27. Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

27. Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

Pozdravljeni na prenovljenih spletnih straneh Sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu.

Prenova spletnih strani predstavlja za članice izvršnega odbora Sekcije svojevrsten izziv. Da bomo lahko na spletnih straneh spremljali novosti na področju zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstvenih zavodih, vljudno vabimo vse člane Sekcije k aktivni udeležbi s svojimi predlogi in prispevki.
Sekcija medicinskih sester  in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih je bila ustanovljena leta 1996 z namenom povezovanja vseh, ki delajo na področju splošnih ali posebnih socialnovarstvenih zavodov.

ORGANI SEKCIJE

Predsednik sekcije:
Slavko Bolčevič , sekcija-socialnovarstvo@zbornica-zveza.si

Člani izvršilnega odbora:
Ivanka Limonšek
Mateja Šešerko
Martina Klopčar Črep
Olga Bezjak
Inge Mesarec
Maja Anžič
Darko Loncnar
Nataša Slejko

Urejanje in organiziranje zdravstvenega varstva starejših v socialnih zavodih in s tem zdravstvene nege je bilo do leta 1982 v pretežni meri odvisno od lokalnih možnosti in naklonjenosti lokalne skupnosti. Od leta 1983 se je urejanje preneslo na državno raven in prišlo je do razmejitve nalog med socialnim skrbstvom in zdravstvom. V tem obdobju so se pričeli bistveni premiki v struktur zaposlenih v smeri večjega zaposlovanja izvajalcev zdravstvene nege.
Zametki povezovanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov zaposlenih v socialnih zavodih segajo v leto 1983, ko so se glavne medicinske sestre zaposlene v socialnih zavodih povezale in združile v sekcijo pod okriljem Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Sekcija je delovala preko izvršilnega odbora, ki je štel 14 članic, predstavnic vseh regij. Delovanje sekcije je financirala Skupnost socialnih zavodov, tajniška in organizacijska dela je opravljal tajnik Skupnosti. Namen združenja je bil predvsem poeenotenje dela na področju zdravstvene nege v socialnih zavodih in dvig kakovosti obravnave uporabnikov. Od samega začetka delovanja so se združene medicinske sestre zavedale, da je ena izmed njihovih prioritetnih nalog izobraževanje.

Skozi delovanje sekcije, so članice prišle do spoznanja, da je potrebno Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih potrebno preoblikovati v Strokovno sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, pod okriljem strokovnega združenja. Tako je 6.12.1996 prišlo do ustanovitve Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, s prvo predsednico, kolegico Mileno Križaj. Ta je ob ustanovitvi v svojem govoru povdarila:

Z ustanovitvijo strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih želimo:

  • povezati vse, ki delajo na področju zdravstvene nege v socialno varstvenih zavodih, poskrbeti za medsebojno spoznavanje in izmenjavanje mnenj in izkušenj,
  • se strokovno izpopolnjevati, zato bomo organizirale predavanja in seminarje, na katere bomo vabile najrazličnejše strokovnjake,
  • spoznavati želim nove teorije zdravstvene nege in še naprej razvijati proces zdravstvene nege,
  • sodelovati na področju izobraževanja kadra za potrebe zdravstvene nege in oskrbe,
  • aktivno sodelovati pri razreševanju strokovnih vprašanj s področja zdravstvene nege in oskrbe v Skupnosti socialnih zavodov in v organih ter komisijah ZZN Slovenije,
  • se povezovati s sorodnimi zdravstvenimi zavodi, ki se prav tako ukvarjajo z zdravstveno nego starostnika in z Gerontološkim društvom.

Milena Križaj je bila na mestu predsednice sekcije vse do leta 2001, ko je vodenje sekcije prevzela Sabina Renčelj in ga leta 2003 predala Lilijani Leskovic. Lilijana Leskovic je bila predsednica sekcije vse do leta 2011. Pod njenim vodstvom je sekcija organizirala številna strokovna srečanja, posvete vodij zdravstvene nege in oskrbe ter 1. Kongres gerotološke zdravstvene nege in oskrbe v Sloveniji. Nasledila jo je Jelka Črnivec, katera je zagotovo ena izmed najzaslužnejših, da smo na področju zdravstvene nege in oskrbe v socialnih zavodih pridobili dokument Aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe na področju socialno varstvenih zavodih. Konec leta 2014 vodenje sekcije prevzela Marjetka Smolinger Galun in ga v januarju 2016 predala Gabrijeli Valenčič. Leto 2016 je bilo leto, ko je sekcija praznovala 20.letnico delovanja in jo obeležila z 2. Kongresom gerontološke zdravstvene nege. Do danes je sekcija poleg dveh kongresov, organizirala 38. Strokovnih srečanj in številne posvete vodij zdravstvene nege.

Članice izvršilnega odbora sekcije aktivno sodelujejo na vseh področjih, kjer se kroji in piše usoda gerontološke zdravstvene nege in oskrbe. Tako smo v letu 2016 sodelovale v delovni skupini za pripravo predloga obravnave peritonealne dialize v socialnih zavodih, na področju dolgotrajne oskrbe, paliativne oskrbe in na številnih drugih področjih. Aktivno delujemo pri opozarjanju na sistemske prepreke, ki jih je potrebno urediti, na način, ki bo zagotavljal našim uporabnikom živeti varno življenje v varni starosti.
Vse dosedanjim predsednicam in članicam izvršilnega odbora sekcije so bile in so skupne aktivnosti za spremembo kadrovskih standardov in normativov, ki se v zadnjih desetletjih niso spreminjali v skladu s potrebami uporabnikov po zdravstveni negi in oskrbi.

Danes, dobrih dvajset let po ustanovitvi strokovne sekcije ostajajo aktualne vse želje izrečene ob ustanovitvi. Posebna vloga sekcije je še vedno skrb za strokovni razvoj zdravstvene nege in oskrbe v socialnih zavodih in sodelovanje pri razvoju skrbi za starejše. Želimo si, da bi naša sekcija posodobila svoje ime, ki bi simbolično predstavljalo vse, ki so izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v socialnih zavodih, od bolničarjev negovalcev, zdravstvenih tehnikov do diplomiranih medicinskih sester.

Skrb za starejše je ena od osrednjih nalog družbe, ki se s staranjem družbe in podaljševanjem življenjske dobe, srečuje z velikim izzivom. V tem izzivu je vloga vseh izvajalcev gerontološke zdravstvene nege in oskrbe nepogrešljiva.