30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

Sekcije MS in ZT v nevrologiji si bo prizadevala za razvoj stroke zdravstvene nege (ZN) nevrološkega bolnika, ki bo avtonomna in temeljila na sodobnih pristopih ZN, izobraževanju ter raziskovanju.

Želimo biti prepoznavni doma in v tujini in se čim bolj aktivno vključevati v mednarodne organizacije na področju nevrološke zdravstvene nege.

Prizadevali si bomo za krepitev članstva in pripadnost naši sekciji, kar bomo skušali doseči s čim boljšim informiranjem naših članov.

ORGANI SEKCIJE

Predsednik sekcije:

Robert Rajnar, sekcija-nevrologija@zbornica-zveza.si

Podpredsednica sekcije:
Maja Medvešček Smrekar

Članice IO:
Brulc Darja
Habjanič Stanka
Kokol Melita
Kumer Irma
Matko Nives
Medvešček Smrekar Maja
Šket Rozalija

Pridružene članice IO:
Ferčec Sonja
Germek Sindi
Noč Pirečnik Anita
Višner Tjaša

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji je bila ustanovljena 21.3.2003. Do tega leta smo delovali v okviru Psihiatrične in nevrološke sekcije. Glede na razvoj stroke je bilo nujno, da smo ločili področje nevrološke zdravstvene nege od psihiatrične zdravstvene nege in se odločili za samostojno pot. Sekcija MS in ZT v nevrologiji je strokovno združenje, ki soustvarja in povezuje stroko zdravstvene nege nevrološkega bolnika, skrbi za profesionalni in karierni razvoj članov in povezuje izvajalce zdravstvene nege tudi v širšem evropskem in mednarodnem prostoru.

Psihiatrična in nevrološka sekcija ( takrat Nevropsihiatrična ) je bila ustanovljena 28. februarja 1969 v Ljubljani. Pobudnica in prva izvoljena predsednica sekcije je bila Maruša Šolar, takrat glavna medicinska sestra Klinične bolnišnice za psihiatrijo v Ljubljani.

Ko se je 8. novembra 2001 v Ljubljani sestal iniciativni odbor s tremi članicami ( Helena Tušar, Maja Medvešček Smrekar in Štefica Sršen ) je zaprosil Koordinacijski odbor strokovnih sekcij pri Zbornici- Zvezi za soglasje k ustanovitvi samostojne sekcije z naslovom: Strokovna sekcija medicinskih sester v nevrologiji.

Razlog za ustanovitev nove samostojne sekcije je bilo spoznanje, da je zdravstvena nega nevrološkega bolnika specifična in zato potrebuje usposobljene medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Številčnost poklicne skupine, izmenjava izkušenj in uvajanje novosti v ZN, boljša kakovost ZN, skupno delovanje pri pripravi standardov za obravnavo nevrološkega bolnika, organiziranje izobraževanj, povezanost in sodelovanje z nevrološkimi oddelki po vsej Sloveniji pa so bili še ostali vzroki za ustanovitev svoje stokovne sekcije.

Skupščina Zbornice- Zveze je 28.2.2002 sprejela sklep o ustanovitvi Nevrološke sekcije MS in ZT.

21. marca 2003 smo imeli 1. strokovno srečanje in volilni občni zbor Nevrološke sekcije MS in ZT v Ljubljani. Izvoljeni so bili prva predsednica Helena Tušar, ter člani IO: Maja Medvešček Smrekar (podpredsednica),  Štefica Sršen, Judita Kolenc, Renata Orosel, Majda Omersel (leta 2005 se je upokojila in ni bila več članica), Bojana Zobavnik, Senada Žunić, Katarina Medic.

V začetku leta 2005 se je Nevrološka sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov,  glede na sklep Zbornice- Zveze ( 30. seje KOSS-a),  preimenovala v Sekcija medicinskih (MS) in zdravstvenih tehnikov ( ZT ) v nevrologiji.

Izvršilni odbor sekcije MS in ZT v nevrologiji je bil ponovno izvoljen na Občnem zboru dne, 26.10.2008 za obdobje štirih let.  Ponovno so bili imenovani nekaj članic, nekaj pa je novih. Predsednica sekcije je ponovno izvoljena Helena Tušar, podpredsednica Maja Medvešček Smrekar,  članice IO pa so sledeče:  Irma Kumer, Renata Orosel, Štefica Sršen,  Bojana Zobavnik in Senada Žunić.

Sekcija MS in ZT v nevrologiji organizira strokovna srečanja, učne delavnice, ekskurzije. Ob vsakoletnem strokovnem srečanju izdamo lektoriran Zbornik predavanj.

Članice IO se srečujemo na sejah ali pa poteka naše komuniciranje preko korespondenčnih sej.

Medicinske sestre/zdravstveni tehniki  se vključujemo kot predavatelji/ce s posameznimi temami  zdravstvene nege nevrološkega bolnika tudi na vabila drugih organizatorjev (Zdravniško društvo, Sekcije pri Zdravniškem društvu, Zdravstvene fakultete), ki organizirajo izobraževanja. Menimo, da je tako povezovanje dobro in si želimo tega sodelovanja še več.

ZBORNIKI