26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju

26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju

Strokovna sekcije je vsako leto organizirala eno ali dve strokovni srečanji na visoki strokovni ravni, v zadnjem času so v okviru srečanj poleg teoretični vsebin izvedene tudi učne delavnice, saj se zavedamo, da je povezava med teorijo in prakso zelo pomembna. Sodelujemo na okroglih mizah, zlasti ob tematiki spolno prenosljivih bolezni, ki je kljub osveščanju še vedno pereča ter danes zelo pereči problematiki cepljenja. Poleg organizacije strokovnih srečanj smo člani sekcije aktivni pri pripravi nacionalnih protokolov.

Področje sekcije se prekriva s področji ostalih sekcij, zato skušamo delovati povezovalno in sodelovati s strokovnjaki z raznih področij. Vse bolj se kaže potreba po razširitvi delovanja na področje bolnišnične higiene oz. preprečevanja bolnišničnih okužb. To področje je danes prepleteno z delom na vseh nivojih zdravstvenega varstva, nima pa neke osnove, kjer bi se strokovnjaki na teh področjih povezovali in predajali izkušnje in znanje.

Tako je bila v sklopu sekcije ustanovljena delovna skupina za obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom.

Na ustanovnem občnem zboru je bilo izrečeno: » S sodelovanjem vseh, ki delajo na internistično infektološkem področju, bomo skrbeli za napredek in razvoj stroke« in te besede ostajajo osnovno načelo našega delovanja v prihodnosti.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica:
Mateja Tramte, sekcija-infektologija@zbornica-zveza.si

Podpredsednik:

Člani:
Veronika Jagodic Bašič
Jana Lavtižar
Irena Knuplež
Leonida Perčič Šeligo
Nina Prodanović
Katarina Primc
Lidija Reiter
Urška Šumljak

Konec leta 1993 so se sestale 4 medicinske sestre, ki  so začutile potrebo po združevanju in dale pobudo za ustanovitev Sekcije internističnih medicinskih sester in medicinskih sester iz področja infektologije. Osnovan je bil iniciativni odbor, ki je 11. maja 1995 na predsedstvo Zbornice zdravstvene nege Slovenije naslovil predlog za ustanovitev Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju kjer je bilo med drugim zapisano: »Medicinske sestre, ki smo zaposlene na internistično – infektološkem področju ugotavljamo, da se v bolnišnicah srečujemo z vedno bolj terapevtsko in negovalno zahtevnimi bolniki, čemur je prav gotovo vzrok dvig življenjske dobe in pa sam napredek medicine. Zaradi naraščajočih stroškov je prisotna tendenca skrajševanja ležalne dobe, posledica tega je večja intenziteta dela, večje delovne obremenitve in stresne situacije medicinskih sester, … Menimo, da bi vse te ključne ugotovitve in zahteve veliko uspešnejše reševali v okviru skupne krovne strokovne sekcije, predvsem z izmenjavo mnenj in izkušenj.« V iniciativnem odboru so bile: Erna Grabnar Kos, Marija Bručan, Dragica Kuralt Štucin, Darinka Dobovišek, Bojana Zemljič, Irena Trobec, Slavica Naumov in Milica Ozmec.

  1. aprila 1996 je bil organiziran ustanovni občni zbor in prvo strokovno srečanje, na katerem je bil imenovan izvršilni odbor in izvoljena prva predsednica sekcije MS in ZT na internistično infektološkem področju gospa Erna Kos Grabnar, medicinska sestra iz Interne klinike, Kliničnega centra v Ljubljani.

V naslednjih letih so se MS in ZT  iz dveh strokovnih področij odločile, da ustanovijo samostojne sekcije in se odcepijo od sekcije MS in ZT na internsitično infektološkem področju. Tako sta bile v okviru Zbornice – Zveze ustanovljeni: Sekcija MS in ZT na področju kardiologije in Sekcija MS in ZT na hematološkem področju.

Na sestanku 19. oktobra 2004 je bilo kljub nekaterim pobudam, da se sekcija preimenuje v infektološko sekcijo, ker medicinske sestre in zdravstveni tehniki iz področja internistike že delujejo v ožjih, bolj specialnih sekcijah, sprejeto da sekcija deluje naprej pod istim imenom in v istem obsegu. Pobudnice tega so bile predvsem članice IO iz manjših bolnišni, kjer se posamezne internistične specialnosti še vedno odvijajo na skupnih oddelkih.

V letu 2017 je bila ustanovljena delovna skupina za obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom, ki pa je z delom pričela v letu 2019. Vodi jo Jana Lavtižar, mag.zdr.nege.

Predsednice sekcije:

1996 – 2000, 2000 – 2005  Erna Kos Grabnar

2005 – 2009, 2009 – 2013  Jolanda Munih

2013 – 2017, 2017 –            Veronika Jagodic Bašič

Področje sekcije se prekriva s področji nekaterih ožje usmerjenih strokovnih sekcij z internističnih področij, tako je vodilo delovanja usmerjeno v povezovanje in sodelovanje s strokovnjaki z raznih področij. Področje našega delovanja se prepleta tudi s problematiko okužb, povezanih z zdravstvom, ki se dotika vseh nivojev zdravstvenega varstva. Tako je v letu 2019 zaživela delovna skupina za obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom z namenom, de strokovnjaki na teh področjih povežejo in predajajo svoje izkušnje in znanje naprej.

Strokovna sekcija vsako leto organizira eno ali dve strokovni srečanji na visoki strokovni ravni, poleg teoretični vsebin so običajno izvedene tudi učne delavnice, saj se zavedamo, da je povezava med teorijo in prakso zelo pomembna. Čani/ce sodelujemo na okroglih mizah, zlasti ob tematiki spolno prenosljivih bolezni, ki je kljub osveščanju še vedno pereča ter danes zelo pereči problematiki cepljenja. Aktivni smo tudi v delovni skupini na Ministrstvu za zdravje v delovni skupini za oblikovanje ukrepov za spodbujanje deleža cepljenjih v R Sloveniji.

Poleg organizacije strokovnih srečanj smo člani sekcije aktivni pri pripravi nacionalnih protokolov.

Na ustanovnem občnem zboru je bilo izrečeno: » S sodelovanjem vseh, ki delajo na internistično infektološkem področju, bomo skrbeli za napredek in razvoj stroke« in te besede ostajajo osnovno načelo našega delovanja v prihodnStrokovna sekcija vsako leto organizira eno ali dve strokovni srečanji na visoki strokovni ravni, poleg teoretični vsebin so običajno izvedene tudi učne delavnice, saj se zavedamo, da je povezava med teorijo in prakso zelo pomembna.
Čani/ce sodelujemo na okroglih mizah, zlasti ob tematiki spolno prenosljivih bolezni, ki je kljub osveščanju še vedno pereča ter danes zelo pereči problematiki cepljenja.

Znano je, da tudi pri nas upada delež precepljenosti proti nalezljivim boleznim in člani/ce se zvedamo, kakšne posledice lahko to prinese. Zato se udejstvujemo na več področjih, da bi ozavestili strokovno in laično javnost o pomenu cepljenja. Pripravili smo nekaj izobraževanj, aktivne smo tudi v delovni skupini na Ministrstvu za zdravje v delovni skupini za oblikovanje ukrepov za spodbujanje deleža cepljenjih v R Sloveniji.
Poleg organizacije strokovnih srečanj smo člani sekcije aktivni pri pripravi nacionalnih protokolov.osti.

 

POVEZAVE

ZBORNIKI