22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

Delo v sterilizaciji je sestavni del zdravstvene nege ter v širšem pomenu zdravstvenega varstva in s svojo dejavnostjo zagotavlja oskrbo s sterilnim in čistim materialom. Le-ta mora biti pripravljen v skladu z zahtevami varne uporabe pri oskrbi pacienta.
Tako se stroka sterilizacije indirektno vključuje v prizadevanja za izboljševanje zdravja, pomembno pripomore k oblikovanju pacientovega celostnega zaznavanja zdravstvene oskrbe, preprečevanju okužb ter zmanjševenju komplikacij, nudi podporo in pomoč izvajalcem zdravstvene nege in zdravstvenega varstva, vzpodbuja ugoden vpliv na finančne stroške s tega področja.

Pravimo, da je STERILIZACIJA SRCE BOLNIŠNICE. Tu se začenjajo postopki reprocesiranja materiala od sprejema, razvrščanja, priprave na čiščenje in razkuževanje, čiščenje in razkuževanje, pregledovanje in nega, pakiranje, izvedba sterilizacijskih postopkov, skladiščenje in izdaja uporabnikom. Postopek reprocesiranja vključuje tudi vodenje in spremljanje dokumentacije, spremljanje kakovosti vseh procesov, spremljanje delovanja tehničnih naprav… Pomanjkljivost v katerem koli koraku lahko ogrozi kakovost končnega izdelka. Sterilen material mora zagotavljati zahtevano kakovost z vidika sterilnosti in funkcije (instrumenti).

ORGANI SEKCIJE

Predsednica:
Tanja Pristavec, sekcija-sterilizacija@zbornica-zveza.si

Člani IO:
Blanka Gradišek Muzga
Tina Kadunc
Mateja Kugonič
Simona Pervinšek
Nataša Piletič

Vodilne medicinske sestre večjih slovenskih bolnišnic so leta 1994 ustanovile iniciativni odbor ter pričele z aktivnostmi za ustanovitev strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji. Namen delovanja znotraj strokovne sekcije je bil združevanje znanja in poenotenje delovnih procesov. Tako je bil 15. novembra 1994 v Ljubljani sklican prvi občni zbor in ustanovljena Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji Slovenije.

Za prvo predsednico strokovne sekcije je bila izvoljena gospa Eva Verstovšek, sicer tudi pobudnica za ustanovitev strokovne sekcije. Za članice prvega izvršnega odbora so bile imenovane Nataša Zakrajšek (SB JE), Zlata Zelič (SB MB), Albina Gabrovšek (SB CE), Jože Škalič (SM MS), Kristina Kovač (SB NM), Nevenka Brolih (UKC LJ), Marija Kuzma (UKC LJ), Marija Petek ((UKC LJ) in Edo Sotošek (Zavod za transfuzijo krvi LJ).

V nadaljevanju občnega zbora je bilo izvedeno tudi prvo strokovno srečanja.

Na drugem strokovnem srečanju, ki je potekalo leta 1995 v Novem mestu, je bil predstavljen in potrjen logotip  strokovne sekcije, ki je še danes aktualen.

Skozi leta so se člani izvršnega odbora strokovne sekcije menjavali, vodenje strokovne sekcije pa je leta 1998 prevzela Andreja žagar, ki je bila predsednica do leta 2015.

Dosedanje predsednice:

Eva Verstovšek, 1994 – 1998

Andreja Žagar, 1998 – 2015

Nataša Piletič, 2015 – 2019

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji je leta 2003 postala polnopravna članica Evropskega združenja bolnišničnih sterilizacij (EFHSS) in nekaj let kasneje tudi Svetovnega združenja bolnišničnih sterilizacij (WFHSS).

Pridobivanje znanja in krepitev stroke je bila in je najpomembnejša naloga strokovne sekcije.

Strokovna sekcija, vse od ustanovitve dalje, vsako leto organizira strokovna srečanja in ob tem izda zbornik predavanj.

