Register in licence javna pooblastila
Stanje licenčnih točk
PORTAL ČLANOV
PORTAL ORGANIZATORJEV

Pomembne informacije o udejanjanju 38. člena ZZDej-K

Pomembne informacije o udejanjanju 38. člena ZZDej-K

Zbornica – Zveza z namenom celovite obveščenosti in informiranja izvajalcev zdravstvene dejavnosti in izvajalcev zdravstvene nege na tem mestu objavlja vse pomembne informacije Zbornice – Zveze ter pojasnila in mnenja Ministrstva za zdravje in Ministrstva za javno upravo o udejanjanju 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K).

Pojasnila o zakonskem besedilu 38. člena ZZDej-K so objavljena v priponki na koncu besedila z naslovom Izpolnitev 38. člena ZZDej-K.
Vse informacije o udejanjanju 38. člena ZZDej-K bomo na spletni strani Zbornice – Zveze redno posodabljali, zato vas vabimo, da jih spremljate.

 

Posebno obvestilo o objavi vloge za podelitev licence na podlagi 38. člena ZZDej-K

Zbornica – Zveza je pripravila vlogo za podelitev licence izvajalcem zdravstvene nege, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega ostavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K) in obrazec izjave delodajalca o izpolnjevanju pogojev posameznega izvajalca zdravstvene nege iz 38. člena ZZDej-K in ju posredovala Ministrstvu za zdravje v usklajevanje.

Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo 16. 7. 2019 posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej-L), ki podrobneje opredeljuje licenco, ki se podeljuje izvajalcem zdravstvene nege iz prvega in drugega ostavka 38. člena ZZDej-K, predlog ZZDej-L pa posega tudi v druga določila 38. člena ZZDej-K.

Zaradi postopka obravnave predloga ZZDej-L na Vladi RS in sprejema predloga zakona v Državnem zboru Zbornica – Zveza v tem trenutku vloge za podelitev licence, ki bi upoštevala tudi predlog ZZDej-L, še ne more objaviti.

Vloga za podelitev licence in obrazec izjave delodajalca bosta objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze predvidoma septembra 2019. Zbornica – Zveza bo z dopisom obvestila zdravstvene in socialnovarstvene zavode o objavi obeh obrazcev na spletni strani, z objavo obvestil na spletni strani Zbornice – Zveze in v biltenu Utrip pa tudi vse izvajalce zdravstvene nege.
Pojasnilo Ministrstva za zdravje o udejanjanju 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K.

Ministrstvo za zdravje je posredovalo izvajalcem zdravstvene dejavnosti dodatna pojasnila in odgovore na prejeta vprašanja v zvezi z realizacijo 38. člena prehodnih in končnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17 z dne 17. 11. 2017), ki jih zaradi aktualnosti objavljamo na spletni strani Zbornice – Zveze.

Ministrstvo za zdravje vse izvajalce zdravstvene dejavnosti obvešča, da je z namenom strokovne pomoči pri implementaciji dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege imenovalo delovno skupino, ki bo odgovarjala na morebitna, z implementacijo omenjenega dokumenta povezana vprašanja.

Vprašanja, vezana na strokovno vsebino dokumenta, lahko naslovite na e-naslov:

info-kompetence.mz@gov.si

Zbirnik vprašanj in odgovorov je objavljen na spletni strani ministrstva in spletni strani Zbornice – Zveze (dokumenti spodaj).

Mnenje Ministrstva za javno upravo o določitvi plače izvajalcem

na podlagi 38. člen ZZDej-K

Zbornica – Zveza je kot strokovna organizacija izvajalcev zdravstvene in babiške nege ob udejanjanju 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K) Ministrstvo za zdravje večkrat seznanila s problematiko določitve plače v primeru premeščanja zaposlenih tehnikov zdravstvene nege na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester na podlagi 38. člena ZZDej-K.

Zbornica – Zveza kot strokovna organizacija sicer ni pristojna za pojasnila oziroma mnenja, ki se nanašajo na določitev plačnih razredov in vprašanji v zvezi z napredovanji oziroma uveljavljanjem pravic iz delovnih razmerij.

Ob udejanjanju 38. člena ZZDej-K pa smo prejeli veliko vprašanj izvajalcev zdravstvene nege in zdravstvenih zavodov, ki so opozarjala na številna odprta vprašanja in nejasnosti v zvezi z določitvijo plač.

Ministrstvo za zdravje smo zato z dopisom št. 941-5/19-9 z dne 31. 5. 2019 in znova 27. 6. 2019 prosili za neobvezujoče mnenje v zvezi z razlago določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Navedli smo, da izvajalci zdravstvene nege, ki so na delovnem mestu srednje medicinske sestre dosegli najvišje število plačnih razredov, izražajo zaskrbljenost, da bi bili na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre na podlagi 38. člena ZZDej-K uvrščeni v nižji plačni razred, kot je plačni razred, ki so ga dosegli z napredovanji na delovnem mestu srednje medicinske sestre.
Na nacionalni koordinaciji Zbornice – Zveze, ki jo je sklicala predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman in je na Zbornici – Zvezi potekala 6. 6. 2019, smo skupaj s sindikalnimi organizaciji spet opozorili na problematiko določitve plače tehnikom zdravstvene nege v primeru sklenitve pogodbe za delovno mesto diplomirane medicinske sestre.

Na drugi nacionalni koordinaciji Zbornice – Zveze, ki je potekala 8. 7. 2019, so se ob nejasnostih v zvezi z določitvijo plačnega razreda na podlagi 38. člena ZZDej-K sindikalne organizacije zavezale, da na Ministrstvo za javno upravo naslovijo poziv v zvezi z uporabo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, omenjeni poziv pa je bil posredovan 12. 7. 2019.

Ministrstvo za javno upravo je sindikalnim organizacijam in Zbornici – Zvezi posredovalo odgovor na omenjeni poziv, Ministrstvu za zdravje pa mnenje o določitvi plače javnim uslužbencem ob premestitvi z delovnih mest srednjih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester (implementacija novele ZZDej-K).

Izpolnitev 38. člena ZZDej-K

Mnenje Ministrstva za javno upravo o določitvi plače na podlagi 38. člen ZZDej-K

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (21.6.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (9.7.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (22.7.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (25.7.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (2.8.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (14.8.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (26.8.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (2.9.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (16.9.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (4.10.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (23.10.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (4.11.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (04.12.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (06.01.2020)