Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj iz paliativne oskrbe za izvajalce zdravstvene in babiške nege


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego in oskrbo

Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj iz paliativne oskrbe za izvajalce zdravstvene in babiške nege

Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego in oskrbo pri Zbornici – Zvezi organizira izobraževanje za pridobitev specialnih znanj iz paliativne oskrbe za izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Namen strukturiranega izobraževalnega programa za izvajalce zdravstvene in babiške nege iz specialnih znanj v paliativni oskrbi je usposobiti izvajalce zdravstvene in babiške nege za poglobljeno profesionalno delo na področju paliativne oskrbe. Paliativna oskrba mora biti zagotovljena za vse, ki jo potrebujejo, ne glede na starost, spol, raso, versko prepričanje ali vrsto/stadij neozdravljive bolezni.

Cilji izobraževanja:

 • spoznati usmeritve razvoja, pomen, organizacijo in cilje organizirane paliativne oskrbe;
 • uporabljati paliativni pristop – temeljne sestavine paliativne oskrbe v okolju, kjer so neozdravljivo bolni, družinski člani/bližnji;
 • povečati fizično udobje bolnikov v celotnem procesu njihove bolezni;
 • prepoznati psihološke potrebe bolnikov;
 • prepoznati socialne potrebe bolnikov;
 • prepoznati duhovne potrebe bolnikov;
 • odzivati se na potrebe družinskih oskrbovalcev glede na kratko-, srednje- in dolgoročne cilje oskrbe bolnika;
 • odzivati se na izzive kliničnega in etičnega odločanja v paliativni oskrbi;
 • voditi celovito koordinacijo oskrbe in interdisciplinarno timsko delo v vseh okoljih, kjer se izvaja paliativna oskrba;
 • razviti medosebne in komunikacijske sposobnosti, ustrezne za paliativno oskrbo;
 • spoznati tehnike in mehanizme za preprečevanje in lajšanje stresa ter lastne izgorelosti.

Ciljni udeleženci izobraževanja: diplomirane medicinske sestre / zdravstveniki in diplomirane babice / babičarji, tehniki zdravstvene nege, ki izvajajo zdravstveno in babiško nego na vseh nivojih izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Lokacija, obseg izobraževanja in pogoji za pridobitev priznanja o specialnih znanjih: izobraževanje poteka v prostorih Zbornice – Zveze in učnih bazah; obsega 137 ur, od tega je 21 ur usposabljanja v učnih bazah. Pogoji za pridobitev priznanja o specialnih znanjih v paliativni oskrbi za izvajalce zdravstvene in babiške nege: 80 % prisotnost na predavanjih, 100% prisotnost na kliničnih vajah; pozitivna ocena pri preverjanju znanja in pri pisnem izdelku z ustno predstavitvijo. Sistematizacija delovnega mesta po uspešno opravljenem izobraževanju je opredeljena v Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi.

Čas izobraževanja: izobraževanje bo potekalo ob sobotah: 30.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2023 in 6.1., 20.1., 6.4., 13.4. in 20.4.2024; od 8h do 17h. Pridržujemo si pravico do spremembe datumov izobraževanja v primeru potrebe po dogovoru z udeleženci izobraževanja. Praktično usposabljanje bo potekalo v mesecu februarju in marcu 2024 po dogovoru z udeleženci in učnimi bazami.

