AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Pomembne informacije o udejanjanju 38. člena ZZDej-K

Pomembne informacije o udejanjanju 38. člena ZZDej-K

Zbornica – Zveza z namenom celovite obveščenosti in informiranja izvajalcev zdravstvene dejavnosti in izvajalcev zdravstvene nege na tem mestu objavlja vse pomembne informacije Zbornice – Zveze ter pojasnila in mnenja Ministrstva za zdravje in Ministrstva za javno upravo o udejanjanju 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K).

Pojasnila o zakonskem besedilu 38. člena ZZDej-K so objavljena v priponki na koncu besedila z naslovom Izpolnitev 38. člena ZZDej-K.
Vse informacije o udejanjanju 38. člena ZZDej-K bomo na spletni strani Zbornice – Zveze redno posodabljali, zato vas vabimo, da jih spremljate.

 

Posebno obvestilo o objavi vloge za podelitev licence na podlagi 38. člena ZZDej-K

Zbornica – Zveza izvajalce zdravstvene nege seznanja z naslednjimi informacijami o podeljevanju licence za strokovna področja izvajalcem zdravstvene nege, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah  ZZDej-K.

1. Kdaj bo Zbornica – Zveza začela s podeljevanjem licenc za strokovna področja

Državni zbor Republike Slovenije je 26. 11. 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 73/19, ZZDej-L), ki določa, da se tehnikom zdravstvene nege iz prvega in drugega odstavka 38. člena ZZDej-K licenca podeli za strokovna področja, ki se določijo v novem Pravilniku o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege. Seznam strokovnih področij bo opredeljen v prilogi pravilnika.

Zbornica – Zveza bo začela upravne postopke podeljevanja licence za strokovna področja izvajati po sprejemu novega Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.

Predlog novega pravilnika je bil posredovan Ministrstvu za zdravje v uskladitev in soglasje, predstavniki ministrstva so zagotovili, da bodo pospešeno izvedli aktivnosti za sprejem pravilnika.

2. Kdaj in kje bodo objavljene vloge za podelitev licence za strokovna področja in prijavnica za preizkus strokovne usposobljenosti

Po sprejemu novega pravilnika bodo na spletni strani Zbornice – Zveze, povezava https://www.zbornica-zveza.si/, objavljeni:

  • obrazec vloge za podelitev licence za strokovna področja,
  • obrazec izjave izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je z izvajalcem zdravstvene nege sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, o izpolnjevanju pogojev za priznavanje kompetenc in aktivnosti iz prvega ali drugega odstavka 38. člena ZZDej-K,
  • prijavnica na preizkus strokovne usposobljenosti za izvajalce zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K.

Pred sprejemom in uveljavitvijo novega Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, ki bo opredeljeval strokovna področja podeljene licence in vsebine preizkusa strokovne usposobljenosti, Zbornica – Zveza obrazcev in prijavnice ne more objaviti na spletni strani.

 3. Kateri izvajalci za podelitev licence za strokovna področja opravijo preizkus strokovne usposobljenosti

 Medicinskim sestram in medicinskim tehnikom iz t. i. »prve skupine«, ki so zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je zadnji vpis potekal v šolskem letu 1980/1981 in izpolnjujejo druge pogoje, opredeljene v prvem odstavku 38. člena ZZDej-K, za podelitev licence za strokovna področja ni treba opravljati preizkusa strokovne usposobljenosti.

Zdravstvene tehnice in tehniki zdravstvene nege iz t. i. »druge skupine«, ki so zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je vpis potekal od vključno šolskega leta 1981/1982 in izpolnjujejo druge pogoje, opredeljene v drugem odstavku 38. člena ZZDej-K, v postopku pridobitve licence najprej opravijo preizkus strokovne usposobljenosti pri Zbornici – Zvezi.

Preizkus strokovne usposobljenosti obsega pisno, ustno oziroma praktično preverjanje znanja izvajalca s strokovnega področja zdravstvene nege in obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja:

  • zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika,
  • temeljni postopki oživljanja,
  • kakovost in varnost v zdravstvu.

Na spletni strani Zbornice – Zveze bo objavljeno učno gradivo, ki bo izvajalcem zdravstvene nege v pomoč pri pripravi na preizkus strokovne usposobljenosti.

 4. Do kdaj morajo izvajalci pridobiti licenco za strokovna področja

Medicinske sestre in medicinski tehniki iz t. i. »prve skupine« morajo licenco za strokovna področja pridobiti do 17. 12. 2020. Omenjenim izvajalcem ni treba opravljati preizkusa strokovne usposobljenosti.

Zdravstvene tehnice in tehniki zdravstvene nege iz t. i. »druge skupine« v postopku pridobitve licence najprej opravijo preizkus strokovne usposobljenosti pri Zbornici – Zvezi. Licenco za strokovna področja morajo pridobiti v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre.

