Letos obeležujemo 95 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Letos obeležujemo 95 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem

Ljubljana, 29. november 2022 – Zbornica – Zveza v letošnjem letu obeležuje 95 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem, 30 let zborničnega delovanja in 30 let izhajanja strokovnega glasila Utrip. Vse tri jubileje je strokovna organizacija, ki združuje več kot 16.000 članov – izvajalcev zdravstvene in babiške nege –, obeležila s svečanostjo, s katero so se zahvalili neprecenljivemu delu in trudu vseh slovenskih medicinskih sester, babic in tehnikov zdravstvene nege. Na prireditvi so podelili tudi posebna jubilejna priznanja in zahvale za posebne dosežke v letu 2022.

Medicinske sestre in babice nepogrešljiv del zdravstvenega in socialnega varstva
Vloga medicinskih sester in babic tako v zdravstvenem kot socialnem varstvu je nepogrešljiva in neprecenljiva. »Pacienti se tega zavedajo in nam svojo hvaležnost izkazujejo. A to ne bo dovolj, da bomo zdravstvene strokovnjake zadržali v sistemu, v teh tako plemenitih poklicih, in vanj pritegnili nove, mlade moči,« je v svojem nagovoru izpostavila Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

Ažmanova je poudarila, da so pred zdravstveno in babiško nego resni izzivi in zahtevne naloge. Najprej je treba sprejeti kadrovske standarde in normative, že dve leti se zamuja s pripravo nacionalne strategije razvoja zdravstvene in babiške nege za obdobje do leta 2030, novonastale potrebe po zahtevnejših obravnavah pa kličejo k razvoju in izvajanju naprednih znanj in specializacij s področja zdravstvene nege. Dejala je, da sprejem zakona o zdravstveni negi in babištvu, ki bo sistemsko in na zakonski ravni uredil področje in dal reguliranemu poklicu medicinske sestre in babice enakopraven položaj z drugimi reguliranimi poklici v zdravstvu, ni več le želja, temveč več kot realna zahteva sodobnega zdravstvenega varstva. »Vse s ciljem, da bo dobro in varno poskrbljeno za paciente in izvajalce,« je povedala Monika Ažman.

»Z ustreznim plačilom, zagotovitvijo boljših delovnih pogojev, stanovanjsko politiko za mlade, prožnejšo in trajnostno naravnano politiko zaposlovanja, mentorstvom, socialno in ne nazadnje žensko politiko moramo vsi skupaj, še posebej pa politični odločevalci, poskrbeti, da bo poklic prihodnosti, najlepši poklic medicinske sestre in babice spet postal privlačen. Da bodo v njem ostali starejši zaposleni z veliko znanja in neprecenljivi izkušnjami in da se bodo zanj odločale prihajajoče generacije,« je poudarila predsednica Zbornice – Zveze.

95 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem
27. novembra 1927 je trinajst t. i. zaščitnih sester ustanovilo Organizacijo absolventk Šole za sestre pri Zavodu za zdravstveno zaščito mater in dece, saj so se zavedale, da sta za boljšo uveljavitev in prepoznavnost novega poklica, za kakovostnejšo obravnavo pacientov ter strokovni napredek potrebna organizirano delovanje in povezovanje. V letu 1951 se je stanovsko združenje medicinskih sester preimenovalo v Društvo medicinskih sester, ki je v letu 1963 dobilo naziv Zveza društev medicinskih sester Slovenije ter se povezovalo v Zvezo društev medicinskih sester Jugoslavije. Člani in članice Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije so leta 1992 ustanovili Zbornico zdravstvene nege Slovenije, ki se je kasneje preimenovala v Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Podeljena jubilejna priznanja in zahvale za posebne dosežke v letu 2022
Na slavnostni prireditvi je Zbornica – Zveza podelila posebna jubilejna priznanja. V imenu 11 strokovnih društev – DMSBZT Ljubljana, DMSBZT Maribor, DMSBZT Celje, DMSBZT Pomurje, DMSBZT Ptuj–Ormož, DMSBZT Nova Gorica, DMSBZT Koper, DMSBZT Koroške, DMSBZT Novo mesto, DMSBZT Velenje in DMSBZT Gorenjske – so predsednice in predsednik društev prejeli jubilejno priznanje za izjemen doprinos pri izvajanju splošnih in strokovnih nalog društva v dobrobit članstva, strokovne in laične javnosti ter za skrb in krepitev pripadnosti strokovni organizaciji. Jubilejna priznanja so prejeli tudi Petra Kersnič, Veronika Pretnar Kunstek, Irma Antončič, red. prof. dr. Brigita Skela Savič, Biserka Marolt Meden in Ksenija Pirš, spominsko priznanje je posthumno prejel Azmir Čvorak. Poleg tega je Zbornica – Zveza podelila tudi posebna priznanja za dolgoletno članstvo in pripadnost strokovni organizaciji.

Na slovesnosti so bile podeljene tudi zahvale za posebne dosežke v letu 2022. Prejeli so jih doc. dr. Ema Dornik, Zlatko Kvržić, Jana Klavs, mag. Peter Požun in Anita Prelec. Skupinska priznanja so bila podeljena Dejanu Bratuši in Igorju Crniču za projekt Obala oživlja, Marku Kukovcu, Žanu Čandru, Alexu Trojnarju, Patricu Lauschu in Gregorju Justinu za organizacijo kongresa IMRUA, za pripravo priročnika za obravnavo nasilja v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih Nasilje NE! pa so jih prejeli Irena Špela Cvetežar, Sonja Kovač, Vesna Sekelj Rangus, Urban Bole, Aljoša Lapanja, Darinka Klemenc, dr. Sonja Robnik in Dora Lešnik Mugnaioni.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si