Program:

 • Splošni vidiki in zgodovinski pregled paliativne oskrbe, evropske usmeritve paliativne oskrbe, smeri razvoja in organiziranosti paliativne oskrbe v Sloveniji, izvajanje paliativne oskrbe na različnih ravneh zdravstvene dejavnosti in opredelitev osnovne in specialistične paliativne oskrbe, koordinacija paliativne oskrbe, timi paliativne oskrbe (osnovni in specialistični), mreža mobilne paliativne oskrbe.
 • Paliativna oskrba na primarni ravni, mobilni timi v paliativni oskrbi.
 • Ocenjevanje, preprečevanje in lajšanje bolečine, simptomov prebavnega trakta, težav z dihanjem, kronično utrujenostjo, nemirom in delirijem, ocenjevanje, preprečevanje in lajšanje psihičnih simptomov.
 • Urgentna stanja v paliativni oskrbi; kompresija hrbtenjače, sindrom zgornje vene kave, hiperkalcemija.
 • Maligna rana – zdravstvena nega in oskrba.
 • Aromaterapija – uporabnost aromaterapije – tudi v zdravstveni negi.
 • Celostna paliativna oskrba umirajočega v zadnjih 48-ih urah, zagotavljanje zasebnosti in prisotnost ob umirajočem bolniku, komunikacija z umirajočim bolnikom in njegovimi svojci, opora svojcem in bližnjim ob umirajočem bolniku, proces umiranja, oskrba umrlega, posebnosti obravnave umrlega pri posameznih kulturah in verah, poznavanje in posredovanje informacij svojcem/bližnjim o potrebnih postopkih.
 • Komunikacija v paliativni oskrbi, komunikacija v interdisciplinarnem paliativnem timu, komunikacija z bolnikom in bolnikovimi svojci, družinski sestanek, koordinacija odpusta.
 • Kakovost življenja – dejavniki, ki vplivajo na kakovost življenja, holistična oskrba, veščine medicinskih sester pri oceni stanja, koncept celostne bolečine, timski pristop k potrebam bolnika in svojcev/bližnjih.
 • Psihološka podpora bolnikom in svojcem v paliativni oskrbi, načrtovanje oskrbe ob koncu življenja in aktualne smrti, medosebni odnosi, čustvovanje, kognitivno funkcioniranje, zmožnost obvladovanja stresnih situacij, ocena socialnega stanja.
 • Duhovna oskrba; ocenjevanje duhovnosti, dimenzije duhovnosti, intervencije duhovne oskrbe, smisel bolezni.
 • Etične dileme ob koncu življenja; vrednote, ki se nanašajo na življenje, umiranje in smrt, etična načela, etične dileme.
 • Zakonodaja v paliativni oskrbi.
 • Žalovanje; soočanje in odzivanje ljudi na izgube, teorije in sociološki modeli žalovanja, sistem individualne in skupinske podpore v času žalovanja.
 • Osebje v skrbi zase, prepoznavanje, preprečevanje in lajšanje stresa pri osebju v paliativni oskrbi, strokovna podpora in mehanizmi za soočanje s stresom.
 • Vloga družine pri podpori neozdravljivo bolnih, potrebe skrbnikov, osnove dobre prakse: pomen, vloga in organizacija patronažnega varstva in dolgotrajne oskrbe pri podpori neozdravljivo bolnih in njihovih bližnjih, paliativna oskrba na primarni ravni zdravstvenega varstva.
 • Značilnosti pediatrične paliativne oskrbe; stanje v svetu in pri nas, psihološki vidiki paliativne oskrbe, vloga zdravstvene nege v pediatrični paliativni oskrbi, žalovanje otrok.
 • Klinično usposabljanje iz paliativne zdravstvene nege in oskrbe v kliničnem okolju, hospicu, domu starejših občanov, na domu.

Število udeležencev: do 25 udeležencev v skupini, minimalno 20 udeležencev v skupini.
Cena: 1100 EUR z vključenim DDV; v ceno je vključena izvedba predavanj, usposabljanje v učnih bazah, pisno gradivo ter potrdilo o opravljenih specialnih znanjih.
Prijave sprejemamo do 4. septembra 2023 oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest na e-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Dodatne informacije na e-naslovu: judita.slak@klinika-golnik.si

Judita Slak                                                                                                                                                      Monika Ažman
Predsednica stalne delovne skupine                                                                                                              Predsednica Zbornice – Zveze
za paliativno ZNO