32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Namen delovanja Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji je združevanje in povezovanje izvajalk in izvajalcev promocije zdravja in zdravstvene vzgoje vseh populacijskih skupin, na različnih vsebinskih področjih in na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Sekcija bo skrbela za strokovni razvoj področja promocije zdravja in zdravstvene vzgoje v Sloveniji, vključno s strokovno terminologijo, ter za strokovni razvoj in podporo medicinskim sestram in babicam – izvajalkam in izvajalcem zdravstvene vzgoje.

Cilji delovanja Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji so:

 • raziskovalno utemeljeno ugotavljanje stanja in potreb na področju zdravstvene vzgoje in promocije zdravja,
 • spremljanje novosti ter organizacija in izvedba izobraževanj s področja zdravstvene vzgoje in promocije zdravja za strokovnjake zdravstvene in babiške nege,
 • priprava kompetenčnega profila izvajalcev zdravstvene vzgoje ter vključevanje v kadrovsko politiko na nacionalni ravni na področju zdravstvene vzgoje in promocije zdravja,
 • poenotenje dokumentiranja in zbiranja podatkov in rezultatov dela, z namenom ugotavljanja potreb v zdravstveni vzgoji in promociji zdravja,
 • sodelovanje z NIJZ, Zbornico – Zvezo, drugimi strokovnimi sekcijami, strokovnimi društvi, zdravstvenimi in izobraževalnimi inštitucijami,
 • sodelovanje s plačnikom (ZZZS) storitev zdravstvene vzgoje pri oblikovanju in vrednotenju dejavnosti zdravstvene vzgoje,
  oblikovanje nadaljnjih pobud na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo in šport za umestitev zdravstvene vzgoje znotraj šolskega ter zdravstvenega sistema na nacionalni in lokalni ravni.

Področja delovanja (nekatera finančno opredeljena v Splošnem dogovoru ZZZS):

 • zdravstvena vzgoja za bodoče starše,
 • zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov,
 • zdravstvena vzgoja odraslih v RADM,
 • zdravstvena vzgoja v ZVC/CKZ,
 • zdravstvena vzgoja ljudi na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica sekcije:
Nataša Vidnar, sekcija-promocijazdravja@zbornica-zveza.si 

Člani :
Tadeja Bizjak
Ksenija Noč
Mateja Učakar
Tatjana Gregorčič
Andreja Kvas
Tamara Kofol
dr. Bernarda Hostnik
Klavdija Dvoršak

Mandatno obdobje: 2021 – 2025

Pobude različnih iniciativnih odborov za ustanovitev samostojne sekcije so bile podane: prvič 21. 1. 2002 (Martina Horvat, Irena Velušček, Nika Škrabl, Fani Čeh, Jožica Mesarič, Nedeljka Luznar, Mihaela Lovše, Danica Stražar, Nada Kadiš, Zofija Kralj in Renata Kozlar), 24. 2. 2004(Andreja Kvas, Nedeljka Luznar, Jožica Mesarič in Majda Šmit) in 13. 7. 2011  (Milojka Ertl, Marina Čok, Zvonka Debenak, Ana Dagarin, Natalija Horvat, Damjana Grubar, Irena Šumer, Irena Skrinar, Tina Kosec Šircelj, Nataša Jeras, Tadeja Bizjak, Romana Miklič, Stanislava Štajer, Anka Debeljak, Marija Šlibar, Jožica Pirnat, Darja Žgajner in Suzana Gorenc).

V času od 22. – 26. 7. 2013 je bila pod okriljem Zbornice – Zveze in programsko-organizacijskega odbora (Monika Ažman, Ria Jagodic, Darinka Klemenc, Andreja Kvas, Suzana Majcen Dvoršak, Alenka Slapšak, Majda Šmit, Tamara Štemberger Kolnik in Sanja Vrbovšek)    izvedena 17. mednarodna bienalna konferenca “School Nurse”, diplomiranih medicinskih sester – izvajalk zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike v primarnem zdravstvenem varstvu. Na konferenci, ki so se je udeležile medicinske sestre iz 18 držav in petih celin, so bila predstavljena širša tematska področja zdravstvene vzgoje, med drugim tudi zobozdravstvena vzgoja.

Po uspešno izvedeni konferenci smo se strokovnjaki iz področja promocije zdravja in zdravstvene vzgoje na primarni ravni zdravstvenega varstva (Tadeja Bizjak, Primož Brovč, Marina Čok, Ria Jagodic, Andreja Kvas, Mirna Nemanič, Ksenija Noč, Majda Šmit, Tamara Štemberger Kolnik in Sanja Vrbovšek) združili v Delovni skupini za zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo v okviru Sekcije medicinskih sester  in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini, ki je delovala v času od  10. 5.  2014 do 31. 1. 2016.

