8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

ORGANI SEKCIJE

Predsednica:
Mariana Paula Rezelj; sekcija-pulmologija@zbornica-zveza.si

Podpredsednica:

Člani IO:
Izidor Kos
Marija Krt
Karmen Založnik
Maja Zrnič
Natalija Vičar

Začetek delovanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji sega v leto 1976, ko je bila na pobudo Ele Lah ustanovljena Pneumoftiziološka sekcija. Kdo so bili prvi člani izvršilnega odbora (IO) sekcije ni znano, ker zapisnika v arhivu ne zasledimo. Sekcija je takrat delovala pod okriljem Zveze društev medicinskih sester Slovenije (ZDMSS), danes pa predstavlja eno izmed 31 strokovnih sekcij, ki delujejo v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza).

V arhivu je ohranjen zapisnik druge seje medicinskih sester pnevmoftiziološke sekcije z dne 26.10.1978, iz katerega je razvidno, da je v tem dvoletnem mandatnem obdobju Sekciji predsedovala Cilka Kavčič iz Inštituta Golnik.

Že v samih začetkih se odraža velika zavzetost in aktivnost delovanja v smislu pridobivanja in širjenja znanja s področja pulmologije. Aktivno so se udeleževale kongresov Pnevmoftiziološke sekcije MS na področju celotne Jugoslavije. Njihova angažiranost je vidna tudi v Zvezi društev medicinskih sester Slovenije in Jugoslavije. Zanimivo je, da so se v pnevmoftiziološko sekcijo MS in tehnikov Jugoslavije vključili tudi rtg tehniki in fizioterapevti, ki so bili zaposleni v pnevmoftiziološki dejavnosti.

Od leta 1976 pa do osamosvojitve Slovenije so sekcijo vodile predsednice:

1976 – 1978 Ela Lah, 1978 – 1980 Cilka Kavčič, 1980 – 1983 Majda Zorec, 1983 – 1984 Andreja Peternelj, 1984 – 1986 Teja Pulko, 1986 – 1991 Pavla Merše.

V času predsednice Majde Zorec so na izvršnem odboru sprejeli sklep organizirati dvodnevni seminar v spomladanskem času. Ta tradicija se je ohranila vse do danes. Hkrati so začeli z objavljanjem najzanimivejših tem iz seminarja v edini strokovni reviji iz področja ZN v Zdravstvenem obzorniku. Dogovorili so se, da na strokovna srečanja vabijo tudi patronažne medicinske sestre (PMS) in MS splošnih ambulant, MS iz torakalne kirurgije pa naj bi se udeležile vsakoletnega podiplomskega izobraževanja, ki ga je organiziral Inštitut Golnik.

Udeležile so se 1 kongresa pnevmoftizioloških sester in tehnikov Jugoslavije maja 1979 v Sarajevu. Glavni nosilec predavanj je bil Inštitut Golnik, dve predavanji so izvedle MS iz Zdravstvenega doma (ZD) Maribor in enega iz ZD Ljubljana.

V nadaljevanju so članice IO Pnevmoftiziološke sekcije aktivno delovale pri organizaciji 2. kongresa pnevmoftizioloških sester in tehnikov Jugoslavije v Portorožu kot tudi s strokovnimi prispevki. Slovenija je pripravila teme o astmi, tuberkulozi in pljučnem raku. Sodelovale so tudi na 3. kongresu, ki se je odvijal 6. do 9. maja 1987 v Novem Sadu, kjer so MS prejele priznanja za svoje uspešne, kakovostne in prepoznavne dosežke. Nagrajene MS iz Republike Slovenije so bile: Andreja Peternelj, Tanja Brodnik, Majda Jerman, Irena Režonja in Marija Kukovec. Sestavljen je bil organizacijski odbor za priprave na 4. Kongres v Dubrovniku 1991. Slovenija naj bi pripravila temo:«Zdravstvena nega in terapija bolnika s kisikom v bolnišnici in na bolnikovem domu ».Za pridobitev priznanja so bile predlagane: Burgar Jožica, Merše Pavla, Travnikar Manja, Vertič Albina, Woroš Helena. Zaradi razpada nekdanje Jugoslavije do realizacije kongresa ni prišlo.