Izvedena strokovna srečanja:

1994 – Ljubljana

1995 – Novo mesto

1996 – Celje

1997 – Murska Sobota

1998 – Jesenice

1999 – Maribor

2000 – Portorož: Posebnosti parne sterilizacije

2001 –  Novo mesto: Kakovost, trend dela v sterilizaciji

2002 – Podčetrtek: Prednosti različnih sterilizacij

2003 – Čateške Toplice: Pomen kakovosti v sterilizaciji

2004 – Zreče: Pomen priprave materialov za sterilizacijo

2005 – Radenci: Standardi v procesiranju materialov

2006 – Rogaška Slatina: Obvladujmo spremembe

2007 –  Šmarješke Toplice: Pomen učinkovite sterilizacije

2008 – Laško: Varni in ekonomični postopki dela v sterilizaciji

2009 – Rogaška Slatina: Sterilizacija ni igra

2010 – Portorož: Pravica vsakega pacienta čist in sterilen instrument

2011 – Laško: Prepoznavnost našega dela – izziv ali zahteva

2012 – Ptuj: Višji standardi v sterilizaciji, višja varnost

2013 – Dolenjske Toplice: Izzivi, priložnosti, možnosti

2014 – Zreče: Varnost ni naključje

2015 – Kranjska Gora: Varnost je načrtovana

2016 – Zreče: Tisoč težav in ena rešitev

2017 – Zreče: Malenkosti so odločilne

2018 – Zreče: Vpliv globalizacije na sterilizacije v Sloveniji

2019 – Zreče: Sterilizacija, neviden člen zdravstva

Vse od leta 2000 so bila strokovna srečanja z mednarodno udeležbo.

Na pobudo nekaterih članov izvršnega odbora strokovne sekcije so bila leta 2015 izdana Priporočila za delo v sterilizaciji. Priročnik je prva strokovna literatura v slovenskem jeziku.

Člani izvršnega odbora strokovne sekcije so leta 2016 sprejeli sklep, da se v sodelovanju Zbornice Zveze in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana pripravi vsebina in izvede prvo izobraževanje Specialna znanja v sterilizaciji. Izobraževanja so bila izvedena v letu 2017 in 2019.

Strokovna sekcija je pripravila tudi nekaj nacionalnih protokolov.

Priznanja za delo na ožjem strokovnem področju so bila podeljena dvakrat. V letu 2016 sta bili prejemnici Andreja Žagar in Albina Gabrovšek, v letu 2019 pa Irena Istenič in Milena Belšak.

Delo na področju sterilizacije je sestavni del zdravstvene nege in v širšem pomenu zdravstvene dejavnosti.

Tako se stroka sterilizacije vključuje v prizadevanja za izboljševanje zdravja. Pomembno pripomore k kakovostni celostni obravnavi pacienta, preprečevanju okužb, ter zmanjševanju zapletov.

Sterilizacija deluje kot oskrbovalna in podporna dejavnost in je vpeta v temeljne procese delovanja zdravstvene ustanove, katere uporabniki so izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni in ostali izvajalci, ki opravljajo zdravstvene storitve v skladu z veljavno zdravstveno zakonodajo.

Naša vizija je usmerjena v:

 • spremljanje in nadaljnji razvoj stroke,
 • zagotavljanje nadgrajevanja sistema kakovosti reprocesiranja medicinskih pripomočkov,
 • promocijo in postavitev stroke na mesto, ki ji pripada,
 • organizacijo strokovnih seminarjev in ostalih izpopolnjevanj – skrb za izobraževanje in razvoj kadrov za delo v sterilizaciji,
 • delo v skladu z usmeritvami Zbornice Zveze,
 • povezovanja z drugimi sekcijami in organizacijami doma in v tujini,
 • sodelovanja z organizacijami in komisijami, ki se ukvarjajo s podobno problematiko.

Aktivnosti sekcije:

 • širjenje strokovnih vsebin v vseh smereh,
 • specialna znanja s področja sterilizacije,
 • priprava nacionalnih protokolov,
 • priprava video strokovnih vsebin,
 • priprava enotne dokumentacije za področje sterilizacije.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji je članica Svetovnega združenja za bolnišnično sterilizacijo.

ZBORNIKI