29. Sekcija medicinskih sester v managementu

29. Sekcija medicinskih sester v managementu

Osnovni namen združevanja v Strokovni sekciji v managementu zdravstvene in babiške nege, ki deluje pri Zbornici – Zvezi, je združevati zainteresirano strokovno javnost zdravstvene in babiške nege, ki potrebuje znanja in spodbude na tem področju. Pomembno je slediti poslanstvu, viziji in vrednotam krovne organizacije, ki združuje 31 strokovnih sekcij in 11 regijskih strokovnih društev. Področje vodenja in upravljanja je povezano z vsemi drugimi strokovnimi področji, povsod je namreč potrebno voditi ljudi, jih usmerjati in upravljati z različnimi drugimi viri. V tem vidimo priložnost za še boljše povezovanje, opolnomočenje kolegic in kolegov na vodilnih in vodstvenih mestih, kar v tem času nedvomno zelo potrebujemo. Časi so zahtevni, vloga in delo managementa še posebej. Na eni strani gre v vršnem managementu za sodelovanje z vodilnimi strukturami (direktorji in drugimi vodji) v zavodu, na drugi pa za zastopanje stroke in njenih izvajalcev, torej podpora, identifikacija in predstavljanje zdravstvene in babiške nege v zavodu za ključne cilje: kakovostno, varno, humano, prijazno zdravstveno obravnavo pacientov, ob čim bolj zadovoljnih zaposlenih in doseženih poslovnih ciljih.

 

ORGANI SEKCIJE

Predsednik sekcije:
Dejan Doberšek, sekcija-management@zbornica-zveza.si

Podpredsednica sekcije:
Hilda Rezar

Sekretarka sekcije:
dr. Marjeta Logar Čuček

Člani izvršilnega odbora:
Metka Lipič Baligač
Slavko Bolčevič
Urban Bole
Mojca Ravnik Strgar
Katja Vrankar
Bojana Sečnjak

Sekcija medicinskih sester je bila ustanovljena v letu 2000. Ustanovni občni zbor sekcije je potekal 15. septembra 2000. Strokovna sekcija za področje menedžmenta je bila ustanovljena kot devetindvajseta strokovna sekcija Zbornice-Zveze. Ves čas svojega delovanja sekcija deluje pod okriljem nacionalnega strokovnega združenja, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Strokovno sekcijo so ustanovili gospod mag. Peter Požun, gospa Ana Ladi Škerbinek in gospa Petra Kersnič. Ob ustanovitvi strokovne sekcije so predlagatelji zapisali, da organizacija dela v zavodih, kjer se opravljajo zdravstvene storitve, se počasi, a vztrajno prilagaja sodobnim trendom menedžmenta. Za začetek svojega delovanja so si zastavili nalogo posredovanja menedžerkam in menedžerjem zdravstvene nege sodobna znanja, vedenja, veščine s področja vodenja organizacije ter vodenja ljudi (vir: arhiv Sekcije medicinskih sester v managementu, 2000).

Skozi več kot desetletno zgodovino delovanja sekcije je bil poudarek izvršnega odbora na strokovnem izobraževanju/izpopolnjevanju menedžerjev zdravstvene in babiške nege in to ostaja tudi v naslednjem obdobju.

Zavedajoč se pomena in problema (ne)ustreznega menedžmenta na vseh področjih delovanja zdravstvene nege in njenih izvajalcev, so ob utemeljitvi ustanovitve sekcije zapisali:

 • organizacija dela v institucijah, kjer se opravljajo zdravstvene storitve, se počasi, a vztrajno prilagaja sodobnim trendom menedžmenta. Le ta mora upoštevati značilnosti zdravstvene nege tega prostora.
 • Zdravstvena nega je prisotna in udeležena v procesu dela v večini dejavnosti v zdravstvu.
 • Spremembe demografske slike Slovenije nakazujejo trend naraščanja po zdravstveni negi.
 • Številčnost poklicne skupine, ki se sicer v številu za enkrat ne spreminja, se pa spreminjajo zahtevnost delovnih mest, izobrazbena struktura in organizacija dela.
 • Menedžment zdravstvene nege je v sedanjem času izpostavljen hitrim spremembam in nujnemu prilagajanju, še posebej ob globalizaciji, ki tudi na področju zdravstva ne pozna meja.

