ni treba ponovno predložiti dokazil o izobrazbi oziroma opravljenem strokovnem izpitu, saj z omenjenimi dokazili Zbornica – Zveza že razpolaga. Izvajalce prosimo, da na vlogi navedejo, da so že bili vpisani v register oziroma jim je že bila podeljena licenca.

Za prednostno obravnavo vloge za vpis v register oziroma podelitev licence prosimo, da izvajalec zdravstvene oziroma babiške nege predloži prošnjo delodajalca za prednostno obravnavo, oziroma da delodajalec po elektronski pošti register.licenca@zbornica-zveza.si obvesti Zbornico – Zvezo o prednostni obravnavi.

Zbornica – Zveza si bo še naprej prizadevala za hitro reševanje vlog za vpis v register oziroma podelitev licence z namenom zaposlovanja izvajalcev zdravstvene in babiške nege v kliničnih okoljih, kjer se srečujete z izrednimi razmerami širjenja bolezni covid-19.

S pozdravi
Monika Ažman,
predsednica Zbornica − Zveza