7. Sekcija medicinskih sester in babic

7. Sekcija medicinskih sester in babic

POSLANSTVO Sekcija medicinskih sester in babic ščiti je pravice in interese babic/babištva, skrbi za prepoznavnost babiške stroke in skrbi za njen razvoj.

VIZIJA, da bo babištvo neodvisna, samostojna zdravstvena disciplina v Republiki Sloveniji

Sekcija medicinskih sester in babic ima svoj znak (logotip), ki ima več pomenov:

 • SRCE, ki pomeni življenje
 • MATERNICA, ki daje zavetje plodu
 • DVOJE ROK, roke babic, ki skrbijo za dvoje življenj (matere in otroka).

ORGANI SEKCIJE MS IN BABIC

V.d. predsednice sekcije:
Saša Matko, sekcija-babic@zbornica-zveza.si

Podpredsednica sekcije:
Rosemarie Franc

Člani izvršnega odbora:
Andreja Žertuš
Karolina Kovač
Barbara Malgaj
Jelka Cimermančič
Sonja Harnik
Renata Nahtigal
Mojca Petek

Sekcija medicinskih sester in babic ščiti pravice in interese babic/babištva, skrbi za prepoznavnost babiške stroke in skrbi za njen razvoj.
Babištvo je neodvisna, samostojna zdravstvena disciplina v Republiki Sloveniji.
Sekcija medicinskih sester in babic skrbi za strokovni razvoj zaposlenih v zdravstvenem varstvu žensk, otrok in njihovih družin, pripravlja kadrovske normative, strokovne smernice in protokole ter sodeluje pri oblikovanju domače in evropske zdravstvene politike.
Vključeni smo v pripravo zakonodaje s področja zdravstvene in babiške nege in oskrbe, pripravo terminološkega slovarja in drugih pomembnih projektov Zbornice – Zveze.

Veliko vlogo pri krepitvi tradicije babiškega poklica in stanovskem povezovanju je imelo Društvo diplomiranih babic,ustanovljeno leta 1920 v Ljubljani. Pod imenom Slovensko babiško društvo je pričelo delovati leta 1925. Strokovno je sodelovalo z drugimi babiškimi društvi v državi. Osnovni namen društva je bil:

 • skrb za strokovni dvig stroke in za njeno strokovno in družbeno afirmacijo
 • proučevanje strokovnih problemov in dajanje rešitev
 • skrb za strokovno izpopolnjevanje
 • varstvo zdravja matere in otroka
 • razvijanje ljubezni do poklica, medsebojnega razumevanja in delovnega elana
 • skrb za zakonsko zaščito znaka in uniforme babic.

Društvo je materialna sredstva pridobivalo predvsem iz vpisnine, članarine, naročnine na časopis Babiški vestnik, prostovoljnih prispevkov in drugih dotacij. Za članstvo je lahko zaprosila vsaka babica, ki je zaključila eno izmed šol za babice. Društvo je včlanjevalo tudi izredne in častne člane.

Leta 1929 je pričel izhajati Babiški vestnik, strokovno glasilo Društva diplomiranih babic. V njem so izhajali strokovni prispevki babic,obogateni z izkušnjami in dogodki na terenu. Časopis je skrbel za seznanjenje z novostmi in smernicami razvoja ginekologije in porodništva, zato so v njem pogosto sodelovali tudi zdravniki. Izhajal je vse do leta 1968.

Društvo je pod imenom Slovensko babiško društvo prenehalo delovati 31.12.1975 in začelo ponovno delovati 28.2.1976 pri Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije kot Sekcija medicinskih sester in babic.
Leta 1999 je v Manili na Filipinih potekal strokovni kongres International Confederation of Midwives (ICM), kjer je bilo strokovno združenje sprejeto v članstvo te mednarodne organizacije. Tesno sodelujemo v centralno evropski regiji ICM. Od leta 2000 smo pridruženi člani Evropske babiške zveze (European Midwives Association). Jeseni 2003 je bil sestanek centralno evropske regije prvič tudi pri nas.

Ožji izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in babic ima v skladu s statutom Zbornice – Zveze 9 članov, v širšem odboru pa so še predstavnice vseh slovenskih porodnišnic. Člani IO so oblikovali strategijo delo za štiriletno obdobje, sprejeli načrt strokovnih izobraževanj, vključujejo pa se tudi v aktivno oblikovanje zdravstvene politike in sodelujejo pri reševanju najaktualnejših problemov.

Veseli smo, da so naša strokovna srečanja vedno zelo dobro obiskana. Strokovne teme pokrivajo področja delovanja babic in tudi novosti iz babištva in medicinskih znanosti, ki so pomembne pri vsakdanjem delu v skrbi za zdravje žensk in otrok (ginekologija, porodništvo, pediatrija, psihologija, pravno varstvo).
V letu 2003 smo na Upravni odbor Zbornice zdravstvene nege Slovenije- Zvezo društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije naslovili vlogo za ureditev pravnega statusa babic v tem strokovnem združenju. Na skupščini Zbornice – Zveze so bile sprejete spremembe in predstavnica babic je tako članica nadzornega in upravnega odbora ter častnega razsodišča prve in druge stopnje.
V letu 2011 smo sprejeli prvi kodeks etike za babice.

Bivše predsednice:
1976 – 1988 – Julka Kuzma
1988 – 1996 – Marjana Drčar
1996 – 2000 – Alenka Zega
2000 – 2008 – Gordana Njenjić
2008 – 2016 – Anita Prelec
2016 – Gordana Njenjić
2016 – 2018 Mateja Pogorelc
2018 – 2020 v.d. predsednice Karolina Kovač

Aktivnosti:

 • priprava kompetenc v babištvu
 • organizacija strokovnih srečanj

Smo člani naslednjih mednarodnih organizacij:
ICM – International Confederation of Midwives 
EMA – European Midwives Association 

ZBORNIKI