Sekcijo medicinskih sester v managementu so v teh letih vodili:

 • mag. Peter Požun – od leta 2000 do leta 2008
 • mag. Boris Miha Kaučič – od leta 2008 do leta 2012
 • dr. Saša Kadivec – od leta 2012 dalje

Zagnano, z odprtimi jadri se soočamo z izzivi in priložnostmi. Sekcija medicinskih sester v managementu je pomembno doprinesla k razvoju menedžmenta zdravstvene in babiške nege in to bo njena naloga tudi v prihodnje.

DOSEDANJA STROKOVNA SREČANJA SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER V MANAGEMENTU

 • Ustanovni občni zbor in strokovno srečanje, Ljubljana 15. september 2000 – Predstavitev menedžmenta zdravstvene nege v Avstriji, gostja: direktorica zdravstvene nege Dunajske ortopedske bolnišnice.
 • »Tudi slovenska zdravstvena nega gre v EU«, Ljubljana, 8. marec 2001 – gost Walter Bear, Komisija EU – Urad za zdravje in varstvo potrošnikov. Predstavitev zdravstvene politike EU ter prostega pretoka ljudi znotraj držav članic.
 • »Management smo ljudje«, Radenci, 5.- 6. april 2001: okrogla miza o trenutnem stanju managementa zdravstvene nege v slovenskih zavodih, etika v managementu – gostja Werena Tschudin, Velika Britanija.
 • »Upoštevajmo novosti« Portorož, 10. -11. april 2002: uvajajmo spremembe in timsko delo, predstavitev sprememb delovne in plačne zakonodaje, srečanje s predsednikom Zdravstvenega sveta Republike Slovenije.
 • »Komuniciranje sprememb«, Ljubljana, 5. december 2002: uvajanje sprememb ter pomen komunikacij z vsemi udeleženci in deležniki sprememb, predstavitev projekta Razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva RS – gost prof. Don Hindle.
 • »Uvajajmo spremembe«, Maribor, 9. – 10. april 2003: čustvena inteligenca v procesu sprememb, krizni management, »Case management« – gostja Wilma MacPherson, Velika Britanija.
 • »Stres na delovnem mestu, aktualnosti v managementu« Čatež, 1. – 2. april 2004: Stres na delovnem mestu s poudarkom na zdravstveni dejavnosti. Plačni sistem v javnem sektorju, s poudarkom na zdravstveni dejavnosti, katalog delovnih mest in orientacijska delovna mesta v zdravstveni negi, Case manager – koordinator zdravstvene dejavnosti, vodnik pacienta skozi zdravstveni sistem, povezovalec institucij v praksi, negovalni oddelek kot oblika neakutne obravnave pacienta.
 • »Ali in kako varujemo v slovenskih zdravstvenih ustanovah pacientove podatke« Ljubljana, 7. oktober 2004: Sistem pravice do zasebnosti, zasebnost osebnih podatkov v zdravstvenem sistemu, slovenska ureditev pravice do zasebnosti – varovanje podatkov, varovanje podatkov kot pravica pacienta, model varovanja podatkov v zavodu in njihovo posredovanje drugim osebam.
 • »Manager/ka zdravstvene nege – javni/a uslužbenec/ka v odnosu do organizacije in sodelavcev« Dolenjske Toplice, 24. – 25. november 2005: zakon o javnih uslužbencih, manager v zdravstveni negi in mediji, letni razgovor z uslužbenci.
 • “Privatizacija javnega sektorja” Moravske toplice, 23. – 24. oktober 2006.
 • »Ali potrebujemo spremembe na področju vodenja zaposlenih v zdravstvu? – novi izzivi« Podčetrtek, 5.- 6. november 2008.
 • »Preprečimo, da nas strese stres na delovnem mestu«, Ljubljana, 16. oktober 2009 – v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana.
 • »Od besed k dejanju: opolnomočenje managementa zdravstvene nege za uspešno sodelovanje pri upravljanju zdravstvenih zavodov«, Ljubljana, 20. april 2010.
 • »Zdravstveni management – quo vadis?«, Maribor, 20. oktober 2010.
 • Odličnost v zdravstvu – odprti za nove ideje”, Laško, 12. april 2011.
 • Z raznolikostjo do uspeha – poti za ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja in razvoja zaposlenih, Portorož, 13. junij 2012.
 • Medicinska sestra vodja, Ljubljana, 30. maj 2013.

