Letos obeležujemo 270 let izobraževanja babic na Slovenskem

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Letos obeležujemo 270 let izobraževanja babic na Slovenskem

5. maja praznujemo mednarodni dan babic

Ljubljana, 4. maj 2023 – Letošnji mednarodni dan babic, ki ga obeležujemo 5. maja, poteka pod sloganom Skupaj – z dokazi v sedanjost, s katerim babice opozarjajo na svoj doprinos družbi, družini, ženskam, materam in otrokom. Babištvo sega daleč v zgodovino, kar dokazuje tudi vpis babištva v Register nesnovne kulturne dediščine decembra 2021. Poklic babice in njihovo poslanstvo izvajalkam in izvajalcem babiške nege nalaga veliko odgovornosti, poudarjajo v Zbornici – Zvezi in opozarjajo na pomembnost obstoja babic v zdravstvenem varstvu žensk. V letošnjem letu obeležujemo 270 let izobraževanja babic na Slovenskem, še sporočajo iz Zbornice – Zveze.

»Babice imajo v celotnem življenju žensk zelo pomembno vlogo, zato je treba zagotoviti sredstva in podporo za razvoj babištva. Okrepiti je treba izobraževanje na področju babištva ter dati babicam močnejši glas v zdravstveni politiki. Zaradi pomena celovite babiške obravnave v življenju sleherne ženske je treba babice vključiti v načrtovanje in odločanje v zdravstvenem sistemu,« izpostavlja Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

270 let izobraževanja babic na Slovenskem
Pot izobraževanja babic se je na pobudo avstrijske cesarice Marije Terezije začela leta 1753 z ustanovitvijo Babiške šole v Ljubljani. Marija Terezija se je dobro zavedala pomembnosti dobro strokovno usposobljene babice in je naredila velik korak k pridobivanju strokovnega znanja in profesionalizaciji poklica babice. Za očeta slovenskega porodničarstva se šteje magister Anton Makovec, ki se je podpisal pod prvi porodniški učbenik v slovenskem jeziku, napisal pa je tudi učbenik z naslovom Všegarske bukve za babice na deželi.

Poklic babice izhaja iz zgodovine, ko je ženska ženski nudila podporo v času nosečnosti, med porodom in po njem. Druga drugi so bile v veliko oporo, pa čeprav niso bile strokovno usposobljene. Vaške babice so delovale po načelu »več izkušenj več znanja«, na podlagi česar so bile tudi izvoljene za babico. Porod in s tem rojstvo otroka je v družbi predstavljal enega izmed najpomembnejših dogodkov v življenju in tako je še danes. Pa vendar se je izkazalo, da je za dobro obporodno skrb in spremljanje poroda potrebna dobro strokovno usposobljena babica, saj varuje dvoje ali troje življenj. To je bilo pomembno tudi z vidika prepoznavanja nepravilnosti.

»Nujen pogoj za opravljanje samostojnega poklica babice je njena dobra strokovna usposobljenost – tako nekoč kot danes. Od začetka izobraževanja babic pa vse do danes je samo izobraževanje prestalo kar nekaj vzponov in padcev. Ob šolski reformi leta 1981 je prišlo do ukinitve izobraževanja babic, kar ima v delovanju sistema posledice še danes. Potrebnih je bilo kar 15 let, da se je izobraževanje za babice na visokošolski ravni zopet vzpostavilo,« poudarja Saša Matko, predsednica Sekcije medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi. »A babice smo prenesle vse reforme, padce in vzpone ter s svojim delom in predanostjo dokazujemo svoj pomen v zdravstvenem sistemu. Ženske se zavedajo naše pomembnosti, ko gre za njihove družine, za izbiro načina poroda in porodnišnice.«

Kljub številnim informacijam na spletnih portalih in v skupinah na družabnih omrežjih so babice tista poklicna skupina, ki ženskam nudi prave, verodostojne informacije o nosečnosti, porodu in obporodni skrbi, poudarja Saša Matko in dodaja: »Babice smo zaupnice žensk, njihove zaščitnice in poleg partnerja njihova največja podpora

Babištvo in delovanje babic se je v določenih obdobjih res nekoliko spremenilo, vendar bolj s tehničnega vidika. Nekdaj je imela babica na voljo le nekaj pripomočkov, med njimi t. i. pinardovo slušalko, centimetrski meter in medenično šestilo, babiška torba pa je bila pravzaprav porodna soba v malem. Danes so porodne sobe veliko bolj razkošne, na voljo je veliko različnih pripomočkov, pinardovo slušalko je zamenjal aparat CTG za spremljanje plodovih srčnih utripov in popadkov. Porodne prostore se želi približati domačnosti ter dobremu počutju porodnice in spremljevalca/partnerja, kar pozitivno vpliva na njuno počutje in s tem tudi na potek poroda. Babice so pomembne ne samo za ženske v času nosečnosti in poroda, ampak že v času načrtovanja družine, pri skrbi za mladostnike, pomembni so njihovo vzgojno-izobraževalno delo, poporodna skrb in skrb za celotno družino. Le na ta način je mogoče vplivati tudi na zdrav razvoj družbe, ki je temelj človeškega obstoja.

Zbornica – Zveza vsem babicam in babičarjem čestita ob mednarodnem dnevu babic in se jim zahvaljuje za pomembno vlogo in podporo ženskam, ki jim jo nudijo na vseh ravneh zdravstvenega varstva.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si