Mnenje Ministrstva za javno upravo o določitvi plače izvajalcem na podlagi 38. člen ZZDej-K

Mnenje Ministrstva za javno upravo o določitvi plače izvajalcem na podlagi 38. člen ZZDej-K

Zbornica – Zveza je kot strokovna organizacija izvajalcev zdravstvene in babiške nege ob udejanjanju 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K) Ministrstvo za zdravje večkrat seznanila s problematiko določitve plače v primeru premeščanja zaposlenih tehnikov zdravstvene nege na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester na podlagi 38. člena ZZDej-K.

Zbornica – Zveza kot strokovna organizacija sicer ni pristojna za pojasnila oziroma mnenja, ki se nanašajo na določitev plačnih razredov in vprašanji v zvezi z napredovanji oziroma uveljavljanjem pravic iz delovnih razmerij.

Ob udejanjanju 38. člena ZZDej-K pa smo prejeli veliko vprašanj izvajalcev zdravstvene nege in zdravstvenih zavodov, ki so opozarjala na številna odprta vprašanja in nejasnosti v zvezi z določitvijo plač.

Ministrstvo za zdravje smo zato z dopisom št. 941-5/19-9 z dne 31. 5. 2019 in znova 27. 6. 2019 prosili za neobvezujoče mnenje v zvezi z razlago določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Navedli smo, da izvajalci zdravstvene nege, ki so na delovnem mestu srednje medicinske sestre dosegli najvišje število plačnih razredov, izražajo zaskrbljenost, da bi bili na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre na podlagi 38. člena ZZDej-K uvrščeni v nižji plačni razred, kot je plačni razred, ki so ga dosegli z napredovanji na delovnem mestu srednje medicinske sestre.
Na nacionalni koordinaciji Zbornice – Zveze, ki jo je sklicala predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman in je na Zbornici – Zvezi potekala 6. 6. 2019, smo skupaj s sindikalnimi organizaciji spet opozorili na problematiko določitve plače tehnikom zdravstvene nege v primeru sklenitve pogodbe za delovno mesto diplomirane medicinske sestre.

Na drugi nacionalni koordinaciji Zbornice – Zveze, ki je potekala 8. 7. 2019, so se ob nejasnostih v zvezi z določitvijo plačnega razreda na podlagi 38. člena ZZDej-K sindikalne organizacije zavezale, da na Ministrstvo za javno upravo naslovijo poziv v zvezi z uporabo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, omenjeni poziv pa je bil posredovan 12. 7. 2019.

Ministrstvo za javno upravo je sindikalnim organizacijam in Zbornici – Zvezi posredovalo odgovor na omenjeni poziv, Ministrstvu za zdravje pa mnenje o določitvi plače javnim uslužbencem ob premestitvi z delovnih mest srednjih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester (implementacija novele ZZDej-K).

Vprašanja, vezana na strokovno vsebino dokumenta, lahko naslovite na e-naslov: gp.mz@gov.si

Zbirnik vprašanj in odgovorov je objavljen na spletni strani ministrstva in spletni strani Zbornice – Zveze (dokumenti spodaj).

Izpolnitev 38. člena ZZDej-K

Mnenje Ministrstva za javno upravo o določitvi plače na podlagi 38. člen ZZDej-K

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (3.3.2020)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (13.2.2020)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (06.01.2020)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (04.12.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (4.11.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (23.10.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (4.10.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (16.9.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (2.9.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (26.8.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (14.8.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (2.8.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (25.7.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (22.7.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (9.7.2019)

Pojasnila in odgovori ministrstva za zdravje o realizaciji 38.člena ZZDej-K (21.6.2019)