9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

Zdravstvena nega v pediatriji predstavlja izziv za zdravstvene delavce, saj združuje delo v zelo različnih obdobjih življenja človeka – od rojstva do obdobja prehoda v odraslo dobo. Skupna točka vseh obdobij sta otrok in družina v času zdravja in času bolezni. Sekcija predstavlja povezavo med različnimi področji zdravstvene nege v pediatriji in  z organizacijo strokovnih srečanj omogoča medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, da svoja strokovna znanja obnavljajo in nadgrajujejo.

Ker menimo, da je v znanju tudi moč, želimo s sodelovanjem in povezovanjem stroke doseči kakovostno obravnavo otroka in družine na vseh nivojih zdravstvenega varstva. Področji, kjer želimo doseči napredek sta zdravstvena nega usmerjena v družino in netravmatska obravnava otroka in družine.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica sekcija:
Ivanka Limonšek, sekcija-pediatrija@zbornica-zveza.si

Članice IO:

Gabriela Gabor
Jasmina Kamenčić Germek
Majda Oštir
Andreja Doberšek
Andreja Ljubič
Doroteja Dobrinja
Cvetka Skale
Matjana Koren Golja

Pred skoraj četrt stoletja, ko smo praznovali svetovni dan zdravja pod geslom »Srečen otrok v zdravem okolju«, je nastala pobuda za ustanovitev Pediatrične sekcije. Zamisel se je porodila pri mariborskih medicinskih sestrah, ki so sodelovale v skupnem kolegiju medicinskih sester, zaposlenih na Otroškem oddelku SB Maribor, v Dispanzerju za otroke, v Šolskem dispanzerju, v Patronažnem varstvu Zdravstvenega doma Maribor, v Zdravstveni šoli Juga Polak – Maribor, v Vzgojno varstvenih zavodih ter v Otroškem domu. Po nasvetu takratnega odbora je bil ustanovljen iniciativni odbor za ustanovitev sekcije. Po izpeljani anketi, ki jo je pripravil in izvedel iniciativni odbor, so medicinske sestre, zaposlene na področju pediatrične zdravstvene nege v širšem slovenskem prostoru, dale predloge, pripombe in sporočila, na podlagi katerih smo si začrtali smernice delovanja novonastale sekcije. In tako smo 7. aprila 1978 ustanovili Pediatrično sekcijo in njena prva predsednica je postala Božena Golob.

Zaradi poenotenja imenovanja vseh sekcij, ki delujejo pod okriljem Zbornice zdravstvene nege, smo se leta 2004 preimenovali iz Pediatrične sekcije v Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji.

Predsednice Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji:

 • 1978 – 1980 Božena Golob, Maribor
 • 1980 – 1984 Manja Pašek, Maribor
 • 1984 – 1988 Veronika Pretnar Kunstek, Ljubljana
 • 1988 – 1992 Marjeta Dežnak, Celje
 • 1992 – 1996 Mojca Stojan, Jesenice
 • 1996 – 2000 Cvetka Meolic, Murska Sobota
 • 2000 – 2004 Valentina Vajović, Novo Mesto
 • 2004 – 2008 Beisa Žabkar, Koper
 • 2008 – 2009 Anica Vogel, Slovenj Gradec
 • 2009 – 2019  Majda Oštir, Ljubljana

Glavne aktivnosti Sekcije so usmerjene v pripravo kakovostnih strokovnih srečanj za področje zdravstvene nege v pediatriji.

V zadnjem desetletju smo ustanovili dve delovni skupini in sicer:

 • Delovno skupino za nacionalno poklicno kvalifikacijo
 • Delovna skupina za specializacijo

V obeh skupinah sodelujejo člani IO in RO  Sekcije. Obe skupini sta pripravili program.

Trenutno je aktivna tudi delovna skupina za nacionalne protokole, ki v sodelovanju s strokovnjaki pripravlja protokol na temo Oskrba popka pri novorojenčku.

Od leta 2004 smo člani Pediatric Nurses Association of Europe (PNAE) oz. Zveza združenj medicinskih sestrer v pediatriji v Evropi. Sodelujemo pri izdelavi priporočil za področje zdravstvene nege v pediatriji. V letu 2013 smo v Zborniku V znanju je moč objavili prevod teh priporočil.

Cilji in namen PNAE:

 • izboljšanje oskrbe za otroke in mladostnike po v sem svetu,
 • spodbujanje in zagovorništvo zdravja in razvoja otrok na temelju Konvencije OZN o otrokovih pravicah,
 • spodbujanje komunikacije med pediatričnimi medicinskimi sestrami za zagotavljanje oskrbe za vse otroke.

Mreža Evropskega združenja pediatričnih medicinskih sester si bo s svojimi dejavnostmi prizadevala, da bodo imeli otroci, mladostniki in družine po celotni Evropi zagotovljeno visoko kvaliteto zdravstvene nege, do česar imajo vso pravico.

ZBORNIKI