PRIZNANJA SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER V MANAGEMENTU

V letu 2010 je Sekcija medicinskih sester v managementu podelila prva priznanja – zahvalne listine. Zahvalne listine so prejeli ustanovitelji sekcije

gospod Peter Požun (prvi predsednik sekcije)

gospa Ana Ladi Škerbinek (prva podpredsednica sekcije)

gospa Petra Kersnič (prva tajnica sekcije)

Pomembno je tudi sodelovanje s pobudami, idejami, predlogi v krovni organizaciji tako v Odboru strokovnih sekcij kot pri pomoči vodstvu Zbornice Zveze v prizadevanjih za sledenjem ciljem, zapisanih v krovnih dokumentih organizacije, kot so razvoj stroke, umestitev profesije zdravstvene in babiške nege na ustrezno mesto v timih in tudi v sistemu zdravstva.

Vsaj toliko kot management je v zdravstveni in babiški negi (in tudi sicer) pomemben leadership (kar je sodobni trend že nekaj let v razvitem svetu), ki pomeni identifikacijo s stroko in njenimi izvajalci ter zastopanje njihovih interesov in umeščanje na mesto, ki ji pripada.
Sekcija medicinskih sester v managementu pri svojem delu daje prednost na naslednjih področjih:

IZOBRAŽEVANJE

 • Ugotavljanje, analiziranje potreb s področja menedžmenta: organizacija, vodenje, karierni razvoj zaposlenih, sodobno vodenje in izvajanje izobraževanj iz teh področij, racionalizacija sredstev
 • Sodelovanje s fakultetami in visokimi šolami
 • Dajanje smernic za izvajanje izobraževanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi in oskrbi.
 • Pridobivanje kompetenc menedžerk v smeri specifične dejavnosti in pridobivanje znanja.
 • Prenos dobrih praks
 • Sinhronizacija z negovalnimi in zdravstvenimi timi na vseh nivojih; primarni, sekundarni in terciarni nivo, socialno varstveni zavodi.
 • Sodelovanje pri vzpostavljanju sistema specializacij in pridobivanje dodatnih znanj za področje zdravstvene in babiške nege in oskrbe.

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI IN VARNOSTI

 • Sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih strokovnih smernic, protokolov in doktrin s področja zdravstvene in babiške nege in oskrbe,
 • Proučevanje strokovnih vprašanj iz aktualnih vsebin strokovnega področja.
 • Priložnosti za racionalizacijo in optimizacijo procesov v zdravstveni in babiški negi in sredstev.
 • Prenos dobrih praks: akreditacija in postopki standardizacije procesov, sistem notranjih nadzorov, mehanizem korektivnega in preventivnega ukrepanja, planiranje poslovanja.
 • Spodbuda k vodenju in vrednotenju kazalnikov kakovosti in varnosti: urejanje področja strokovnih napak, neželenih dogodkov, odklonov, in aktivnosti za izboljšanje področja.
 • Opolnomočenje managementa zdravstvene in babiške nege za razumevanje sistema strokovnih nadzorov s svetovanjem v okviru javnih pooblasti Zbornice Zveze ter sodelovanje pri nadzorih.