Članice četrtega iniciativnega odbora (Tadeja Bizjak, Ria Jagodic, Andreja Kvas, Mirna Nemanič, Ksenija Noč, Majda Šmit, Tamara Štemberger Kolnik in Sanja Vrbovšek) so se 31.1.2016odločile za vnovično pobudo za ustanovitev Sekcije za promocijo zdravja in zdravstveno vzgojo na podlagi spodaj navedenih izhodišč.

Zdravstvena vzgoja je pomemben del dejavnosti zdravstvene in babiške nege, na vseh ravneh zdravstvenega varstva, v vseh dejavnostih in specialnostih. Ključni poudarek zdravstvene politike na evropski in nacionalni ravni je na področju preventive, ki predstavlja eno od prioritetnih področij zdravstvenega sektorja. To je utemeljeno v različnih strateških dokumentih, in sicer v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« in Strategiji razvoja dejavnosti javnega zdravja ter v skladu z dokumentom Svetovne zdravstvene organizacije Zdravje 2020 – temeljna evropska izhodišča za vse vladno in vse družbeno akcijo za zdravje in blagostanje.

Poleg udejanjanja zdravih politik je zdravstvena vzgoja vitalen del preventive. Zdravstveno vzgojno delovanje je naloga vseh medicinskih sester. Čeprav v Sloveniji največji del zdravstvene vzgoje izvajamo medicinske sestre, v omenjenih slovenskih strateških dokumentih nismo eksplicitno navedene, prav tako pogosto nismo vabljene v različne ekspertne skupine na ravni razvoja preventivnih/zdravstveno vzgojnih programov in pogosto nimamo možnosti odločanja na tem področju.

V Sloveniji se področje preventive razvija in krepi, pri čemer medicinske sestre izvajamo pomemben del teh preventivnih aktivnosti. Na primarni ravni zdravstvenega varstva preventivne aktivnosti izvajajo

 • medicinske sestre in babice v »šoli za starše«
 • medicinske sestre, ki izvajajo zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov, vključno z zobozdravstveno vzgojo, ki se v Sloveniji lahko ponaša z odličnimi rezultati,
 • medicinske sestre iz referenčnih ambulant družinske medicine (RADM) (januar 2016 v 584 RADM),
 • medicinske sestre v 61 zdravstveno vzgojnih centrih (ZVC), ki izvajajo zdravstveno vzgojo za odraslo populacijo ter številne aktivnosti za krepitev zdravja v lokalnih skupnostih in
 • medicinske sestre v patronažnem varstvu.

Številne medicinske sestre na primarni ravni zdravstvenega varstva hkrati pokrivajo več zgoraj omenjenih področij zdravstvene vzgoje. Preventivne aktivnosti prav tako izvajajo tudi medicinske sestre na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva, kjer z zdravstveno vzgojo pomembno pripomorejo k hitrejšemu okrevanju, k zmanjšanju zapletov bolezni oziroma h kakovostnejšemu življenju z boleznijo.

Zdravstvena vzgoja je samostojna in hitro se razvijajoča disciplina, ki je že pred leti presegla omejenost na posredovanje informacij in se sedaj na podlagi interdisciplinarnih znanj (zdravstvena nega, sociologija, psihologija, komunikologija, medicina, pedagogika, andragogika, didaktika itd.), na katerih je utemeljena, usmerja na ozaveščanje, motiviranje,  posredovanje in učenje spretnosti in veščin, nudenje pomoči pri spreminjanju nezdravih življenjskih navad, s ciljem opolnomočenja ljudi v vseh populacijskih skupinah in krepitev zdravja v skupnosti. Zato slovenske medicinske sestre v okviru svoje stanovske organizacije potrebujemo samostojno strokovno sekcijo, ki bo povezovala izvajalke in izvajalce zdravstvene vzgoje in promocije zdravja vseh populacijskih skupin, na različnih vsebinskih področjih in na vseh ravneh zdravstvenega varstva.

V okviru vnaprej opredeljenega projekta Skupaj za zdravje, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in je sofinanciran s strani norveškega finančnega mehanizma (v njem sodelujejo člani Zbornice – Zveze, njena predstavnica pa je v usmerjevalnem odboru projekta), je bila zasnovana nadgradnja obstoječih Zdravstveno vzgojnih centrov (ZVC-jev), tako z organizacijsko-funkcionalnega kot vsebinskega vidika. ZVC-ji so se preimenovali v Centre za krepitev zdravja (CKZ). Koncept CKZ nadgrajuje že obstoječe ZVC in vključuje aktivnosti za doseganje javnozdravstvenih ciljev v lokalni skupnosti. CKZ so trenutno v ZD Celje, ZD Vrhnika in ZD Sevnica, v letu 2017 pa je s podporo Ministrstva za zdravje predvidena širitev na dodatnih 25 CKZ-jev. V CKZ-jih bodo integrirani tako preventivni kadri kot preventivni programi, ki se izvajajo v zdravstvenem domu; promocijsko-preventivne aktivnosti in programi pa se bodo v CKZ izvajali tako v okviru zdravstvene dejavnosti za vse populacijske skupine in vse ogroženosti ter najpogostejše kronične bolezni/stanja kot tudi izven zdravstvene dejavnosti za potrebe populacij in okolij v lokalni skupnosti. Vodje teh kompleksno zasnovanih CKZ-jev so medicinske sestre. CKZ je zelo pomembno polje delovanja za medicinske sestre na primarni ravni zdravstvenega varstva.

