Izjava ob svetovnem dnevu človekovih pravic 2020

Izjava ob svetovnem dnevu človekovih pravic 2020

Podpora prizadevanjem študentk in študentov slovenskih fakultet po prenehanju spolnega nadlegovanja na njihovih fakultetah

V Delovni skupini za nenasilje v zdravstveni in babiški negi, ki že dvajset let deluje pri Zbornici – Zvezi, želimo ob svetovnem dnevu človekovih pravic 10. decembru javno podpreti prizadevanja študentk in študentov, ki opozarjajo na pojav spolnega nadlegovanja na svojih fakultetah.

Prav medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki smo kot prva poklicna skupina v državi in med redkimi v svetu že pred dvajsetimi leti (1999-2000) izvedli prvo nacionalno raziskavo o pojavnosti vseh vrst nasilja (tudi spolnega) na naših delovnih mestih in s tem prebili zid molka ter opozorili, tudi v javnosti, na to, takrat še popolnoma prikrito, tabu temo v naši družbi. Spolno nadlegovanje je napad na dostojanstvo posameznice ali posameznika, ki lahko povzroča velike osebne stiske ter strah, sram, nemoč, krivdo, brezizhodnost pri žrtvi, še posebno, če (delovno, organizacijsko, fakultetno) okolje nadlegovanje zanika, minimalizira, omalovažuje ali ga celo podpira. Gre za nasilje, ki je v vseh oblikah spolnega nadlegovanja v naši družbi prepovedano, če pa ga povzroča nadrejena oziroma položajno močnejša oseba, pa gre za zlorabo moči, ki je nedopustna in kazniva.

Zato v delovni skupini za nenasilje podpiramo študentke, ki v zadnjem času opozarjajo na pojav spolnega nadlegovanja na svojih fakultetah, se organizirajo in na ta nedopustni pojav opozarjajo tudi v medijih. Upamo, da so se vodstva fakultet na izjave študentk že odzvala in ustrezno ukrepala, v skladu z zakonodajo in internimi akti fakultet oziroma univerz. Pri tem želimo opozoriti, da je vloga vodstev v organizacijah pri preprečevanju spolnega nadlegovanja in drugih oblik nasilja ali kršenja temeljnih človekovih pravic ključna in da odgovornost vodstev za učinkovito ukrepanje ter zaščito žrtev nasilja določa tudi zakonodaja.

V položaju študentk vidimo vzporednico z našo poklicno skupino, saj smo tako študentke kot medicinske sestre družbena skupina z malo položajne in družbene moči. Vpetost v hierarhične odnose, neenaka porazdelitev moči med spoloma v institucijah ter družbi ter še vedno močno prisotne kulturne norme, ki nasilje (predvsem nad ženskami) minimalizirajo ter dopuščajo, so dejavniki, ki nedvoumno vplivajo na to, da smo kot pripadnice ranljivih družbenih skupin deležne več nasilja – tako medosebnega kot sistemskega.

Pred 20 leti smo si upale na ta pojav opozarjati v zdravstveni in babiški negi in dosegle, da se je odnos sodelavcev, vodstev in širše javnosti do nas precej izboljšal in da se je pričela uveljavljati manjša strpnost do spolnega in drugih oblik nasilja na delovnem mestu. To je med drugim potrdila tudi ponovljena raziskava o pojavnosti nasilja v zdravstveni in babiški negi leta 2011. Glede na svetovno razsežnost in vpliv gibanja »#me too« oziroma »#jaz tudi« trdno verjamemo, da spreminjajoča kultura in vse manjša strpnost do nasilja vodijo k večji zaščiti študentk in študentov pred spolnim in drugimi oblikami nasilja.

Zato študentke in študente javno podpiramo in spodbujamo, da odkrito spregovorijo in izrazijo svoje nestrinjanje s spolnim in drugimi oblikami nadlegovanja, da izrazijo svoje zahteve po spoštovanju človekovih pravic ter pravico do študija in življenja brez nasilja. Prav tako jih podpiramo pri zavzemanju za dostojanstvo in da lahko legitimno izrazijo svoje stiske, čustva in stališča ter da imajo pravico reči NE!. In NE je vedno zgolj in samo NE.

Z NE! je potrebno vztrajati in zahtevati, da odgovorni ukrepajo, saj se bo nasilje/nadlegovanje sicer nadaljevalo in stopnjevalo. Gre za boj za uveljavitev načela ničelne tolerance do vseh vrst nasilja, ne glede na to, v kakšnem okolju živimo in/ali delujemo.

Za pomoč in podporo vsem, ki imajo izkušnjo nasilja, posredujemo priporočila, ki smo jih v delovni skupini pripravili za preprečevanje različnih vrst nasilja v partnerskih in družinskih odnosih ter v delovnih okoljih. Dosegljiva so na https://www.zbornica-zveza.si/o-zbornici-zvezi/delovne-skupine/delovna-skupina-za-nenasilje-v-zdravstveni-negi/

Skupaj proti nasilju, skupaj zmoremo!

Darinka Klemenc, Dora Lešnik Mugnaioni, Delovna skupina za nenasilje

Predsednica Zbornice – Zveze
Monika Ažman