Poleg že navedene aktivne udeležbe na 3 kongresih pnevmoftizioloških sester in tehnikov Jugoslavije, so članice sekcije sodelovale na Zveznem seminarju v Opatiji 1985

Z osamosvojitvijo Republike Slovenije je bila 15.12.1992 ustanovljena Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza), ki jo danes sestavlja enajst regijskih strokovnih društev in 31 strokovnih sekcij.

Predsednice pulmološke sekcije, ki so delovale pod novo krovno organizacijo pa do obeleženja 40 let delovanja (2016) so:

1991 – 1994 Silva Pernat, 1994 – 1997 Pavla Merše, 1997 – 2001 Marija Špelič, 2001 – 2005 Marija Špelič, 2005 – 2009 Marija Špelič, 2009 – 2013 Lojzka Prestor, 2013 – 2017 Lojzka Prestor.

Za obdobje 1991 – 1994 je značilno zatišje in neaktivnost sekcije. To je obdobje po razpadu bivše Jugoslavije, obdobje prestrukturiranja in tranzicije.

V obdobju med letom 1994 – 1997 se je pnevmoftiziološka sekcija preimenovala v Pulmološko sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Pulmološka sekcija). IO je pod vodstvom Pavle Merše deloval z novim zagonom. Izpostavile so problem udeležbe na seminarjih, predvsem za kolegice v zasebnih pulmoloških ambulantah. Na seminarje so ponovno vabili PMS in MS zaposlene pri medicini dela.

Aktivne so bile v Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in obravnavale različne dokumente. Govorile so o novem Kodeksu etike in visokošolskem študiju za MS za področje ZN. Potrdile so Pravilnik o priznanjih (1995). IO je obravnaval dokument o Razmejitvi v ZN (razmejitev del in nalog znotraj poklicnih skupin).

1998 je IO odobril finančno pomoč petim MS za »Šolo astme », v Kranjski Gori. V tej šoli sta predavali tudi članici IO Pulmološke sekcije in sicer: Ljubica Ravnikar in Andreja Peternelj.

Marija Špelič je bila predsednica sekcije kar tri štiriletna mandatna obdobja (1997 – 2009).

Minister za zdravstvo dr. Marjan Jereb se je odzval njenemu povabilu na strokovno srečanje » Pljučni bolnik v diagnostični in terapevtski interventni endoskopiji (1999).« To leto je bil izdan tudi prvi zbornik predavanj.

V letu 2003 je bila Andreja Peternelj vključena v komisijo za strokovne nadzore pri Ministrstvu za zdravje.

Ponovno se je oživilo povezovanje s kolegicami izven meja Slovenije. Dogovorile so se za strokovno ekskurzijo v Zagrebu, z ogledom 3 bolnišnic za pljučne bolezni. Kot soavtorica plakata je Marija Špelič sodelovala na 3. svetovnem kongresu življenjsko ogroženih bolnikov v Manili.

Leta 2005 je sekcija doživela že 3 preimenovanje. Po navodilih Zbornice – Zveze se je po novem imenovala Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (Pulmološka sekcija).

Marija Špelič je 2007 prevzela tudi funkcijo koordinatorke strokovnih sekcij.

Leta 2009 do 2017 je Pulmološko sekcijo vodila Lojzka Prestor iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Klinika Golnik). To je zelo plodno obdobje v delovanju strokovne sekcije, ki se lahko pohvali z izvedbo vsakoletnega dvodnevnega in tudi enodnevnega seminarja ali delavnice iz neinvazivne mehanične ventilacije (NIMV) ali spirometrije.

V času njenega vodenja je bilo izdelanih sedem nacionalnih protokolov : Aplikacija kisika preko nosnega katetra, Aplikacija kisika preko maske za kisik, Inhalacijska terapija, Tuberkulinski kožni test (Mtx test), QuantiFERON.-TB Gold test, Merjenje največjega pretoka zraka (PEF) in Spirometrija.

V sklopu delovanja so izdelali nov logotip, žig in »pingvin« Pulmološke sekcije, kupili so računalnik.

