28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

Bolezni srca in žilja so v mnogih državah sveta, kakor tudi v Sloveniji, najpogostejši vzrok smrti in delovne invalidnosti. Dokazano je, da tvegan življenjski slog pospešuje razvoj bolezni srca in žilja. Glavne dejavnike tveganja kot so kajenje, nezdravo prehranjevanje, škodljivo uživanje alkohola, premajhen obseg telesne dejavnosti je mogoče preprečiti. Za preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje omenjenih in ostalih dejavnikov tveganja je zelo pomembno sodelovanje in povezovanje med vsemi tremi ravnmi zdravstvenega varstva. Potrebno je interdisciplinarno timsko delo, ki omogoča celostno obravnavo bolnikov oz. varovancev in njihovih svojcev. Zato smo si v strokovni sekciji zastavili cilj, da slovenskim medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in študentom zdravstvene nege zagotovimo vseživljenjsko strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje s področja kardiologije in angiologije. Kolegice in kolege ter študente visokostrokovnih zdravstvenih šol in fakultet želimo seznanjati s teoretičnimi novostmi na področju kardiologije in angiologije ter jih naučiti tudi vseh novih spretnosti in veščin, ki jih bodo potrebovali pri vsakdanjem delu z bolniki. Pri tem želimo bolnikom zagotoviti kakovostno, individualno usmerjeno, učinkovito in celostno zdravstveno nego s spoštovanjm bolnikovih pravic in etičnih ter deontoloških načel.

Strokovna srečanja skušamo narediti čim bolj zanimiva in atraktivna. To dosegamo s tem, da predavanja kombiniramo z aktivnimi učnimi oblikami, zlasti z učnimi delavnicami, kjer udeleženci/ke rešujejo zastavljene naloge. Ob vsakem strokovnem srečanju izdamo tudi zbornik strokovnih prispevkov, ki je recenziran in objavljen na spletni strani sekcije.

V programskem in organizacijskem odboru strokovnih srečanj sodelujejo kolegice in kolegi iz Izvršilnega odbora strokovne sekcije iz različnih krajev Slovenije. Na naših strokovnih srečanjih sodelujejo kot predavatelji medicinske sestre, zdravstveni tehniki, zdravniki, zdravniki, fizioterapevti, nutrcionisti, psihologi, pedagogi, andragogi, sociologi, športni pedagogi in drugi. S takšnim izborom predavateljev želimo poudariti pomen interdisciplinarnega pristopa v procesu zdravljenja bolnikov.

V letu 2012 smo navezali tesnejše stike s hrvaško sekcijo medicinskih sester v kardiologiji (HUKMUS – Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara) in tako želimo poglobiti naše sodelovanje tudi izven naših meja.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica sekcije:
Irena Trampuš, sekcija-kardiologija@zbornica-zveza.si

Podpredsednica sekcije:
Urška Hvala

Člani IO:
Ahbeer Al-Sayegh
Sandra Balažic Gjura
Irena Blažič
Antonija Gazvoda
Renata Lošić
Mojca Šarlija
Snežana Škorić

V sekciji smo zaradi lažjega delovanja imenovali še:

  • koordinatorico za sodelovanje s tujino Urško Hvala
  • strokovno sodelavko za področje zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje kardiološkega in angiološkega bolnika mag. Andrejo Kvas
  • strokovno sodelavko s področja zdravstvene nege bolnika z arterijsko hipertenzijo Snežano Škorić

V okviru sekcije delujejo še naslednje skupine:

  • Skupina medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za zdravstveno nego bolnika s srčnim popuščanje, vodja Renata Lošić
  • Skupina medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v srčno-žilni invazivni diagnostiki, vodja Irena Blažič,

10. oktobra 1997 je bila na pobudo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki se pri svojem delu srečujejo s kardiološkimi in angiološkimi bolniki ustanovljena Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji. Ustanovni občni zbor je potekal na Otočcu in prva predsenica sekcije v obdobju med letom 1997 in 2005 je bila Lidija Marinč. Že na samem začetku je uspešno povezovala medicinske sestre in zdravstvene tehnike zaposlene na področju kardiologije in angiologije v slovenskih bolnišnicah. Skupaj s kolegicami in kolegi je vsako leto uspešno organizirala dve strokovni srečanji, kjer so bile obravnavane teme s področja zdravstvene nege kardioloških in angioloških bolnikov, novih načinov zdravljenja kardioloških in angioloških bolnikov, etike in pediatrije. Že v tem obdobju je sekcija aktivno sodelovala z Združenjem kardiologov Slovenije pri pripravi prireditev ob mednarodnem dnevu srca in njihovih strokovnih srečanjih. Prav tako so se njene članice aktivno udeležile 1. kongresa medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov internističnih strok, ki je bil leta 2002.

