25. Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji

25. Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji

Cilj sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji je predvsem dobro medsebojno sodelovanje, prikaz našega dela članom drugih strokovnih sekcij, druženje in izmenjava dragocenih izkušenj. V prihodnosti bomo pa morali dati še večji poudarek zdravstveni vzgoji bolnikov z dermatovenerološkimi obolenji. Medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom zaposlenimi v dermatovenerologiji pa želimo podati čim več strokovnih, aktualnih in zanimivih vsebin.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica sekcije:
Anita Jelen, sekcija-dermatovenerologija@zbornica-zveza.si

Člani IO sekcije:
Tanja Kranjc
Aleksandra Pirc
Mira Oražem
Mojca Vreček
Claudia levičar

Pridružena člana:
Franka Kulaš
Žan Jerenko

Zunanja sodelavka za administrativne in organizacijske zadeve:
Marija Ana Ručigaj

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji je bila ustanovljena leta 1995. Medicinske sestre zaposlene v dermatovenerologiji, so občutile pomanjkanje strokovnih vsebin iz dermatovenerološke zdravstvene nege in tako je padla pobuda za ustanovitev strokovne sekcije. Prva predsednica Ivanka Pupis Škapin je vodila strokovno sekcijo do leta 2006, ko je vodenje prevzela Simona Muri.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji med seboj povezuje primarno, sekundarno in terciarno raven zdravstvene nege. Svoje delo skušamo celostno ovrednotiti z zdravstveno nego v ambulanti, patronažni zdravstveni negi, na oddelku in kliniki. Pomembno je povezovanje, izmenjava izkušenj, uvajanje novih metod dela, vrednotenje našega dela in iskanje napak. Pri svojem delu se srečujemo tudi z člani drugih strokovnih sekcij, s katerimi si izmenjujemo prepotrebne izkušnje.

Strokovna sekcija je v obdobju svojega delovanja izvedla številna strokovna srečanja in  strokovne ekskurzije. Teme strokovnih vsebin so bile podane s strani članov strokovne sekcije, izvršnega odbora in drugih sodelavcev v zdravstvu. Teme so vključevale zdravstveno nego bolnika z luskavico, golenjo razjedo in drugimi kroničnimi ranami, s spolno prenosljivo okužbo, okužbo kože, mikozami, zdravstveno vzgojo in drugimi aktualnimi temami v dermatovenerologiji.

Zborniki