Dogovorijo se za pravila o označevanju zapisnikov in korespondenčnih sej zaradi večje preglednosti arhivske dokumentacije. Vsa dokumentacija se smiselno uredi v zajetno število fasciklov.

2011 smo sodelovali pri pripravi izobraževalnega programa za diplomirane medicinske sestre, ki bodo delale v referenčnih ambulantah. Skupaj s Kliniko Golnik smo pripravili izobraževalni modul za Astmo in Kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB) in več let sodelovali pri sami izvedbi. Dva člana IO sekcije sta člana IO pri Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije (DPABS in izvajata pouk bolnikov z astmo in KOPB na terenu.

9-10.5.2012 so v Cankarjevem domu potekali dnevi MS in babic. Tam so se predstavile tudi strokovne sekcije in strokovna društva. Naša sekcija je izvajala spirometrijo in predstavila ZV gradivo za paciente s KOPB, Astmo in trajnim zdravljenjem s kisikom na domu (TZKD)

11.7.2012 nas članica IO sekcije Marija Špelič obvesti o izstopu iz Zbornice – Zveze in s tem tudi iz Pulmološke sekcije.

Natalija Vičar, Lojzka Prestor in dr.Saša Kadivec so predlagane za člana komisije za izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (2015).

Z namenom povezovanja in poznavanja pulmološke dejavnosti v Sloveniji, smo v sklopu priprav na seminarje organizirali sejo v Splošni bolnišnici  Murska Sobota, Bolnišnici Topolšica in Kliniki Golnik in si ob tem bolnišnice tudi ogledali.

V težnji za čim večjo strokovnost in tudi dostopnost novosti s področja pulmologije čim širšemu delu strokovne javnosti je pomemben dogodek izdaja prvega recenziranega zbornika 2011, ki mu sledijo tudi sledeče vsakoletne izdaje. Kratki povzetki seminarjev so se redno objavljali tudi v Utripu. Na spletni strani sekcije je objavljen prvi zbornik predavanj: Tuberkuloza in okužbe dihal pri imunokompromitiranih pacientih. V letu 2017 pa so bili objavljeni še vsi ostali zborniki predavanj.

Leta 2017 se zaključi delovanje IO v sledeči sestavi (Lojzka Prestor, Metka Žitnik, Aleksandra Filipič, Vlado Kodrič, Natalija Vičar, Stanka Lukšič, Šida N. Smotlak, Mateja Čas, Marjana Bratkovič) z organizacijo dvodnevnega seminarja v Rogaški Slatini, z izvedbo volitev in slavnostno akademijo ob spominu na 40 let delovanja sekcije.

Glede na razpoložljive vire je bilo v 40 letnem obdobju organiziranih 50 seminarjev, večinoma dvodnevnih, ki so v zadnjih letih v svoj strokovni program vključevali vse več učnih delavnic. Obravnavala so se strokovna področja kot so: tuberkuloza in druge okužbe dihal ter akutna in predvsem kronična obolenja, kot tudi urgentna stanja v pulmologiji. Posebno so nas zanimale astma in alergije, KOPB, rak in tudi redka obolenja pljučnega žilja in pljučnega intersticija ter poklicne bolezni. Zastopane so bile teme o dispneji, kašlju, bolečini, kemoterapiji, specifični imunoterapiji, zdravljenju s kisikom in neinvazivni mehanični ventilaciji. Na seminarjih ni manjkalo predavanj s področja procesa ZN, zagotavljanja varnosti, kakovosti, timskega dela, zdravstvene vzgoje, komunikacije, etike in tudi raziskovalnih nalog v ZN. Pomembne teme so se dotikale paliative oskrbe, organizacije dela na negovalnih odd. in koordinacije odpusta.

Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo je skupaj s Pulmološko sekcijo Slovenije organizirala 1. kongres ZN pljučnega bolnika, ki je potekal 20-21. oktobra 2004 v Portorožu.

Vsako leto konec leta se je odvijal tudi podiplomski seminar za MS iz pulmologije pod vodstvom Inštituta Golnik, na katerem so aktivno sodelovale s svojimi prispevki članice Pulmološke sekcije. Ravno tako so bile aktivno zastopane na kongresih zdravstvene in babiške nege.

