Javni poziv članicam in članom Zbornice – Zveze za vložitev kandidatur za člana državnega sveta, predstavnika negospodarske dejavnosti za področje zdravstva

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica – Zveza) na podlagi 11. člena Pravilnika o izvedbi volitev predstavnikov Zbornice – Zveze za člane volilnega telesa poklicnih organizacij zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter določitvi kandidata za člana državnega sveta (v nadaljnjem besedilu pravilnik)

objavlja

JAVNI POZIV

članicam in članom Zbornice – Zveze za vložitev kandidatur za člana državnega sveta, predstavnika negospodarske dejavnosti za področje zdravstva

Kandidat/ka Zbornice – Zveze za člana državnega sveta, predstavnika negospodarske dejavnosti za področje zdravstva (v nadaljnjem besedilu kandidat), mora na podlagi 12. člena pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:

 • pridobljena poklicna kvalifikacija izvajalca zdravstvene oziroma babiške nege v skladu z določili pravilnika, ki ureja register in licence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege,
 • opravljanje poklicne dejavnosti oziroma delovno razmerje v dejavnosti zdravstvene oziroma babiške nege v Republiki Sloveniji.

Kandidatura mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime in priimek kandidata
 • rojstni datum
 • naslov prebivališča
 • naslov elektronske pošte in telefonski kontakt
 • podatek o članstvu v Zbornici – Zvezi.

Kandidat za člana državnega sveta k prijavi (kandidaturi) na javni poziv predloži:

 • življenjepis z navedbo poklicne kvalifikacije in navedbo poklicnih ter strokovnih aktivnostih
 • dokazilo delodajalca o opravljanju poklicne dejavnosti oziroma delovnem razmerju v dejavnosti zdravstvene oziroma babiške nege v Republiki Sloveniji
 • program dela za člana državnega sveta
 • lastnoročno podpisano soglasje kandidata, ki je nepreklicno.

Instrukcijski obrazec soglasja kandidata je objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze, v priponki spodaj.

Volilna komisija bo izpolnjevanje pogoja poklicne kvalifikacije preverila na podlagi javno dostopnih podatkov o vpisu v register oziroma veljavni licenci, pogoj članstva pa iz podatkov o registru članov.

Svojo kandidaturo posredujte ali osebno oddajte do srede, 5. oktobra 2022, najkasneje do 12. ure na naslov Zbornice – Zveze, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana z oznako »Volilna komisija Zbornice – Zveze. Kandidatura za člana državnega sveta«. Upoštevane bodo samo kandidature, ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispele do navedenega roka. Kandidatura, ki bo oddana po priporočeni pošti pred navedenim rokom, na Zbornico – Zvezo pa bo prispela po roku, se ne bo štela za pravočasno in jo bo volilna komisija zavrnila.

Seja volilnega telesa Zbornice – Zveze, ki voli kandidata Zbornice – Zveze za člana državnega sveta in potrjuje kandidatno listo elektorjev Zbornice – Zveze, bo potekala predvidoma v torek, 18. oktobra 2022.

Kandidatom za člana državnega sveta bo na seji volilnega telesa Zbornice – Zveze omogočena predstavitev. Zbornica – Zveza oziroma volilna komisija bo kandidatom pozive oziroma obvestila posredovala na naslov elektronske pošte, ki je navedena na kandidaturi.

Splošne volitve članov državnega sveta, predstavnikov negospodarske dejavnosti in s tem predstavnika za področje zdravstva, bodo potekale v četrtek, 24. novembra 2022.

V razpisu uporabljena moška oblika je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov.

V Ljubljani, 20. 9. 2022

Zbornica – Zveza