4. sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

ORGANI SEKCIJE

Predsednik sekcije:
Dragica Karadžić, sekcija-anesteziologija@zbornica-zveza.si

Strokovno področje za anestezijo

 • Tjaša Korelič
 • Romana Čuk
 • Anja Silvester

Strokovno področje za intenzivno terapijo

 • Dragica Karadžić
 • Matej Mažič
 • Nataša Radovanović

Strokovno področje za transfuziologijo

 • Lejla Lampret Goševac
 • Maja Draksler
 • Petra Korošec

Anestezija: Brigita Erbežnik Zdravković
Intenzivna terapija: Bojana Korošec
Transfuzija: Lejla Lampret Goševac

Napredne metode dela, hitro razvijajoča se tehnologija in k bolniku usmerjena zdravstvena nega je od medicinskih sester zahtevala visok nivo znanja in spretnosti. Delovanje na tako specifičnih področjih kot so anesteziologija, intenzivna terapija in transfuziologija od medicinskih sester zahteva nenehno usposabljanje in izmenjavo izkušenj. K razvoju, prepoznavnosti strokovne sekcije so v veliki meri prispevali prodorni posamezniki, ki so sledili posebnostim in strokovnim usmeritvam Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, ki so v vseh svojih letih od ustanovitve igrali pomembno vlogo pri razvoju stroke.

Prav zaradi tega je bila 19.4.1973 kot 4. strokovna sekcija v okviru Društa medicinskih sester Slovenije ustanovljena Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v ansteziologiji in intenzivni terapiji. Kot predsednica prvega odbora sekcije je bila izvoljena Sonja Bergman. Že v istem letu, 2.6.1973 je sekcija izpeljala prvo izobraževanje za medicinske sestre. Sekcija za transfuziologijo, ki je bila ustanovljena leta 1976 se je tako pridružila nekaj let kasneje.  Vsa ta leta je sekcija delovala ves čas z nekaj krajšimi premori. Tako so člani sekcije ves čas stremeli k boljši in varnejši obravnavi bolnikov.

Leta 1979 je po štirih letih premora delovanja sekcije, le-ta dobila na novo izvoljen odbor in drugo predsednico, Marino Velepič. V tem letu se je sekciji priključila tudi onkologija, s tem je sekcija štela 150 članov. Leta 1980 je tako sekcija organizirala seminar s tujimi predavatelji iz Velike Britanije. Po novem načrtu izobraževanja so v teh letih izvedli 3 enodnevne seminarje letno. Leta 1982 je tako sekcija štela 162 medicinskih sester.

V letu 1984 je bil tako izvoljen nov odbor ter nova predsednica Veronika Spindler. V teh letih se je povečalo sodelovanje z Anesteziološko sekcijo, tako sta se sekciji leta 1987 združili. Tega leta je strokovna sekcija dobila novo ime: Sekcija medicinskih sester pri anesteziji, intenzivni terapiji in negi ter transfuziologiji. V tem obdobju leta 1989 sekcija postanje članica IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists).

V letu 1992 so tako potekale nove volitve na katerih je bila kot četrta predsednica izvoljena Irena Buček Hajdarević. V tem letu so tako na pobudo članov Izvršilnega odbora ter na podlagi Pravilnika o delovanju strokovnih sekcij spremenili način delovanja sekcije tako, da so se znotraj sekcije ustanovile delovne skupine za anesteziologijo, delovna skupina za intenzivno terapijo in delovna skupina  za transfuziologijo. V tem obdobju so seje potekale ločeno po delovnih skupinah, kjer sta delovni skupini za anesteziologijo in intenzivno terapijo organizirali seje skupaj, delovna skupina za transfuziologijo pa ločeno. Leta 1995 je bil na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani v pripravi program specializacije za področje intenzivne zdravstvene nege in terapije ter anestezije. Program se je začel izvajati leta 1995, do reforme visokega šolstva.

Od leta 2000 v seje izvršilnega odbora in delovnih skupin potekajo skupno, po potrebi pa so formirani dodatni sestanki posameznih delovnih skupin. Leta 2001 so potekala dogovarjanja z Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani o programu specializacije iz transfuziologije vendar do 2004 na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani niso pričeli izvajati novih programov specializacij. Tako se je sekcija leta 2004 aktivno vljučila v pripravo specializacij v sodelovanju z Visoko šolo za zdravstvo v Mariboru.