Članici IO Lojzka Prestor in Marjana Bratkovič sta bili vključeni v pripravo in izvedbo modulov o Astmi in KOPB namenjenih medicinskim sestram iz referenčnih ambulant., ki se odvijajo na Kliniki Golnik.

V zadnjih letih so MS obogatile svoje delovanje še z izdajo recenziranih in lektoriranih zbornikov predavanj.

Izvedene so bile 4 enodnevne delavnice iz NIMV na Golniku in delavnice spirometrije na Zbornici – Zvezi s pomočjo respiratornega laboratorija Klinike Golnik.

Lojzka Prestor in Marjana Bratkovič sta ob 40 obletnici Pulmološke sekcije kronološko uredili arhiv, ki je služil za pripravo tega članka.

 

PRIZADEVANJA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA ZDRAVSTVENE NEGE PULMOLOŠKE SMERI

Strokovno izpolnjevanje medicinskih sester, ki so delale v pnevmoftizioloških ustanovah je od leta 1954 vodil Inštitut za pljučne bolezni in TBC Golnik v obliki trodnevnih seminarjev. Leta 1975 je bil na golniškem seminarju sprejet predlog o uvedbi podiplomskega enosemestralnega študija. Z ustanovitvijo Pnevmoftiziološke sekcije je bil ta predlog sprejet v delovni program sekcije. Že leta 1977 je predsednica Ela Lah poslala dopis na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljublani (VŠZD), o odobritvi podiplomskega študija pnevmoftizioloških medicinskih sester. S prizadevanji za nadaljevanje študija pulmološke smeri so nadaljevale tudi naslednje predsednice strokovne sekcije: Kavčič Cilka, Zorec Majda, Peternelj Andreja, Pulko Teja, Merše Pavla.

Glede na predlog Posebne izobraževalne skupnosti za zdravstveno varstvo (PIS), naj bi se po pripravništvu izvedlo enoletno usposabljanje v obliki specializacije za določene profile. Ker za področje pulmologije le to ni bilo predvideno, gospa Majda Zorc 26.5.1981 poda v imenu Pnevmoftiziološke sekcije utemeljitve za izvedbo specializacije, ki jo je podprl tudi prof. dr. Bojan Fortič in dr. Majda Ustar Latkovič, kot zunanja sodelavka Inštituta Golnik za dispanzersko dejavnost. Organizacijo dvosemesterskega študija naj bi prevzela VŠZD, izvedbo programa pa Inštitut Golnik. Izvedla se je anketa o zainteresiranosti za študij.

Formirala se je komisija za pripravo programa specializacije in opis nalog za delokrog MS po opravljeni specializaciji. Članice komisije so bile: Merše Pavla, Proti tuberkulozni dispanzer (ATD) Šiška; Jožica Jošt, Inštitut Golnik; Teja Pulko, ATD Ptuj; Tanja Brodnik, ATD Moste; Marija Kukovec, Pljučna bolnišnica Topolšica; Julka Žele, ATD Koper; Manja Travnikar, Inštitut Golnik; Slavkovič Slavica, Inštitut Golnik.

Programi specializacije iz pnevmoftiziologije so bili potrjeni na vseh stopnjah tako, da bi se lahko specializacija izpeljala jeseni 1988. Razlogi zakaj do realizacije ni prišlo niso navedeni.

Sekcija MS in ZT v pulmologiji interesno združuje vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavo pulmoloških pacientov. Delujejo v okviru Pulmoloških klinik, bolnišnic in pulmoloških dispanzerjev. Njeno delo je usmerjeno k združevanju in strokovnem izpopolnjevanju predvsem iz vsebin zdravstvene nege pulmološkega pacienta. Ker  se pri svojem delu srečujemo s polimorbidnimi  pacienti stremimo za  povezovanjem z ostalimi strokovnimi sekcijami.