RAZVOJ STROKE

 • Spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela na področju zdravstvene in babiške nege in oskrbe,
 • Spodbujanje objavljanja raziskav iz strokovnega področja.
 • Spodbujanje izvajanja Strategije razvoja ZNO 2011-2020 .
 • Sodelovanje pri razvoju informatizacije v zdravstveni in babiški negi in oskrbi: postavljanje telemedicine, računalnik ob pacientovi postelji; informatizacija nekaterih procesov (spremljanje kazalnikov kakovosti);.

RAZVOJ ZAPOSLENIH

Prenos dobrih praks: komunikacija v timu, sodelovanje v interdisciplinarnem timu, motivacija za spremembe, učinkovito vodenje sestankov, razvoj veščin in modelov vodenja za srednji in vrhnji menedžment, pridobivanje kompetenc vodenja, prevzemanje odgovornosti, pridobivanje znanja, opolnomočenje sodelavcev, mediacija v zdravstvu, spodbujanje zdravega delovnega okolja.

ORGANIZACIJA IN VODENJE

 • Prenos dobrih praks: razvoj novih profilov v zdravstveni in babiški negi in oskrbi: koordinator zdravstvene oskrbe, koordinator odpusta; vzpostavitev oziroma izboljšanje procesov; integrirana zdravstvena oskrba; optimizacija procesov, kadrovanje; načrtovanje kadrovskih virov, izbor ljudi za delovna mesta; vodenje in usmerjanje zaposlenih; obvladovanje stroškov; strateško načrtovanje, organiziranje in vodenje, upoštevanje pacientovih pravic in skrb za zadovoljstvo pacientov.
 • Sodelovanje pri pripravah nacionalnih analiz s področja menedžmenta in vodenja ter drugih pomembnih strateških dokumentih in smernicah.

Strokovna sekcija menedžment deluje pod krovno nacionalno organizacijo, izjemnega pomena bo sodelovanje s koordinatorjem strokovnih sekcij ki predstavljalo najvišje strokovno telo v državi v smislu prostovoljnega združevanja članstva v enovito organizacijo, ki mora biti enakovreden sogovornik tako drugim poklicnim skupinam v zdravstvu kot zdravstveni politiki in splošni javnosti.

Poslanstvo: Temeljno poslanstvo Sekcije MS v Managementu je skrbeti za strokovno izpopolnjevanje managerjev in razvoj managementa zdravstvene/babiške nege na Slovenskem. Kot strokovno nacionalno združenje s področja managementa želimo povezovati managerje vseh zdravstvenih institucij vseh nivojev managementa, razvijati sodelovanje, prenašati dobre prakse in zagotavljati pomembna znanja in novosti strokovnih vsebin, ki so ključnega pomena za področje managementa.

Vizija: Želimo biti sodobno nacionalno združenje medicinskih sester in babic, ki v različnih okoljih in na različnih nivojih opravljajo poklic managerjev. Sekcija želi med managerji na področju babiške in zdravstvene nege delovati povezovalno in jim preko strokovnih srečanj nuditi različna potrebna strokovna znanja s področja vodenja, inovativnosti, komuniciranja, motiviranja, vzpostavljanja sodelovalne kulture, timskega dela, čustvene inteligentnosti, odločnosti in nenehnega izboljševanja managementa z doseganjem želenih ciljev. Poleg izvajanja strokovnih srečanj za opolnomočenje medicinskih sester in babic s področja managementa želimo razvijati raziskovanje (na dokazih podprt menedžment zdravstvene/babiške nege), organizirati znanstvene posvete in tako aktivno pristopiti k oblikovanju nove organiziranosti managementa zdravstvene/ babiške nege v zdravstvenih zavodih.

ZBORNIKI