100 let izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

100 let izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji

Ljubljana, 8. januar 2024 – V letošnjem letu slovenska zdravstvena nega in z njo poklic medicinske sestre različnih izobrazbenih ravni in obeh spolov obeležuje 100-letnico začetkov izobraževanja. V profesionalni skrbi za ljudi – bolne in zdrave – so se v Sloveniji v tem stoletju dogajali veliki premiki, dosežen je bil pomemben razvoj stroke zdravstvene nege, ob 100-letnici izobraževanja za poklic medicinske sestre pri nas sporoča Zbornica – Zveza, krovna strokovna organizacija, ki združuje več kot 16.800 članic in članov.

Za delo v preventivnih socialnovarstvenih ustanovah in bolnišnicah kot kurativnih ustanovah so se v Kraljevini SHS začele ustanavljati strokovne šole za področje zdravstvene nege. Leta 1923 je bila ustanovljena Šola za sestre v okviru Zavoda za socialno-higiensko zaščito dece v Ljubljani, pouk pa se je začel izvajati 3. januarja 1924, zato ta datum predstavlja enega izmed prvih mejnikov v razvoju strokovnega zdravstvenega šolstva za današnji poklic medicinske sestre in stroko zdravstvene nege na Slovenskem.

V izobraževalni proces so vstopale ženske, ki so zaznamovale vzpon in razvoj poklica s svetlomodro in belo barvo delovne obleke. Imenovale so se zaščitne sestre. Najbolj prepoznavna zaščitna sestra predvojnega obdobja je Angela Boškin, ki je v času poklicnega dela močno prispevala k profesionalizaciji zdravstvene nege. V šolskem letu 1946/47 se je šola preimenovala v Šolo za medicinske sestre, od takrat se uporablja naziv medicinska sestra. Po letu 1951 se je začelo izobraževanje na višji stopnji in mnogo kasneje na univerzitetni ravni, ki danes poteka v več slovenskih središčih. Danes zapuščino predhodnic nadaljujejo in razvijajo tako ženske kot moški.

»Medicinske sestre smo nepogrešljive v zdravstvenem in socialnem varstvu ter imamo neprecenljivo vlogo tako v družinah in skupnostih kot družbi nasploh. Tega se pacienti zavedajo ter nam izkazujejo neizmerno hvaležnost in spoštovanje. Skrajni čas je, da se naše pomembne vloge zavejo tudi politika in politični odločevalci. Brez medicinskih sester, ki predstavljamo najštevilčnejšo poklicno skupino v zdravstvu, ni in ne bo delujočega zdravstvenega sistema, v katerem bo mogoče varno in kakovostno poskrbeti za vse paciente,« pove Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

Izid priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije

Leto 1924 predstavlja pomemben mejnik v razvoju izobraževanja za poklic medicinske sestre in za stroko zdravstvene nege v Sloveniji, zato bo Pošta Slovenije v počastitev te 100-letnice 26. januarja 2024 izdala priložnostno poštno znamko.

Več informacij o zgodovini izobraževanja medicinskih sester pri nas je na voljo v članku Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze: 100 let strokovnega šolstva za poklic medicinske sestre v Sloveniji (objavljeno v strokovnem glasilu Utrip).


Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.800 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si