Seveda pa napredka pri razvoju ne more biti, če ne nadgrajujemo strokovnega znanja. Zato je pomembno, da pulmološka sekcija nadaljuje z izvajanjem širokega spektra strokovnih izobraževanj, ki sledijo najnovejšim smernicam in uporabo na dokazih podprtih praks v vsakdanje delo. Zavedati se moramo, da je prihodnost ZN pacienta s pljučno in /ali alergijsko boleznijo tudi v raziskovanju, da lahko vsakdanje delo postane čimbolj kakovostno in varno pa zdravstvene delavce kot tudi za paciente. Pomembno je tudi, da znamo pokazati in uporabiti znanje pri obravnavi pulmoloških in alergoloških pacientov. En način je zagotovo pridobitev naziva specialnih znanj na področju pulmologije in alergologije (TB, NIMV, alergologija, interventna pulmologija).

Zagotovo mora biti del vizije delovanja sekcije kot tudi razvoja ZN sodelovanje. Naj bo to med MS in ZT znotraj vsakega pulmološkem timu, v vsaki pulmološki ambulanti, oddelek ali bolnišnica. Spodbujati moramo sodelovanje s farmacevti, fizioterapijo, zdravniki, dietetiki in mnogimi drugimi sodelavci. Sodelovanje mora potekati preko vseh ravni zdravstvenega varstva(tudi patronažna služba, referenčne ambulante), saj bomo le tako lahko zagotavljali kontinuirano obravnavo pulmoloških pacientov. Aktivno moramo sodelovati in izmenjavati izkušnje in znanje tudi s sorodnimi strokovnimi sekcijami znotraj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ter sodelovanje z Društvi medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic.

Sodelovanje ne bi smelo imeti mej, zato se bomo trudili k sodelovanju privabiti tudi  medicinske sestre s pulmoloških oddelkov in bolnišnici tudi znotraj bivše Jugoslavije ter sosednjih držav Evropske unije in tako lahko nadgrajevali in razvijali pulmološko ZN.

Izdaja zbornika, ki bo katalogiziran v evidenci Narodne in univerzitetne knjižnice (pridobitev CIP katalogne številke) ob izvedenih strokovnih izobraževanjih.

Kontinuirano spremljanje in vključevanje v razvoj zdravstvene nege pacienta s pljučno in/ali alergijsko boleznijo. Aktivno se bo vključila v pripravo standardov in smernic ter se pri tem povezovala širše s kliničnim okoljem in ostalimi poklicnimi skupinami, ki sodelujejo v procesih obravnave teh pacientov.

Vključevanje v projekte Zbornice Zveze, ki je pomembno v povezavi s pridobitvijo javnega pooblastila za pripravo kliničnih specializacij. Področje pljučnih in alergijskih bolezni je zelo kompleksno in zato zahteva za kakovostno izvajanje in nadaljnji razvoj dodatno visoko strokovno usposobljene strokovnjake. IO se bo s svojimi strokovnjaki kontinuirano vključeval v pripravo izhodišč za klinično specializacijo s področja ZN pacienta s pljučno ali alergijsko boleznijo. V ta namen bo IO ustanovil v skladu s Pravilnikom o delovanju strokovnih sekcij delovno skupino strokovnjakov z interesnega področja.

Raziskovalna dejavnost je v ZN premalo prisotna. Osnovna naloga strokovne sekcije je skrb za napredek strokovnega področja in izobraževanje ter usposabljanje izvajalcev ZN. V okviru svojih možnosti bo Sekcija MS in ZT v pulmologiji podprla raziskovalno dejavnost na področju ZN pacienta s pljučno in /ali alergijsko boleznijo in spodbujala vpeljavo praks, podprtih z dokazi. Brez dobre klinične prakse in izvedenih raziskovalnih projektov ne moremo pripraviti ustreznih smernic za kakovostno ZN pacienta s pljučno in /ali alergijsko boleznijo

Aktualne aktivnosti so povezane z organizacijo strokovnih izobraževanj znotraj pulmološke zdravstvene nege. Sodelujemo pri soorganizaciji 7. slovenskega pnevmološkega kongresa z alergologijo in imunologijo maja 2020. Aktivnosti so usmerjene tudi v prenovo in pripravo novih nacionalnih protokolov. Pripravljamo tudi jesensko izobraževanje, načrtujemo že tematike za naslednje leto.

ZBORNIKI