Izobraževanje za specialno znanje s področja okužb, povezanih z zdravstvom, v socialnovarstvenih zavodih

Izobraževanje za specialno znanje s področja okužb, povezanih z zdravstvom, v socialnovarstvenih zavodih

2021 je Zbornica – Zveza začela izobraževanja za pridobitev specialnega znanja s področja okužb, povezanih z zdravstvom, v socialnovarstvenih zavodih. V treh razpisanih terminih je specialno znanje pridobilo 79 diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov oziroma diplomiranih sanitarnih inženirjev večinoma iz socialnovarstvenih zavodov.
Usposabljanje bomo znova organizirali jeseni 2022, vključi pa se lahko do 25 udeležencev. Če bo udeležencev preveč, bomo upoštevali vrstni red prijav.

Osnovne informacije o usposabljanju
Namen izobraževanja za pridobitev specialnega znanja s področja okužb, povezanih z zdravstvom, je dodatno usposabljanje diplomiranih medicinskih sester, diplomirani sanitarnih inženirjev in domskih zdravnikov v socialnovarstvenih zavodih, varstvenih in delovnih centrih, centrih za usposabljanje in varstvo, da v zavodu učinkovito spremljajo, obvladujejo, preprečujejo z zdravstvom povezane okužbe in preventivno delujejo.

Cilji:

  • Razumevanje osnovnih konceptov pri obvladovanju okužb, povezanih z zdravstvom (okužbe, povzročitelji in organizacija obvladovanja).
  • Priprava, izvajanje, spremljanje in nadzorovanje programa preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom, vključno z nadzorom nad izobraževanjem zaposlenih.
  • Prepoznavanje tveganj, spremljanje kazalnikov kakovosti, razlaga epidemioloških podatkov, osnovne statistične metode, ki se uporabljajo pri nadzoru okužb.
  • Opredeliti vlogo zdravnikov, medicinskih sester in odgovornih članov tima in se seznaniti z zakonodajo, pravili in predpisi.
  • Posodobiti znanje o higieni rok, izolacijskih ukrepih, osebni varovalni opremi.
  • Razumevanje ključnih vprašanj čiščenja, razkuževanja, ravnanja z odpadki in sterilizacije.

Udeleženci:

  • Diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, ki delajo na področju socialnovarstvenih zavodov, CUDV, VDC.
  • Zdravniki, ki zagotavljajo oskrbo v SVZ, CUDV, VDC.
  • Diplomirani sanitarni inženirji, ki delajo v SVZ, CUDV, VDC.

Trajanje: skupaj najmanj 150 ur (1 ura = 45 minut).
150-urno izobraževanje je v izobraževalnem sistemu ovrednoteno s 4 kreditnimi točkami, kar pomeni priznanje enega izbirnega predmeta v podiplomskem študijskem programu.

Terminski načrt izobraževanja
Predavanja in delavnice bodo vsak drugi teden od srede do petka od 8. do 16. ure:
1. teden 28.–30. 9. 2022,
2. teden 12.–14. 10. 2022,
3. teden 26.–28. 10. 2022,
4. teden 9.–11. 11. 2022,
5. teden 30. 11. do 2. 12. 2022.

Oblike izobraževanja:
Predavanja, delavnice, seminarska naloga, zaključni izpit. Predavanja bodo potekala po hibridnem modelu, prilagojeno epidemiološkim razmeram (na lokaciji Zbornice – Zveze ali drugi primerni lokaciji in on-line).

Lokacija izobraževanja: spletno okolje MS TEAM, v prostorih Zbornice – Zveze

NUJNO

Prijava: Prijave pošljite po elektronski pošti koordinatorici usposabljanja za pridobitev specialnega znanja Dragi Štromajer, Zbornica – Zveza, na e-naslov: pooblastila.sodelavec@zbornica-zveza.si

Cena na udeleženca: 1.200 evrov z DDV.

Programski odbor:
– Slavko Bolčević, mag. jav. upr., dipl. zn / slavkobolcevic@gmail.com, Varstveno delovni center Tončke
– Ivanka Limonšek, dipl. m. s. / ivanka.limonsek@zavod-dornava.si, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
– asist. Tatjana Mrvič, dr. med., tatjana.mrvic@kclj.si, UKCL Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
– Marjetka Smolinger Galun, dipl. m. s. / marjetka.smolinger@gmail.com, Dom pod Gorco Maribor
– Draga Štromajer, dipl. m. s./ pooblastila.sodelavec@zbornica-zveza.si, Zbornica – Zveza,
– Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. menedž./ mojca.tomazic@kclj.si, UKC Ljubljana, upravljanje in vodenje

Organizacijski odbor:
– Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze; predsednica@zbornica-zveza.si, tel.: 01 544 54 80
– Anita Prelec, izvršna direktorica Zbornice – Zveze; izvrsna.direktorica@zbornica-zveza.si
– Draga Štromajer, Zbornica – Zveza, pooblastila.sodelavec@zbornica-zveza.si, tel.: 040 325 143

Zaključek izobraževanja:
Usposabljanje za pridobitev specialnega znanja s področja okužb, povezanih z zdravstvom, se zaključi s seminarsko nalogo in uspešno opravljenim preizkusom znanja.

Vljudno vabljeni!