Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj – koordinator zdravstvene obravnave

Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj – koordinator zdravstvene obravnave

Splošna bolnišnica Jesenice organizira izobraževanje za pridobitev specialnega znanja – koordinator zdravstvene obravnave

Namen vzpostavitve koordinatorja zdravstvene obravnave je doseči sistem obravnave pacienta, ki ga bo spremljal že pred sprejemom oz. od sprejema v bolnišnico, med celotno bolnišnično obravnavo, do usklajenega načrta odpusta ter skrb za pacienta po odpustu iz bolnišnice.

Namen izobraževalnega programa iz pridobivanja specialnih znanj s področja koordinacije zdravstvene obravnave je usposabljanje dipl. m. s. / dipl. zn. za izvajanje nalog in kompetenc za strokovno in profesionalno delo ter uspešno komuniciranje s pacienti, njihovimi svojci in drugimi poklicnimi skupinami.

Cilji izobraževanja:

  • seznanitev z izhodišči za vzpostavitev koordinatorja zdravstvene obravnave v okviru bolnišnic in ekonomiko v zdravstvu (preko izbranih vsebin predstaviti kakšna so izboljšave, tako na področju pacientove oskrbe kot tudi finančne učinkovitosti, zmanjševanje števila ponovnih hospitalizacij zaradi iste diagnoze v okviru 28 dni ter nadzor in vodenje čakalnih vrst),
  • pridobitev ustreznih strokovnjakov za izvajanje in koordiniranje celostne obravnave pacientov in spremljanje kazalnikov kakovosti pri izvajanju učinkovite koordinacije pri pacientih pred, med in po sprejemu v bolnišnično obravnavo, ki vključuje tudi primarni nivo zdravstvene oskrbe in socialno službo,
  • vidna in aktivna vloga vključevanja v zdravstveno obravnavo pacienta pri načrtovanju njegovega odpusta in oblikovanje učinkovitih odnosov s ključnimi posamezniki pri pacientovem načrtovanju odpusta na oddelkih in podajanje informacij o odpustu,
  • razvoj strokovnega znanja in izkušenj na področju koordiniranja celostne oskrbe pacientov s poudarkom na hitri prepoznavi kritičnih dejavnikov za otežen odpust v domače okolje ali drugo institucijo,
  • prevzem pomembne povezovalne vloge v okviru oskrbe pacientov, ki stremi h kakovostni in varni obravnavi pacientov.

Opis programa

Izobraževanje traja 100 pedagoških ur, od tega je 20 ur teoretičnih vsebin in 80 ur praktičnega usposabljanja v okviru klinične prakse in priprave študije primera. Naziv, ki ga pridobi udeleženec izobraževanja je koordinator zdravstvene oskrbe. Sistemizacija delovnega mesta je opredeljena v Kolektivni pogodbi pod E037013 – diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji VII/1.

Število udeležencev je omejeno na 12.

Praktično izpopolnjevanje bo potekalo na kirurškem oddelku, internem oddelku, oddelku za zdravstveno nego in oddelku za dnevno obravnavo pacientov.

Udeleženci bodo prejeli izročke predavanj.

Stroški izobraževanja znašajo 1.500€ brez DDV na udeleženca.

Pogoji za uspešno opravljeno izobraževanje:

  • prisotnost na predavanjih 80%,
  • prisotnost na praktičnem usposabljanju 100%,
  • pisno preverjanje znanja 60%,
  • študija primera 60%.

Začetek izobraževanja: 13. 10. 2020

Prijave udeležencev sprejemamo do 9. 10. 2020  na e – naslov izobrazevanje.zn@sb-je.si. Vse dodatne informacije boste dobili po najavi oz. na zgornjem e-naslovu.

V. d. pomočnice direktorja za področje ZNO
Mojca Strgar Ravnik

Na izobraževanju za pridobitev specialnih znanj bodo vzpostavljeni vsi ustrezni ukrepi za zaščito zdravja in varnosti vseh udeležencev in sodelujočih po priporočilih NIJZ. Prosimo vas, da tudi vi upoštevate priporočila in tako pripomorete k varovanju svojega zdravja in zdravja drugih.

Program teoretičnega dela izobraževanja za pridobitev specialnih znanj koordinator zdravstvene obravnave – oktober/november 2020