Izplačilo solidarnostne pomoči

Solidarnostna pomoč

Zbornica – Zveza je prejela več vprašanj o izplačilu solidarnostne pomoči. Pojasnjujemo, da v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi pripada zaposlenemu solidarnostna pomoč tudi v primeru elementarne (naravne) nesreče.

Zadnja alineja prvega odstavka 116. člena Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. l. RS, št.60/98 in nasl.; KPZZN)  določa, da zaposlenemu pripada solidarnostna pomoč tudi v primeru »požara in elementarne nesreče, ki prizadene zaposlenega«.

V skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št.51/2016 – UPB in nasl.; ZVNDN) se za naravno nesrečo šteje tudi množični pojav nalezljive človeške bolezni, v konkretnem primeru je to epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila z odredbo ministra za zdravje (Ur. l. RS, št.19/20) razglašena na območju Republike Slovenije od 12. 3. 2020 od 18.ure dalje.

V skladu s kolektivno pogodbo velja, da zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči na delodajalca naslovi vsak posamezni javni uslužbenec sam. Zahtevo za višjo solidarnostno pomoč pa na predlog člana vloži sindikat.

Zbornica – Zveza