Ker je področje preventive danes tako visoko na politični agendi, na področje zdravstvene vzgoje vse intenzivneje in vse bolj agresivno vstopajo različni strokovnjaki, zdravstveni in ne zdravstveni sodelavci (psihologi, dietetiki, nutricionisti, kineziologi itd.). Če se ne želimo izgubiti v množici strokovnjakov, ki izvajajo zdravstveno vzgojo, moramo skupne napore vložiti v formiranje močne, enovite in usklajene strukture, ki jo članice iniciativnega odbora vidimo le v strokovni sekciji. Slovenske medicinske sestre moramo ohraniti in okrepiti svojo vlogo na področju zdravstvene vzgoje ter se umestiti na zemljevid izvajalcev promocije zdravja in zdravstvene vzgoje kot nosilke zdravstvene vzgoje. Če želimo doseči ta cilj, pa moramo delovati usklajeno in enotno. Da smo lahko medicinske sestre nosilke zdravstvene vzgoje je razvidno že iz tega, da tekom študija na prvi Bolonjski stopnji študenti zdravstvene nege pridobijo osnovna znanja s področja promocije zdravja, preventive in zdravstvene vzgoje. Pridobijo tako teoretično kot tudi praktično znanje, saj imajo tekom študija tudi klinično usposabljanje na področju zdravstvene vzgoje. Za razvoj zdravstvene nege v Sloveniji je pomembno, ali bomo znali izkoristiti potencial, ki ga imamo na področju zdravstvene vzgoje.

Namen delovanja Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (PZZV) je združevanje in povezovanje izvajalk in izvajalcev (PZZV)  promocije zdravja in zdravstvene vzgoje vseh populacijskih skupin, na različnih vsebinskih področjih in na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Sekcija bo skrbela za strokovni razvoj področja promocije zdravja in  zdravstvene vzgoje v Sloveniji, vključno s strokovno terminologijo, ter za strokovni razvoj in podporo medicinskim sestram in babicam – izvajalkam in izvajalcem zdravstvene vzgoje.

Cilji delovanja Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji so:

 • raziskovalno utemeljeno ugotavljanje stanja in potreb na področju zdravstvene vzgoje in promocije zdravja,
 • spremljanje novosti ter organizacija in izvedba izobraževanj s področja zdravstvene vzgoje in promocije zdravja za strokovnjake zdravstvene in babiške nege,
 • priprava kompetentnega profila izvajalcev zdravstvene vzgoje ter vključevanje v kadrovsko politiko na nacionalni ravni na področju zdravstvene vzgoje in promocije zdravja,
 • poenotenje dokumentiranja in zbiranja podatkov in rezultatov dela, z namenom ugotavljanja potreb v zdravstveni vzgoji in promociji zdravja,
 • sodelovanje z NIJZ, Zbornico – Zvezo, drugimi strokovnimi sekcijami, strokovnimi društvi, zdravstvenimi in izobraževalnimi inštitucijami,
 • sodelovanje s plačnikom (ZZZS) storitev zdravstvene vzgoje pri oblikovanju in vrednotenju dejavnosti zdravstvene vzgoje,
 • oblikovanje nadaljnjih pobud na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo in šport  za umestitev zdravstvene vzgoje znotraj šolskega ter  zdravstvenega sistema na nacionalni in lokalni ravni.

Področja delovanja (nekatera finančno opredeljena v Splošnem dogovoru ZZZS):

 • zdravstvena vzgoja za bodoče starše,
 • zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov,
 • zdravstvena vzgoja odraslih v RADM,
 • zdravstvena vzgoja v ZVC/CKZ,
 • zdravstvena vzgoja ljudi na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva.

Plan dela:

 • nadaljnje sodelovanje z NIJZ,  ZZZS in Ministrstvom za zdravje,
 • sodelovanje z NIJZ, Zbornico – Zvezo, drugimi strokovnimi sekcijami, strokovnimi društvi, zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami,
 • združevanje in povezovanje izvajalk in izvajalcev zdravstvene vzgoje in promocije zdravja vseh populacijskih skupin, na različnih vsebinskih področjih in na vseh ravneh zdravstvenega varstva,
 • organizacija izobraževanj (seminarjev, učnih delavnic, simpozijev, itd.)

POVEZAVE

ZBORNIKI