28. oktobra 2005 je bilo strokovno srečanje sekcije ponovno organizirano na Otočcu, kjer je bila za predsednico sekcje v mandatnem obdobju 2005-2009 izvoljena  mag. Andreja Kvas. Za nalogo si je zadala predvsem strokovno rast, organizacijo aktualnih in zanimivih strokovnih srečanj, interdisciplinarno delovanje, povezovanje s kolegicami in kolegi iz tujine ter aktivno sodelovanje v raznih preventivnih akcijah za preprečevanje bolezni srca in žilja. Še posebej se je zavzemala za povezovanje kolegic in kolegov iz različnih slovenskih regij, ki delujejo na področju kardiologije. Mag. Andreja Kvas je dala pobudo, da so bili zborniki prispevkov izdani ob strokovnih srečanjih recenzirani in lektorirani ter na voljo na spletni strani sekcije in tako dosegljivi v pdf obliki vsem zaposlenim na področju zdravstvene nege. Predvsem pa je še dodatno nadgradila delo, ki ga je začrtala njena predhodnica Lidija Marinč s povezovanjem z drugimi sekcijami medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in številnimi drušvi. Sekcijo je povezala z izobraževalnimi ustanovami in jo želela pribljižati bolnikom in njegovim svojcem.

Ob koncu leta 2006 je bila Sekcija medicinskih sester v kardiologiji in angiologiji povabljena v delovno skupino, Nacionalnega združenja kardiovaskularnih medicinskih sester oz. v Svet za kardiovaskularno nego in pridružene profesije (CCNP – Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions of the European Society of Cardiology). V okviru sveta so ustanovili Delovno skupino v kateri prostovoljno sodeluje 12 članov, eno izmed mest zaseda tudi Slovenija z našo predstavnico Urško Hvala iz Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, Kliničnega oddelka za žilne bolezni.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji si je zadala kot eno izmed prednostnih nalog organizacijo strokovnih srečanj in učnih delavnic. Pri tem sodeluje z drugimi sekcijami medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ter zdravniškimi društvi. Pripravlja tudi dlavnice za bolnike in njihove svojce. Vsako leto aktivno sodeluje pri pripravi Dneva promocije srčnega popuščanja. Povezuje se z Društvom za zdravje srca in žilja.

Na pobudo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki delujejo v delovnih okoljih kjer obravnavajo bolnike s srčnim popuščanjem je bila 30. novembra 2010 ustanoviljena Skupina medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za zdravstveno vzgojo bolnika s srčnim popuščanjem. Le-ta povezuje medicinske sestre v slovenskem prostoru, ki delujejo na  področju zdravstvene vzgoje bolnikov s srčnim popuščanjem v ambulantah za srčno popuščanje in na kardioloških oddelkih. Skupina si je za nalogo zadala pripravo enotnih navodil pri obravnavi bolnika s srčnim popuščanjem, na področju zdravstvene vzgoje. Bolnika želimo čim bolj aktivno vključiti v proces zdravstvene vzgoje in ga tako pripeljati do tega, da bo svojo bolezen sprejel in znal z njo čim bolj kakovostno živeti. Kot eno izmed zelo pomembnih nalog vidi tudi organizacijo in pripravo strokovnih srečanj ter delavnic za medicinske sestre in laično javnost. Ter povezovanje s tujino. Skupino vodi Renata Lošić, dipl. m. s. (UKC Maribor, Oddelek za kardiologijo in angiologijo).

21. novembra 2012 je bila pri sekciji ustanovjena Skupina medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v srčno-žilni invazivni diagnostiki. Delovna skupina se sestaja z namenom povezovanja in izmenjave izkušenj, poenotenja negovalne dokumentacije in navodil za negovalne postopke in intervencije ter izdelavo protokolov za določene aktivnosti na področju srčo-žilne invazivne diagnostike. S tem želijo na ravni celotne države poenotiti zdravstveno obravnavo v invazivni diagnostiki, zagotoviti varno in kakovostno zdravstevno nego in dvigniti prepoznavnost specialne zdravstvene nege v kardiologiji in angiologiji. Skupino vodi Irena Blažič.

V okviru Zbornice – Zveze se sekcija aktivno vključuje v reševanje aktualnih problemov in zastopata vse kolegice in kolege, ki delujejo na področju, ki ga pokriva. V prihodnosti vidi velik izziv v pripravi kliničnih specializacij in specialnih znanj ter podelitvi kompetenc medicinskim sestram pri opravljanju del, ki jih že danes izvajajo v praksi in se prikrivajo s področjem delovanja zdravnika. Seveda je to vezano na ustrezno formalno izobraževanje, nenehno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje ter spotno preverjanje znanja.

Aktivno sodeluje pri pripravi nacionalnih protokolov, ki jih vodi skupina za nacionalne protokole pri Zbornici – Zvezi.

ZBORNIKI