Če je izvajalec zdravstvene nege npr. sklenil pogodbo o zaposlitvi 10. 8. 2019, mora tako opraviti preizkus strokovne usposobljenosti in pridobiti licenco za strokovna področja najkasneje do 10. 8. 2023.

5. Zbiranje licenčnih točk je mogoče po podelitvi licence za strokovno področje

Šele po izdaji odločbe o podelitvi licence za strokovno področje na podlagi 38. člena ZZDej-K se izvajalcem strokovna izpopolnjevanja vrednotijo z licenčnimi točkami in se jim priznavajo obvezne vsebine za podaljšanje licenčnega obdobja.

Izobraževanja, ki se jih je izvajalec zdravstvene nege udeležil pred izdajo odločbe o podelitvi licence za strokovno področje, se ne morejo vrednotiti z licenčnimi točkami in se ne upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za podaljšanje licence.

Licenca za strokovno področje se podeli za obdobje sedem let. Pogoj za podaljšanje licence za strokovno področje je, da izvajalec zbere najmanj 70 licenčnih točk in ima opravljene vse obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja (zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, temeljni postopki oživljanja, kakovost in varnost v zdravstvu).

Ministrstvo za zdravje vse izvajalce zdravstvene dejavnosti obvešča, da je z namenom strokovne pomoči pri implementaciji dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege imenovalo delovno skupino, ki bo odgovarjala na morebitna, z implementacijo omenjenega dokumenta povezana vprašanja.

Vprašanja, vezana na strokovno vsebino dokumenta, lahko naslovite na e-naslov: gp.mz@gov.si

Zbirnik vprašanj in odgovorov je objavljen na spletni strani ministrstva in spletni strani Zbornice – Zveze (dokumenti spodaj).

Mnenje Ministrstva za javno upravo o določitvi plače izvajalcem

na podlagi 38. člen ZZDej-K

Zbornica – Zveza je kot strokovna organizacija izvajalcev zdravstvene in babiške nege ob udejanjanju 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K) Ministrstvo za zdravje večkrat seznanila s problematiko določitve plače v primeru premeščanja zaposlenih tehnikov zdravstvene nege na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester na podlagi 38. člena ZZDej-K.

Zbornica – Zveza kot strokovna organizacija sicer ni pristojna za pojasnila oziroma mnenja, ki se nanašajo na določitev plačnih razredov in vprašanji v zvezi z napredovanji oziroma uveljavljanjem pravic iz delovnih razmerij.

Ob udejanjanju 38. člena ZZDej-K pa smo prejeli veliko vprašanj izvajalcev zdravstvene nege in zdravstvenih zavodov, ki so opozarjala na številna odprta vprašanja in nejasnosti v zvezi z določitvijo plač.

Ministrstvo za zdravje smo zato z dopisom št. 941-5/19-9 z dne 31. 5. 2019 in znova 27. 6. 2019 prosili za neobvezujoče mnenje v zvezi z razlago določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Navedli smo, da izvajalci zdravstvene nege, ki so na delovnem mestu srednje medicinske sestre dosegli najvišje število plačnih razredov, izražajo zaskrbljenost, da bi bili na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre na podlagi 38. člena ZZDej-K uvrščeni v nižji plačni razred, kot je plačni razred, ki so ga dosegli z napredovanji na delovnem mestu srednje medicinske sestre.
Na nacionalni koordinaciji Zbornice – Zveze, ki jo je sklicala predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman in je na Zbornici – Zvezi potekala 6. 6. 2019, smo skupaj s sindikalnimi organizaciji spet opozorili na problematiko določitve plače tehnikom zdravstvene nege v primeru sklenitve pogodbe za delovno mesto diplomirane medicinske sestre.

Na drugi nacionalni koordinaciji Zbornice – Zveze, ki je potekala 8. 7. 2019, so se ob nejasnostih v zvezi z določitvijo plačnega razreda na podlagi 38. člena ZZDej-K sindikalne organizacije zavezale, da na Ministrstvo za javno upravo naslovijo poziv v zvezi z uporabo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, omenjeni poziv pa je bil posredovan 12. 7. 2019.

Ministrstvo za javno upravo je sindikalnim organizacijam in Zbornici – Zvezi posredovalo odgovor na omenjeni poziv, Ministrstvu za zdravje pa mnenje o določitvi plače javnim uslužbencem ob premestitvi z delovnih mest srednjih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester (implementacija novele ZZDej-K).

Izpolnitev 38. člena ZZDej-K

Mnenje Ministrstva za javno upravo o določitvi plače na podlagi 38. člen ZZDej-K

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (3.3.2020)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (13.2.2020)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (06.01.2020)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (04.12.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (4.11.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (23.10.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (4.10.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (16.9.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (2.9.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (26.8.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (14.8.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (2.8.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (25.7.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (22.7.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (9.7.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (21.6.2019)