V letu 2007 je bila tako izvoljena nova, peta predsednica Asja Jaklič. V tem letu je sekcija pričela aktivno sodelovanje z HDMSARIST (Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije reanimacije intenzivne skrbi i transfuzije) in UINARS (Udruženje medicinskih sestara – tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Srbije), leta 2009 pa je bil podpisan sporazum o strokovnem sodelovanju. V letu 2006 je sekcija vložila kandidaturo za organizacijo svetovnega kongresa IFNA, in bila leta 2007 tako izbrana za organizacijo kongresa, ki je potekal leta 2012.

Leta 2011 so potekale nove volitve, kjer je bil za šestega predsednika sekcije izvoljen Dejan Doberšek. Sekcija je leta 2012 organizirala svetovni kongres IFNA, ter v istem letu postala polnovredna članica EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations). Leto za tem, je znotraj sekcije zaživela nova delovna skupina za izobraževanja. V naslednjih letih je bila sekcija vedno bolj dejavna in tako aktivno sodelovala pri različnih združenjih (IFNA, WFCCN, EfCCNa). Znotraj strokovne sekcije se je glede na potrebe imenovala nova DS za obvaldovanje bolečine. Leta 2017 je strokovna sekcija postala polnovredna članice še enega svetovnega združenja WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses). V letu 2016 je sekcija vložila kandidaturo za organizacijo svetovnega kongresa EfCCNa, ter bila leta 2017 sekcija izbrana za organizacijo kongresa, ki je potekal v Ljubljani februarja 2019.

Poleg izobraževanj je sekcija v tem obdobju urejala tudi delokroge anestezijskih medicinskih sester, predlagala nabore strokovnjakov za stalne nadzore, sodelovala pri prenovi dokumenta o poklicnih aktivnostih ter mnogih drugih projektih.

Tako je sekcija opravila preko 150 sestankov poleg tega pa so člani obravnavali več kot 190 strokovnih tem in organizirala več kot 80 seminarjev, delavnic in simpozijev.

Bivši predsedniki sekcije:

 • Sonja Bergman (1973 – 1979)
 • Marina Velepič (1979 – 1984)
 • Veronika Spindler (1984 – 1992)
 • Irena Buček Hajdarević (1992 – )
 • Asja Jaklič (2007 – 2011)
 • Dejan Doberšek (2011 – 2019)

 

Vizija, poslanstvo in naloge Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji je skrb za strokovni napredek, povezanost in strokovno sodelovanje med vsemi bolnišnicami in klinikami.  V strokovni sekciji si želimo poenoteno graditi vizijo med različnimi strokami in poklicnimi skupinami na naslednjih področjih:

 • Priprava nabora dokumentov, ocenjevalnih lestvic in orodij za vodenje zdravstvene nege v procesih dela
 • Razvijanje organizacije učnih delavnic z naslednjimi programi-sledenje novostim in raziskavam s ciljem potrebe razvoja stroke (šola mehanske ventilacije, hemodinamski monitoring, žilni pristopi, strokovni seminarji)
 • Spodbujanje prenosa dobrih praks iz kliničnih okolij in usposabljanja za delo v druga klinična okolja
 • Ohranjanje sodelovanja v mednarodnih združenjih EfCCNa, WfCCN, IFNA
 • Spodbujanje k poenotenju stroke pri uporabi različnih strokovnih kliničnih izrazov
 • Oblikovanje delovne skupine znotraj strokovne sekcije za pripravo enotnih nacionalnih protokolov zdravstvene nege za posamezno področje (anesteziologija, intenzivna terapija, transfuziologija)
 • Oblikovanje delovne skupine znotraj strokovne sekcije za analizo vzrokov odstopanja v kliničnih okoljih in sistemsko odpravljanje vzrokov s preventivno korektivnih priporočili s področja tveganja in varnosti
 • Spodbujanje inovativnega vodenja in raziskovanja v kliničnih okoljih.
 • Oblikovanje raziskovalne skupine iz kliničnih področij Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji za razvoj interesnih področij, priprave smernic, implementacije protokolov in priporočil klinične prakse v procese dela.
 • Spodbujanje in razvijanje sodelovanja priprave skupnih kliničnih smernic s poudarkom na aplikativnem in akcijskem raziskovanju, spremljanju in izboljševanju kliničnega dela.

MEDNARODNA ČLANSTVA

STROKOVNO SODELOVANJE

Zborniki